Seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan.Seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan.Foto: Henrik Löwenhamn (CC BY)

Museidialogen

I propositionen Kulturarvspolitik föreslår regeringen att Riksantikvarieämbetet skall ges ett samlat ansvar för museifrågor. I uppdraget ingår att främja utveckling och samarbete på museiområdet liksom att samla in och förmedla kunskaper. Myndigheten skall också erbjuda teknik- och metodstöd till museer.

Mot denna bakgrund är det angeläget för Riksantikvarieämbetet att lyhört lyssna in och bygga dialog med museisektorn för att lyssna in önskemål och behov om hur vi formar en tydlig och stödjande myndighet med samlat ansvar för museifrågor, en kontaktpunkt för museerna i deras kontakter med staten.

Samtalen kommer att genomföras under vintern och våren 2017 i en process som vi har valt att kalla Museidialogen. Riksantikvarieämbetet kommer att vända sig till både centrala nätverk och enskilda museer.

Information kommer fortlöpande att samlas här på www.raa.se/museidialogen och hela projektet kommer att kommuniceras här löpande under våren. Det finns även en Facebook-grupp där man kan följa arbetet och komma med tankar, förslag och synpunkter.

Kontakt: Ulrika Mebus
Tel 08-51 91 84 23
ulrika.mebus@raa.se

Vilka har vi träffat?

Landsantikvarieföreningen, 7 februari.
Sveriges Hembygdsförbund, 9 februari.
Centralmuseernas samarbetsråd, 9 februari.
Sveriges museer, 16 februari.
BARK (Byggnadsantikvarier på länsmuseerna), 21 mars
Nätverket för museiarkivarier på centralmuseerna, 31 mars
Arbetsam, 7 april
Museernas vårmöte, 25-27 april
Centralmuseernas FoU-nätverk, 8 maj
Konstmuseichefsnätverk, 8 maj
Arbetets museum, 9 maj
FRI (Friluftsmuseer), 10 maj

Vilka möten är bokade?

Intern workshop, 17 maj
Länsmuseernas samarbetsråd, 1 juni
Forum för utställare, 1 juni

 

Öppna museidialogsmöten

22 mars Historiska museet, Stockholm
24 mars Kulturen i Lund
28 mars Göteborgs stadsmuseum
30 mars Bildmuseet, Umeå

Mer att läsa

Projektledare Ulrika Mebus: Att vara idel öra. (Gästblogg hos Sveriges Museer)
Riksantikvarien: Vi är ödmjuka inför uppdraget. (Gästblogg hos Sveriges Museer)

 

Propositionen

Den 8 december presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen Kulturarvspolitik. Remissen kommer att ligga till grund för den kommande kulturarvspropositionen. Riksantikvarieämbetet får utökade ansvarsområden, bland annat ett stort uppdrag inom museisektorn. Lagrådsremissen har sedan dess lämnats av regeringen som en proposition till riksdagen.

Här hittar du mer om propositionen.

Dela sidan på