Nyhetsarkiv
En påse en ostform och en skinnpung. Historiska föremål med samiska mönster.
Dekorerad påse i kläde och vitt skinn, ostform och kaffepåse av renskinn. Påsarna är tillverkade före 1903 och ostformen något senare. De ingår i den samling som Ájtte tog över ägarskapet till från Etnografiska museet. Föremålen har funnits på Ájtte sedan 1988, men som ett utlån. Den 2 februari 2023 undertecknades avtalet om permanent repatriering av föremålen. Foto: (CC BY-NC-ND)

Återrapportering av regeringsuppdrag om återlämnande av samiska föremål och samiska mänskliga kvarlevor

Riksantikvarieämbetet har lämnat över regeringsuppdraget om återlämnande av samiska föremål och samiska mänskliga kvarlevor till regeringen. I redogörelsen presenteras ett antal insatser som skulle kunna föra processen med återlämnande framåt.

Regeringsuppdraget att utreda Förutsättningar för identifiering och återlämnande av samiska föremål och samiska mänskliga kvarlevor är nu avslutat. Den första delen redovisades i september 2023 och den andra den 27 mars 2024. Riksantikvarieämbetet har samverkat uppdraget brett med olika aktörer, däribland Sametinget och Svenska kyrkan.

Uppdragets andra del har fokuserat på att identifiera åtgärder som skulle kunna underlätta arbetet med att identifiera och återlämna samiska föremål. Utgångspunkten för arbetet är FN:s deklaration om urfolks rättigheter och de mekanismer som nämns i artikel 11 och 12.

Det finns ingen given modell för hur dessa mekanismer ska utformas eftersom förhållandena är unika i enskilda medlemsstater. Mekanismerna ska därför tas fram i samverkan och utifrån de speciella omständigheter som finns mellan respektive urfolk och stat. Det är också därför som Riksantikvarieämbetet inte presenterar några färdiga förslag, utan i stället presenterar möjliga insatser att samverka kring, säger Eric Fugeläng, vikarierande överantikvarie för Riksantikvarieämbetet.

Funktioner och regelverk som redan är på plats

Det finns redan nu ett antal regelverk och funktioner som skulle kunna utgöra delar av mekanismerna för återlämnande. Det handlar om:

 • Konsultations­ordningen, som ska främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter
 • Museilagen och budgetlagen som idag ger statliga museer möjlighet att under vissa omständigheter återlämna föremål
 • Sametingets ansvar för kulturfrågor, inom vilket Sametinget också arbetar rådgivande med frågor kring återlämnande
 • Riksantikvarieämbetets ansvar för museifrågor, som bland annat resulterat i stöddokument för museer kring återlämnande
 • Det finns en pågående dialog mellan det samiska samhället, Svenska kyrkan och staten. Dialogen behöver kunna fortsätta, på lika villkor för de medverkande

Fyra tillkommande möjligheter

Riksantikvarieämbetet har utöver dessa möjligheter identifierat ytterligare fyra möjliga insatser för att underlätta mekanismer för återlämnande:

 • Inrättande av en samordnande funktion för att samla frågor om återlämnande
 • Inrättande av bidrag för att ge ekonomiska möjligheter för återlämnanden och uppordning av museernas samlingar
 • Inrättande av en portal för samiska samlingar, för att synliggöra vad som finns i museers samlingar och därmed öka kunskapen om, samt tillgången till samiskt kulturarv
 • Inrättande av en samtalsplattform för fortsatt dialog

Av dessa bedömer Riksantikvarieämbetet att den första är den viktigaste. En samordnande funktion utgör en förutsättning för att få mekanismerna på plats och föra processerna framåt.

När du vill veta mer

Återrapportering av regeringsuppdrag del 2, 27 mars 2024

Återrapportering av regeringsuppdrag del 1, 29 september 2023

Regeringsuppdraget Återlämnande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor, 19 december 2022

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: