Två bilder, en som visar människor som står vid ett långt bord med en massa utspridda papper och en som visar flera olika stolar som står på hyllor i ett magasin.
Arbete med prioriteringar i föremålssamlingar. Foto: (CC BY)

Prioriteringar

Riksantikvarieämbetet har, inom ramen för vårt arbete med stöd inom beredskap för skydd av kulturarv, tagit fram en rapport om prioriteringar i föremålssamlingar.

Rapporten Prioriteringar i föremålssamlingar: beredskap inför krig och katastrof  lyfter fram litteratur, forskning, processer och erfarenheter som kan ge stöd i museers arbete med värdering, urval och prioritering av föremål som ska evakueras i händelse av krig eller katastrof.

Värdet växlar över tid

Att värdera och sedan prioritera föremål och samlingar kan göras på olika sätt, men bör i möjligaste mån bygga på resonerande och verifierbara förklaringar samt vedertagna kriterier. Värden är varken statiska eller inneboende utan växlar över tid, i takt med att samhället och synen på kulturarv förändras, men också på grund av att kunskap om kulturarv hela tiden utvecklas.

Målet är att råden och processerna som beskrivs i denna rapport ska vara praktiknära och anpassningsbara utifrån olika museers möjligheter.

Rapporten innehåller en kommenterad litteraturgenomgång om prioriteringar av museisamlingar vid katastrofer samt beskrivningar av hur två olika museiinstitutioner har arbetat med detta.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten (DiVA)