Tidsdjup inom kulturmiljövårdens riksintressen

Kulturmiljövårdens riksintressen har på olika sätt påverkats av verksamheter och under en kortare eller längre tid. Ett sätt att illustrera den variation och mångfald som finns i miljöerna är att redovisa det tidsdjup som miljöerna representerar.

Två av fem riksintressen innehåller kulturmiljöer som börjat utvecklas under förhistorisk tid. Ett av tre riksintressen innehåller miljöer som börjat utvecklas under 1500–1700-talen, medan mindre än en procent (21 kulturmiljöer) har utvecklats efter 1950.

 

Figuren visar fördelningen av tidsdjup inom landets samtliga riksintressen för kulturmiljövården enligt riksintressebeskrivningar från 2017 (N=1 526). Källa: Riksantikvarieämbetet.

 

Flera riksintressen med verksamheter som har börjat att utvecklats under förhistorisk tid innehåller många gånger olika verksamheter som haft en lång historisk kontinuitet. Exempel på sådana riksintressen är odlingslandskap eller bosättningsmiljöer från sten-, brons- och järnålder som brukats fram till våra dagar. Många av dessa miljöer är belägna i centralbygder där det med tiden successivt har kommit till andra verksamheter såsom skola, kyrka och prästgård.

För fullständig redovisning av tidsdjup inom kulturmiljövårdens riksintressen hänvisas till Riksantikvarieämbetets rapport Riksintressen i siffror – statistik över kulturmiljövårdens riksintressen.