Nyheter
Foto: ( CC BY)

En milstolpe för kulturmiljöarbetet

På uppdrag av regeringen har tio myndigheter* utarbetat vägledande strategier för arbetet med hur de påverkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen. Strategierna redovisades till kulturdepartementet i höstas. Nu har Riksantikvarieämbetet sammanfattat och analyserat innehållet och summerar resultaten i en slutrapport.

– Det är med stort engagemang som Riksantikvarieämbetet har tagit sig an uppdraget att följa och stödja arbetet, säger riksantikvarie Lars Amréus. Den nära dialogen med myndigheterna har gett ökade insikter om deras förutsättningar i kulturmiljöarbetet och tillfört energi till utvecklingen av vår egen roll.

Kulturmiljö spelar roll för samhällsutvecklingen. De historiska spåren i landskapet ger perspektiv på vår tid och bidrar med sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. Det tvärsektoriella förhållningssättet är en förutsättning för att nå de nationella kulturmiljömålen. De tio myndigheternas delansvar i kulturmiljöarbetet öppnar nya möjligheter för ett framgångsrikt arbete.

– Vi ser fram emot fortsatt samverkan för att fortsätta utveckla en tydlig roll- och ansvarsfördelning, säger Lars Amréus. För att de synergier och överväganden som identifieras i strategierna ska bli verklighet krävs det att vi som på olika sätt påverkar kulturmiljön tar oss an våra gemensamma utmaningar tillsammans.

Riksantikvarieämbetets redovisning till regeringen sammanfattas i dessa slutsatser:

  • Uppdraget att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöarbetet har bidragit till att kulturmiljöfrågorna är mer samlade och bättre förankrade i de tio myndigheterna. Det krävs dock fortsatt arbete för att genomföra de ambitioner som finns i strategierna och för att göra lämpliga avvägningar mellan kulturmiljöfrågorna och andra politikområden.
  • De forum för samverkan som krävs för ett effektivt statligt kulturmiljöarbete är i huvudsak redan etablerade. Men det finns behov av att tydliggöra vilka av kulturmiljöarbetets utvecklingsområden som forumen har som mål att bidra till. Myndigheterna har identifierat ett flertal utvecklingsområden som kan utgöra startpunkten för sådana diskussioner.
  • Miljömålssystemet har stor potential att förstärka kulturmiljöarbetet. Det krävs dock att kulturmiljöaspekterna förstärks och att kulturmiljöarbetets sociala och ekonomiska hållbarhetsdimensioner tydliggörs även i andra sammanhang för att nå genomslag för samtliga kulturmiljömål.
  • Riksantikvarieämbetets arbete har uppfyllt regeringens intentioner att stödja myndigheternas strategiarbete. Det finns fortsatt behov av att utveckla förmågan att vägleda myndigheterna i uttolkningen av de nationella målen för kulturmiljöarbetet och hur dessa relaterar till myndigheternas verksamheter. Riksantikvarieämbetet behöver fortsätta att utveckla sin förmåga att delta i och leda samverkansinsatser.
  • Det finns fortsatt behov av att utveckla samspelet mellan den nationella och regionala nivån, både hos berörda myndigheter och hos länsstyrelserna.
  • Det finns behov av att se över myndigheternas förutsättningar för anslagsfördelning och möjligheter till samordning mellan olika anslag. Vidare konstateras att det inom den statliga fastighetsförvaltningen behövs utökade resurser för att förvalta skyddade kulturmiljöer.

På denna sida hittar du samtliga myndigheters strategier, Riksantikvarieämbetets slutrapport, delrapport och arbetsmaterial samt länk till regeringens formulering av uppdraget.

Riksantikvarieämbetet har valt att fortsätta arbeta genom ett utvecklingsprogram som förutom att stödja de tio myndigheterna också är en del i myndighetens eget arbete med att utveckla ett tvärsektoriellt arbetssätt. Utöver stödet ska programmet bidra till att utveckla Riksantikvarieämbetets arbete med miljömålen och Agenda 2030. Programmet, som heter TVÄRS, pågår till och med år 2021.

*Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: