Uppdrag att stödja tio myndigheters utarbetande av vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

I juni 2017 gav regeringen tio myndigheter i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. Riksantikvarieämbetet fick samtidigt särskilt i uppdrag att stödja och följa myndigheterna i deras arbete med att ta fram och genomföra strategierna.

Regeringens avsikt med uppdraget var att myndigheterna ska utarbeta ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamheter påverkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen.

De tio myndigheter som fick uppdraget var: Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket.

Respektive myndighet rapporterade sitt uppdrag till Kulturdepartementet den 31 oktober 2019.
Samtliga strategier hittar du här.

I Riksantikvarieämbetets deluppdrag har ingått att erbjuda metodstöd och ansvara för gemensam dialog och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan de medverkande myndigheterna. Uppdraget  slutrapporterades till regeringen senast den 31 januari 2020.
Här hittar du slutrapporten (Diva).

Hösten 2018 och våren 2019 genomförde Riksantikvarieämbetet en övergripande kartläggning av de behov och önskemål om stöd som de tio myndigheterna hade i sitt arbete med framtagande av strategier för kulturmiljöfrågorna. Resultatet av kartläggningen presenterades i en delrapport till Kulturdepartementet i mars 2018.
Här hittar du delrapporten (Diva)

Utvecklingsprogrammet TVÄRS

Riksantikvarieämbetet har valt att arbeta med uppdraget inom ett utvecklingsprogram som förutom att stödja de tio myndigheterna också är en del i myndighetens eget arbete med att utveckla ett tvärsektoriellt arbetssätt. Syftet är att vidga och fördjupa relationer med andra myndigheter som har delansvar för kulturmiljö. Utöver stödet till de tio myndigheterna ska programmet även stödja Riksantikvarieämbetets arbete med miljömålen och Agenda 2030.

Programmet pågår till och med år 2021.

Genom programmet prioriteras insatser för att öka kulturmiljöarbetets genomslag i samhällsutvecklingen.

Visionen för TVÄRS är att ”Statliga myndigheter har ett strategiskt förhållningssätt till de nationella kulturmiljömålen och tar till vara kulturmiljöns potential för ett hållbart samhälle”.

Länk till regeringsuppdraget på regeringens webbplats