Man i räddningsväst antecknar på ett blädderblock, tre personer i bakrunden deltar i arbetet.
Riksantikvarieämbetet har utrett förutsättningarna för att kunna införa ett nationellt kulturskyddsråd. Bilden är från en internationell övning i att omhänderta kulturarv vid en katastrof. Foto: (CC BY)

Civil beredskap och totalförsvar

Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Det handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig.

Beredskapen i Sverige har sedan det kalla krigets slut varit inriktad mot krisberedskap. Men mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget beslutade regeringen 2015 att planeringen för Sveriges totalförsvar skulle återupptas.

Civil beredskap

Den svenska beredskapssystemet är indelat i tio sektorer. Kulturarvsområdet ingår inte i någon utpekad beredskapssektor och har tidigare inte varit ett område som tagits upp i civilförsvarssammanhang. Detta trots allmän kännedom om kulturarvets utsatthet och sårbarhet i krig, något som aktualiserats av Rysslands pågående krig i Ukraina.

Under 2022 bidrog Riksantikvarieämbetet, tillsammans med Riksarkivet och Kungliga biblioteket, med underlag om kulturarvets behov av beredskapsåtgärder till rapporten Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans som togs fram av MSB. En av rekommendationerna i redovisningen är att arbetet för att skydda kulturarvet vid höjd beredskap och krig behöver stärkas och tillföras betydande resurser. MSB pekar också på att kulturarv är ett av de viktiga områdena utanför beredskapssystemet som tydligare borde omfattas av totalförsvarsarbetet.

Läs rapporten: Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans.

Läs mer om det svenska civila beredskapssystemet på MSB:s webbplats.

Underlag för beredskapsplanering

Försvarsmakten och MSB fick 2020 i uppdrag av regeringen att i samverkan med bevakningsansvariga myndigheter främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021–2025. Uppdraget redovisades till regeringen i form av handlingsplanen Handlingskraft.

Enligt Handlingskraft ska arbetet inriktas mot sex prioriterade fokusområden: beredskapsplaner och krigsorganisation, ledning och samverkan, försörjningsberedskap, att ge och ta emot civilt och militärt stöd, försvarsvilja och stärkt informations- och cybersäkerhet.

Läs mer i Handlingskraft: Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021-2025.

Lär dig mer om totalförsvaret

Totalförsvaret omfattar militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i samverkan med Försvarsmakten utvecklat en webbkurs om totalförsvar utifrån en gemensam behovsbild av att öka medvetenheten och kunskapsnivån på individnivå hos aktörer med uppgifter inom totalförsvaret.

Kursen ger grundläggande kunskap om totalförsvaret, om roller och rättsliga förutsättningar, begrepp etc. Utbildningen tar ca en timme att genomföra.

Länk till webbkursen: Totalförsvar – ett gemensamt ansvar (msb.se)