En äldre röd lada med solceller på taket omgiven av grönska och träd. Framför ladan sträcker sig en kvinna efter äpplen på ett äppelträd.
Björkome, Gotland. Foto: (CC BY)

Kulturarv och klimat

Kulturarvet både påverkas av och påverkar klimatförändringarna. Samtidigt kan kulturarvet generera betydelsefulla kunskaper och metoder som kan användas för att förstå och hantera klimatförändringarna och dess effekter – här finns en till stora delar outnyttjad potential.

Det kan gälla kunskaper om hållbara material och tekniker vid förvaltning av äldre byggnader, kunskaper om fysisk planering eller inspiration till att ändra förhållningssätt och beteenden.

Kulturmiljöer och kulturarv påverkas på olika sätt av förändringar i klimatet. Till de mer alarmerande konsekvenserna hör att delar av kulturarvet riskerar att skadas eller i värsta fall försvinna helt. Kulturarvet kan påverkas direkt av att klimatet förändras men även av de åtgärder som vidtas för att på olika sätt hantera klimatförändringarnas konsekvenser.

Kopplingen mellan kulturarv och klimat handlar också om på vilket sätt kulturarv kan utgöra en resurs i arbetet med att minska samhällets klimatpåverkan. Det kan handla om att visa långsiktigt hållbara alternativ för att begränsa den påverkan som sker.

Goda exempel – byggnadsteknik, odling och äldre tiders jordbrukskultur

Kulturarvet rymmer kunskaper och metoder som är användbara i klimatarbetet. Det kan röra sig om byggnadsteknik och byggnadsvård men även skötsel av mark. Ett annat exempel är motståndskraftiga arter av djur och växter såsom lantraser och kulturväxter.

Det finns exempelvis ett ökat intresse för att odla kulturspannmål i Sverige. Många har fått upp ögonen för gamla sädesslag, som har andra egenskaper än moderna spannmål.

Föreningen Allkorn är en ideell förening som arbetar med att bevara och utveckla lokalt anpassade stråsädessorter, såsom råglosta och speltlosta. Dessa sorter har sin bakgrund från äldre tiders jordbrukskultur och har utvecklats under ekologiska odlingsförhållanden. Kulturspannmål står ofta emot torka och extremt väder bättre, därför att de överlag har bättre tolerans för variationer i klimatet.

Läs mer

Läs mer i skriften Räkna med kulturarvet – hållbarhet och klimat (2023) som finns att ladda ned eller beställa som print on demand i Diva.