Nyhetsarkiv
Konstverket Scanisaurius i Bromölla, utfört av Gunnar Nylund 1971.
Konstverket Scanisaurius i Bromölla, utfört av Gunnar Nylund 1971. Foto: (CC BY-SA)

Nytt metodstöd ska vidga kunskap om det kulturhistoriska värdet av offentlig konst

Vilken betydelse har den offentliga konsten, hur värderar vi den som en del av det moderna kulturarvet i Sverige? Nu finns en gemensam metod för värdering av byggnadsanknuten offentlig konst utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter som tagits fram av Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd.

Byggnadsanknuten offentlig konst är arkitekturbunden konst som representerar 1900-talet och vår egen samtid – sådan konst är exempelvis placerad i offentliga lokaler som badhus, bibliotek, stadshus och stationshus, samt gallerior, resecenter och köpcentrum eller i parker och på torg.

I Sverige kom den statliga satsningen på offentlig konst att institutionaliseras 1937 genom den så kallade 1%-regeln, vilken innebar att en procent av kostnaderna vid byggande i statlig regi skulle fördelas till offentlig konstnärlig gestaltning. Det finns idag cirka 1 600 byggnadsanknutna offentliga konstverk som är statligt beställda och finansierade och flera tusen i regional och kommunal ägo.

Det ställer krav på ökad kunskap om 1900-talets och vår samtids offentliga konst i samband med kulturhistoriska värderingar. En ökad kunskap som är särskilt angelägen då det moderna samhällets kulturmiljöer idag står inför omfattande renoveringar och ombyggnader.

Gemensamt regeringsuppdrag

– Med en större kunskap om offentlig konst och hur den kan värderas finns en möjlighet att minska risken för att denna konst påverkas negativt, och i förlängningen även går förlorad vid rivningar, renoveringar eller om- och tillbyggnader, säger Cathrine Mellander Backman, utredare vid Riksantikvarieämbetet.

Byggnadsanknuten offentlig konst är konst som vi nästan dagligen kommer i kontakt med, exempelvis i form av en väggmålning i en skola, en skulptur i en park eller en keramisk relief i ett sjukhus. Denna konst utgör ett tydligt uttryck för det svenska välfärdssamhällets ambitioner att konsten skulle komma fler till del och har under senare år kommit att betraktas som del av det moderna kulturarvet i Sverige.

Riksantikvarieämbetet har därför haft regeringens uppdrag att, i samverkan med Statens konstråd, verka för att denna konst i högre grad kan beaktas vid kulturhistorisk värdering. Betydelsen av offentlig konst framhålls i propositionerna Kulturarvspolitik och Politik för gestaltad livsmiljö.

Handbok med praktiskt stöd

Uppdraget har resulterat i ett nytt metodstöd som ska fungera både som en handbok och ett praktiskt stöd för handläggare och antikvarier i arbetet med kulturhistorisk inventering och dokumentation av byggnader och bebyggelsemiljöer där byggnadsanknuten offentlig konst finns representerad. Det riktar sig även till de yrkesgrupper som arbetar med konst inom olika typer av statlig, regional och kommunal förvaltning samt till fastighetsägare

– Den estetiska aspekten utgör delvis ny terräng då den innebär ett vidgat perspektiv inom kulturmiljö- respektive konstområdet. Det nya metodstödet kommer att bidra till en långsiktig och hållbar förvaltning av byggnadsanknuten offentlig konst, säger Cathrine Mellander Backman.

Läs eller ladda ned publikationen ”Byggnadsanknuten offentlig konst. Metod för värdering utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter” i Diva.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: