Man iklädd hjälm och varselväst,
Här en bild från en internationell övning i att omhänderta kulturarv vid en katastrof. Foto: (CC BY)

Kulturarv i krig och konflikt

Kulturarvets betydelse i krig och konflikt har fått ökad uppmärksamhet under senare tid. Det gäller inte minst i samband med Rysslands pågående invasionskrig i Ukraina.

På denna sida har vi samlat användbara underlag som berör kulturarvets betydelse i krig och konflikt; beredskapen för skydd av kulturarv i Sverige i ett historiskt perspektiv samt aktuellt forskningsläge inom området.

McWilliams, Anna och Olsson, Sofia. (2024)
Hoten mot kulturarven – En analys av aktörsdrivna hot mot kulturarv i Sverige (foi.se)

Rapporten redogör för den analys av hoten mot kulturarv som genomförts vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Analysen har utförts på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.

McWilliams, Anna. (2022)
Kulturarvets betydelse i krig och konflikt – En diskussion om behov av kulturarvsforskning för totalförsvaret (foi.se)

I denna publikation från FOI från december 2022 diskuterar forskaren Anna McWilliams hur kulturarv används i krig och konflikter och dess betydelse i totalförsvaret.

McWilliams har också skrivit FOI Memo 7963 (2022) : Skydd av kulturarv vid krig och krigsfara (foi.se)

Legnér, Mattias. (2022)
Skydd av kulturarv : Kunskapsöversikt på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet (diva-portal.org)

Mattias Legnér vid Uppsala universitet har genomfört en översikt på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet för att skapa en gemensam utgångspunkt i det fortsatta arbetet med skydd av kulturarv i händelse av krig eller krigshot. Syftet med studien är att åstadkomma en sammanställning av utvecklingen på området och aktuell reglering, och att ge förslag till prioriteringar.

Haldén, Peter. (2016)
Kulturarv i krig och konflikt : en forskningsöversikt (diva-portal.org)

I en forskningsöversikt från 2016 finansierad med FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet ges en historisk genomgång av kulturarv i krig och konflikt. Forskningsöversikten är skriven av Peter Halldén med kollegor vid Försvarshögskolan och går igenom hur kulturarvet påverkats vid en rad konflikter från första världskriget fram till våra dagar.