En tavla packas in i ett skyddande papper.
En målning packas in i packmaterial inför transport. Foto: ( CC BY)

Råd för skydd av kulturarv

Regeringen beslutade i början av 2024 att inrätta ett Råd för skydd av kulturarv. Syftet med rådet är att det ska bidra till en effektiv beredskapsplanering för skydd av samlingar av kulturarv samt kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer i Sverige.

Rådet består av ledningarna för Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungliga Biblioteket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens fastighetsverk samt två representanter från länsstyrelserna som företräder deras arbete med beredskap och med kulturarv.

Därutöver ingår representant för de centrala museerna, de regionala museerna och Svenska kyrkan.

Vid tillfällen då frågor om ideellt kulturarvsarbete berörs ska även företrädare för det civila samhällets organisationer erbjudas möjlighet att delta i rådets arbete. Riksantikvarieämbetet är sammankallande i rådet.

Uppdraget

Uppdraget för rådet är att utgöra ett forum för samverkan, kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom kulturarvssektorn och med berörda aktörer inom totalförsvaret.

Ett områden där det identifierats behov av samverkan är undanförsel av kulturarv i händelse av höjd beredskap eller krig samt planering av skydd för kulturarv som inte kan föras undan. Cybersäkerhet och säker lagring av kulturarvsdata är annat viktigt område.

Rådet ska också göra sammanvägning och prioritering av identifierade behov av beredskapsåtgärder för skyddet av kulturarv i Sverige.

Målgrupper

Målgrupper för rådets arbete är offentliga, privata och det civila samhällets aktörer som förvaltar eller på annat sätt arbetar med kulturarv eller med beredskapsfrågor som har betydelse för kulturarv i Sverige.

Avrapportering

De behov av beredskapsåtgärder som rådet identifierar ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2025 respektive den 1 mars 2026.

Senast den 18 december 2026 ska Riksantikvarieämbetet lämna in en slutlig redovisning till Regeringskansliet med en redogörelse för myndigheternas och organisationernas arbete i rådet samt en utvärdering av uppdragets genomförande.

Redovisningen ska även innehålla en bedömning av vilka behov som fortsatt finns för att bidra till en effektiv beredskapsplanering för kulturarvet.

När du vill veta mer