Nyhetsarkiv
Bild på en gul vägg i museimiljö med sex tavlor på
Senast den 1 mars 2025 respektive 1 mars 2026 kommer Riksantikvarieämbetet redovisa till Regeringskansliet de behov av beredskap för skydd av kulturarv som myndigheterna har identifierat genom sitt arbete i rådet. Foto: (CC BY-NC-ND)

Råd för skydd av kulturarv inrättas

Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett nationellt råd för skydd av kulturarv. Uppdraget för rådet är att underlätta den beredskapsplanering för kulturarv som måste göras inom flera olika myndigheter och organisationer.

Riksantikvarieämbetet fick 2023 i uppdrag att utreda de juridiska och organisatoriska förutsättningarna för rådet. Bakgrunden handlar delvis om kulturarvets utsatthet men också dess betydelse för samhället i samband med konflikter och krig.

Syfte med rådet och uppgifter

Syftet med rådet är att bidra till effektiv beredskapsplanering inom kulturarvssektorn. I rådet samlas ledningsfunktioner från kulturarvsområdet tillsammans med planläggningsansvariga myndigheter, vilket underlättar samordning, vägledning och kunskapsutbyte mellan de olika aktörerna som har till uppgift att skydda samlingar och kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer i Sverige.

Målgrupper för rådets arbete ska vara offentliga, privata och det civila samhällets aktörer som förvaltar eller på annat sätt arbetar med kulturarv och beredskapsfrågor som har betydelse för kulturarvet.

Aktörer som ingår i rådet

Regeringen ger Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelserna och Statens fastighetsverk i uppdrag att bilda rådet. De centrala museimyndigheterna eller museistiftelserna, de regionala museerna och Svenska kyrkan ska också erbjudas att ingå i rådet.

– Vi är redo att sätta i gång arbetet i Rådet för skydd av kulturarv. Uppdraget utgör en viktig pusselbit i det arbete som många aktörer måste prioritera för att höja vår beredskap och säkra den samhällsviktiga funktionen kulturarv, säger Susanne Thedéen, överantikvarie och ställföreträdande myndighetschef, Riksantikvarieämbetet.

Utöver aktörerna som ingår i rådet kommer företrädare från andra aktörer vid behov erbjudas möjlighet att delta i rådets arbete, till exempel företrädare för det civila samhället.

Behov av beredskap ska identifieras

Riksantikvarieämbetet kommer vara sammankallande i rådet men var och en av de ingående myndigheterna ansvarar själva för att deras uppdrag utförs med beaktande av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Senast den 1 mars 2025 respektive 1 mars 2026 kommer Riksantikvarieämbetet redovisa till Regeringskansliet de behov av beredskap för skydd av kulturarv som myndigheterna har identifierat genom sitt arbete i rådet.

När du vill veta mer

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: