Nyhetsarkiv
Närbild på konservator i arbete. Foto: (CC BY)

Ny standard för inköp och upphandling av bevarandetjänster

I augusti publicerades en ny europeisk standard för upphandling av tjänster och åtgärder för bevarande av kulturarv. Syftet med standarden är dels att se till att tjänster och åtgärder upphandlas på ett korrekt och rättvist sätt, dels att de beställda åtgärderna utförs under bästa möjliga förhållanden.

I standarden ”Upphandling av bevarandetjänster” beskrivs principer, processer och best practice för inköp av tjänster och åtgärder för bevarande av kulturarv. Det kan t.ex. handla om en förebyggande åtgärd, en konservering, utredning, planering, policyskapande eller projektledning.

Ett av syftena är att åstadkomma rättvisa inköpsförfaranden genom att säkerställa att kraven är tydligt och korrekt definierade och specificerade samt genom att uppmuntra till öppenhet i beslutsfattandet vid val av leverantör i en konkurrenssituation. Det handlar om att förbättra jämförbarheten av anbud och underlätta bedömning av åtgärdsprogram. Standarden går att tillämpa både i offentlig upphandling och i inköpsförfaranden som inte lyder under lagen om offentlig upphandling. Standarden är tänkt som ett komplement till nationella och europeiska lagstiftningar på upphandlingsområdet och skall tillämpas tillsammans med dessa.

Standarden har tagits fram av experter inom både upphandling och utförande av bevarandeåtgärder från privat och offentlig sektor i hela Europa. Från svensk sida har bland andra Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan, Upphandlingsmyndigheten och Göteborgs universitet bidragit i arbetet.

Berörda målgrupper

Standarden vänder sig till personer och organisationer, såväl inom den offentliga sektorn som inom det privata näringslivet, som antingen köper eller erbjuder bevarandetjänster.

– Det här är ett efterlängtat och viktigt verktyg, som kan stödja alla parter som arbetar med hållbar förvaltning av vårt gemensamma kulturarv, säger Stefan Nilsson, Riksantikvarieämbetet och ordförande i den tekniska kommittén TK/479 Bevarande av kulturarv.

Ladda ned kostnadsfritt

Tack vare Riksantikvarieämbetes avtal med Svenska institutet för standarder, SIS, kan du ladda ned den kostnadsfritt fram till årsskiftet. Här kan du skapa ett konto för att få tillgång till standarderna https://www.sis.se/standarder/kpenstandard/forkopta-standarder/kulturarv/. För närvarande finns den på engelska, men en översättning till svenska är på gång.

Om du vill veta mer om arbetet med att ta fram europeiska standarder på kulturarvsområdet, se även https://www.raa.se/lagar-och-stod/standarder/.

Informationsblad om standarden

Upphandling av bevarandetjänster

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: