Sprängningsvibrationer

Allt fler stora infrastrukturlösningar, vägar och järnvägar, läggs i tunnlar. Arbetena omfattar ofta stora insatser med mycket sprängning under markytan. Hur mycket känner vi egentligen till om vilken påverkan detta har på kulturhistoriskt känsliga miljöer?

I Sverige tillämpas Svensk standard ”SS 460 48 66, Vibration- och stötriktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader”, för beräkning av riktvärden.

Standarden används för bestämning av tillåtna vibrationsnivåer för byggnader vid sprängningsarbeten. Jämförs de svenska riktvärdena med internationella standards medger de svenska betydligt högre värden för de vibrationsnivåer som tillåts träffa byggnaderna.

Många historiska byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde som dels är kopplat till själva byggnaden men också till den arkitekturbundna konsten, som till exempel bemålad puts, stuckatur, förgyllningar och fast inredning. Byggnaderna och deras konstnärliga utsmyckning utgör en kulturskatt med unika och oersättliga värden. För att diskutera dessa frågor bjöd Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk, Länsstyrelsen i Stockholms län och Svenska Kyrkan in till ett seminarium i Stockholm den 25 november 2009. En rapport från det seminariet finns att läsa nedan.

Det fortsatta arbetet pågår på flera olika områden, bland annat i ett projekt om vibrationers påverkan på byggnadsbunden konst.