Råd vid stöld av museiföremål

En stöld från ett museum är ett brott mot vårt gemensamma kulturarv och historia. Därför är det av största vikt att förebygga stölder och ha goda rutiner för att polisanmäla stölder.
Denna information riktar sig till all personal på ett museum.

Polisanmälan är viktig för allt efterföljande arbete och för brottsstatistik. Museet bör ha en utförligare plan för hur man bör agera vid upptäckt av ett pågående brott. I den bör personalens säkerhet sättas först.

Vad som behöver göras vid upptäckt av en stöld av museiföremål eller vid ett inbrott kan skilja sig åt mellan olika museer. Här ges förslag på vad dessa saker kan vara. Använd gärna checklistan som inspiration till er egen handlingsplan vid stöld.

Vid upptäckt av stöld av museiföremål eller inbrott

Kontakta nedanstående personer

 • Ansvarig chef/Säkerhetschef (namn och kontaktuppgifter).
 • Ansvarig för avdelningen samlingar och/eller utställning (namn och kontaktuppgifter).
 • Anmäl till polisen. (Se till att det finns upprättade rutiner om vem som ansvarar för att det sker). Är det säkerhetschef/ansvarig eller den som upptäcker stölden/inbrottet.
 • Anmälan till polisen sker genom att ringa 114 14 eller via polisens webb. Vid pågående brott, ring 112.
 • Var noga med att uppge att det är ett kulturarvsbrott som har skett från ett museum.

Akuta åtgärder

 • Spärra av brottsplatsen och dokumentera. (Avspärrningsband och kamera förvaras på anvisad plats. Saknas kamera, använd er mobiltelefon.)
 • Be eventuella vittnen att stanna kvar eller ta kontaktuppgifter.
 • Gör en minneslista över iakttagelser i samband med stölden, exempel besök, transporter.
 • Vid stöld av föremål assistera polisen med tillgänglig föremålsinformation och foton.
 • Förstör inte spår på brottsplatsen och invänta polisens spårsäkring av brottsplatsen. Städa inte och trampa inte runt i onödan.
 • Flytta utsatta föremål vid behov.
 • Utse en ansvarig för fortsatt samarbete med polis för utredning och arbete med efterlysningar.
 • Utse ansvarig för eventuella säkerhetshöjande åtgärder (säkerhetschef om sådan finns).

Ej akuta åtgärder

 • Ta fram samtlig föremålsinformation med tillhörande bildmaterial.
 • Kontrollera att all relevant information för identifiering och efterlysning lagts till polisanmälan.
 • Informera försäkringsbolag eller Kammarkollegiet om händelsen.
 • Om stölden rör inlånade objekt skall utlånande institution informeras.
 • Sprid information till kollegor, nätverk och museiorganisationer för att varna andra i området.
 • Ansvarig person (säkerhetschef/chef över samlingsavdelningen) avgör med museichef om departementet/kommunledningen eller annan huvudman skall informeras.
 • Informera press och pressansvarig. Vilken information vill ni sprida?
 • Se till att polisanmälan diarieförs.

Polisanmäl – även om stölden kan ha skett för en lång tid sedan!