10 myndigheters vägledande strategier för sitt kulturmiljöarbete

Här hittar du länkar till rapporter, strategier och dokumentation som på olika sätt berör  regeringsuppdraget till tio myndigheter att utarbeta vägledande strategier för sitt kulturmiljöarbete samt Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att stödja arbetet.

Myndigheternas strategier

Strategierna inlämnades till regeringen den 31/10 2019. I det fall strategidokumenten återfinns på respektive myndighets webb går länkarna dit, i övriga fall laddas dokumenten ned från Riksantikvarieämbetets webb.

Boverkets sida om uppdraget

Kulturmiljöstrategi Fortifikationsverket

Kulturmiljöstrategi Havs- och vattenmyndigheten

Kulturmiljöstrategi Jordbruksverket

Kulturmiljöstrategi Naturvårdsverket

Sveriges Geologiska Undersöknings sida om uppdraget

Kulturmiljöstrategi Skogsstyrelsen

Kulturmiljöstrategi Statens fastighetsverk

Kulturmiljöstrategi Tillväxtverket

Kulturmiljöstrategi Trafikverket

Riksantikvarieämbetets slutrapport samt delrapport

Riksantikvarieämbetet har haft regeringens uppdrag att stödja och följa tio myndigheters utarbetande av vägledande strategier för kulturmiljöfrågor. Slutrapporten redovisar och diskuterar hur Riksantikvarieämbetet tagit sig an uppdraget, vad arbetet har lett till samt lärdomar och slutsatser som framkommit i genomförandet. Slutrapporten inlämnades till regeringen den 31/1 2020.

Missiv

Slutrapport Uppdrag att stödja tio myndigheter 02653_2017

Hösten 2018 och våren 2019 genomförde Riksantikvarieämbetet en övergripande kartläggning av de behov och önskemål om stöd som de tio myndigheterna hade i sitt arbete med framtagande av strategier för kulturmiljöfrågorna. Resultatet av kartläggningen presenterades i en delrapport till Kulturdepartementet i mars 2018.

Delrapport Uppdrag att stödja tio myndigheter.

Material från Riksantikvarieämbetets arbete med uppdraget

Här har vi samlat material som producerats i samband med arbetet att stödja och följa de tio myndigheterna.

Dokumentation från nätverksträff 1, 2018-09-08

Dokumentation från nätverksträff 2, 2018-12-12

Dokumentation från nätverksträff 3, 2019-04-09

Slutrapport Workshopserie

Rapport från utvärdering av stöd