Närbild på staty med kyrkans torn i bakgrunden.
Sankt Sigfrid, Domkyrkan i Växjö.Foto: (CC BY)

Uppdrag att stödja tio myndigheters utarbetande av vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

Regeringen gav i juni 2017 tio myndigheter i uppdrag att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor. Riksantikvarieämbetet fick samtidigt särskilt i uppdrag att stödja och följa myndigheterna i deras arbete med att ta fram och genomföra strategierna.

– Detta är ett mycket betydelsefullt regeringsuppdrag för kulturmiljön. På sikt kan det bli oerhört värdefullt för det breda, tvärsektoriella arbetet med att bevara, använda och utveckla våra gemensamma kulturmiljöer, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Uppdraget

Regeringens avsikt med uppdraget har varit, och är, att myndigheterna ska utarbeta ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamheter påverkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen. Syftet är att skapa bättre förutsättningar att tillvarata den potential som kulturmiljön utgör för ett hållbart samhälle.

De tio myndigheter som fick uppdraget är: Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket.

Respektive myndighet rapporterade sitt uppdrag till Kulturdepartementet den 31 oktober 2019. Samtliga strategier hittar du här.

I Riksantikvarieämbetets deluppdrag har ingått att erbjuda metodstöd och ansvara för gemensam dialog och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan de medverkande myndigheterna. Uppdraget ska slutrapporteras till regeringen senast den 31 januari 2020.

Behovskartläggning – en första delrapport

Hösten 2018 och våren 2019 genomförde Riksantikvarieämbetet en övergripande kartläggning av de behov och önskemål om stöd som de tio myndigheterna hade i sitt arbete med framtagande av strategier för kulturmiljöfrågorna. Resultatet av kartläggningen presenterades i en delrapport till Kulturdepartementet i mars 2018. Läs eller ladda hem delrapporten i vårt öppna arkiv Samla

Utvecklingsprogrammet TVÄRS

Riksantikvarieämbetet har valt att arbetar med uppdraget inom ett nystartat utvecklingsprogram.

– Förutom att stödja de tio myndigheterna är programmet också en del i eget vårt arbete med att utveckla ett långsiktigt och framåtsyftande tvärsektoriellt arbetssätt, säger Torsten Hökby, stabschef på Riksantikvarieämbetet. Vidgade och fördjupade relationer med andra myndigheter som har delansvar för kulturmiljön ger oss en möjlighet att förstärka och utveckla vår egen kompetens inom kulturmiljöarbetet.

Programmet för tvärsektoriellt kulturmiljöarbete i staten, TVÄRS, ska pågå till och med år 2021. Utöver stödet till de tio myndigheterna omfattar programmet också ett utvecklingsarbete inriktat mot Riksantikvarieämbetets arbete med miljömålen och Agenda 2030.

Genom programmet kan vi prioritera insatser för att öka kulturmiljöarbetets genomslag i samhällsutvecklingen. Visionen för TVÄRS är att ”Statliga myndigheter har ett strategiskt förhållningssätt till de nationella kulturmiljömålen och tar till vara kulturmiljöns potential för ett hållbart samhälle”.

Länk till regeringsuppdraget på regeringens webbplats