Nyhetsarkiv
Nio olika bilder som föreställer olika kulturmiljöer. Hus, landskap, fornlämningar, en fyr, en mobilkamera med information osv
Från vänster till höger, uppifrån och ner: Altfiolgatan 60-talsradhus. Öjebyn, Piteå kyrkby. Exempel på hur bebyggelseregistret kan komma att se ut. Slåtter Kuse änge i Västerhejde. Skeppssättning vid Gannarve. Världsarvet Engelsbergs Bruk. Fjällandskap och ren, Arjeplog. Näsudden Vindkraftverk. Statligt byggnadsminne Malören fyrplats Norrbotten. Foto: (CC BY)

Möt Riksantikvarieämbetets nya Kulturmiljöavdelning

Riksantikvarieämbetet omorganiserar myndigheten för att samla och renodla verksamheten. På kulturmiljöområdet innebär det en ny Kulturmiljöavdelning med delvis andra verksamheter än tidigare. Tillkommande uppgifter rör bland annat bebyggelseinformation och klimatanpassningsfrågor. Den nya organisationen sjösätts den 1 juli 2023.

Riksantikvarieämbetets nya organisation finns beskriven i sin helhet i en tidigare nyhet på raa.se. Det övergripande syftet med omorganisationen är att samla och renodla verksamheter på myndigheten. En viktig prioritering är att stärka myndighetens arbete på kulturmiljöområdet.

– Klimatomställningen och det faktum att vi behöver finna smartare sätt att ta tillvara och utveckla platser vi redan skapat, har ökat kulturmiljöfrågornas aktualitet och samhällsrelevans. För att vi som myndighet ska bidra till omställningen och ge den vägledning och stöd till samhällsaktörer som de efterfrågar – så effektivt som möjligt, behöver vi kraftsamla vår kompetens och våra verktyg kring kulturmiljöfrågorna, säger Marja-Leena Pilvesmaa, avdelningschef för den kommande Kulturmiljöavdelningen.

Kulturmiljöer, bebyggelse och kulturlandskap på ett ställe

För att stärka kulturmiljöarbetet samlas alla frågor och verksamheter som handlar om att bevara, använda och utveckla kulturlandskap och kulturmiljöer på Kulturmiljöavdelningen. Det betyder att Kulturmiljöavdelningen övertar ansvaret för arbetet med klimatanpassning och förvaltning av bebyggelse och kulturlandskap från andra delar av myndigheten. Till Kulturmiljöavdelningen förs också ansvaret för kulturmiljöregistret och bebyggelseregistret för att stärka förutsättningarna att arbeta med digitala kunskapsunderlag och geografisk analys.

– Nu för vi samman främjandeuppdraget, kunskapsuppdraget och förvaltningsuppdraget samt de verktyg som hör ihop med dessa uppdrag på en och samma avdelning. Detta ger oss möjlighet att på ett bättre sätt följa och stödja kulturmiljöarbetet i landet och därmed underlätta för våra målgrupper att ta till vara kulturhistoriska värden i samhällsutvecklingen, säger Marja-Leena Pilvesmaa.

En svartklädd kvinna med blont hår mot blå bakgrund. Hon bär glasögon och ett halsband.
Marja-Leena Pilvesmaa är avdelningschef för Kulturmiljöavdelningen. Foto: (CC BY)

Några uppgifter flyttas till Museiavdelningen

Några av de uppgifter som dagens Kulturmiljöavdelning utför kommer framöver hanteras av den nyskapade Museiavdelningen, som ska samla frågor som rör museer och kulturföremål. Till frågorna som flyttas dit hör till exempel fyndfördelning, kulturarvsbrott, utförsel av kulturföremål och viss bidragshantering.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad Riksantikvarieämbetet gör på kulturmiljöområdet kan du läsa aktuella nyheter på raa.se eller prenumerera på Riksantikvarieämbetets nyhetsbrev:

Kulturmiljöavdelningen

Kulturmiljöavdelningen består från den 1 juli 2023 av följande fyra enheter:

Enheten för bidrag och skydd av kulturmiljöer ansvarar för ärenden om statsbidrag till förvaltningen av värdefulla kulturmiljöer och ideella organisationer inom kulturmiljöområdet samt uppföljning och utvärdering av dessa. Enheten ansvarar även för att bevaka konsekvenserna av andra sektorers styrmedel inom kulturmiljöområdet och har det samordnande ansvaret för myndighetens arbete med det uppdragsarkeologiska systemet. Den ansvarar också för överinseendet över kulturmiljöarbetet i landet och för vägledningar inom enhetens ansvarsområde.

Enheten för geografisk information och analys ansvarar för förvaltning och tillgängliggörande av nationella databaser för kulturhistorisk information. Enheten ansvarar även för att tillhandahålla stöd till användarna av de nationella databaserna och utveckla kulturmiljöinformationens användbarhet för olika målgrupper. Den ansvarar vidare för kulturmiljöövervakning och geografiska analyser om kulturmiljöns tillstånd i landet samt samordnar arbetet med miljömålsuppföljning.

Enheten för bebyggelseutveckling ansvarar för myndighetens handläggning av ärenden om statliga byggnadsminnen och för frågor om bebyggelse i samhällsutvecklingen. Arbetet bedrivs bland annat genom metodutveckling, kunskapsförmedling och rådgivning i frågor om vård och förvaltning av bebyggelse samt klimatanpassning och energieffektivisering av byggnader. Den ansvarar även för att genomföra arbetet med gestaltad livsmiljö och bereda medverkan i Rådet för hållbara städer.

Enheten för landskapsutveckling ansvarar för arbetet med myndighetens världsarvsarbete och uppsikt över hushållning med mark- och vattenområden till exempel genom arbetet med kulturmiljövårdens riksintressen. Enheten ansvarar även för metodutveckling, kunskapsförmedling och rådgivning i frågor om kulturlandskap och landskapsvård. Vidare ansvarar den för samordning av myndighetens arbete i Miljömålsrådet och åtgärder för genomförandet av miljökvalitetsmålen.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: