Arealuppgifter för kulturmiljövårdens riksintressen

Sammanlagt omfattar anspråken för att tillgodose kulturmiljövårdens riksintressen cirka 2,1 miljoner hektar. Det motsvarar cirka fyra procent av Sveriges totalareal (land och vatten) på närmare 53 miljoner hektar.

Anspråken på landområden per län för kulturmiljövårdens riksintressen varierar mellan 0,6 procent (Värmlands län) till 11,6 procent (Stockholms län). Antalet riksintressen inom länet och hur de geografiska avgränsningarna har gjorts för riksintressena påverkar bland annat den variation som finns mellan länen.

Figuren visar variation mellan länen i riksintresseareal för kulturmiljövården 2017. Källa: Länsstyrelsernas GeodataKatalog (geografiska avgränsningar för kulturmiljövårdens riksintressen) och SCB (länsareal)

För fullständig redovisning av arealuppgifter för kulturmiljövårdens riksintressen hänvisas till Riksantikvarieämbetets rapport Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen.