Illustration till konferensen Kreativ omstart
Illustration: Jenny Svenberg Bunnel (CC BY)

Kreativ omstart – en konferens om kultur och kulturarv som drivkraft

Riksantikvarieämbetets digitala konferens Kreativ omstart den 2728 oktober, samlade 474 deltagare från regioner, länsstyrelser och myndigheter för att tillsammans kraftsamla i frågor om kultur, kulturarv och regional utveckling. Här hittar du filmade inslag om du missade konferensen eller vill se något igen.

Kreativ omstart arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Kulturrådet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet, Svenska Filminstitutet och Tillväxtverket. Konferensen satte fokus på hur olika kulturella verksamheter kan bli en viktig resurs för att nå målen i Agenda 2030 – såsom hur vi kan skapa goda förutsättningar för att öka synergierna mellan olika politikområden, och hur offentliga medel kan nyttjas effektivt och resultera i ekonomiska värden och fler arbetstillfällen runt om i landet.

Här nedan kan du se alla de filmade inslag från konferensen som vi har tillåtelse från upphovsrättsinnehavarna att visa. Nedan hittar du även en sammanfattning av de inspel som kommit in från rundabordssamtal och enskilda frågor som ställdes under konferensen.

Rundabordssamtal och enskilda frågor

På konferensen gavs tillfälle till interaktivitet och möjlighet att lämna inspel i form av två rundabordssamtal inom de tematiska områdena social hållbarhet och tillgänglighet/digitalisering samt två enskilda frågor inom innovation/företagande och cirkulär ekonomi.

Vi tackar för dessa intressanta och värdefulla inspel och myndigheterna som står bakom Kreativ omstarts arrangemang arbetar vidare med urval bland dessa inspel och hur de fortsatt kan omhändertas i olika processer och former.

En sammanfattning av flertalet av de inspel som kommit in hittar du som här.

Onsdag 27 oktober

9.00-9.50 Introduktion

Välkomna – Moderator Francisca Herodes och Joakim Malmström, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet inleder konferensen.

Kajsa Ravin, generaldirektör, Statens kulturråd, Christina Preisler Schedin, avdelningschef, Svenska Filminstitutet, Friedrike Roedenbeck, kanslichef, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet och Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket.

Från kris till kraft – Återstart och Utveckling

Linda Zachrison, ordförande för statlig offentlig utredning: Återstart för kulturen –  återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

Kulturen – en kraft för hållbar utveckling

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister.

9.50-10.25 Tema Social hållbarhet

Platsutveckling som metod för regional utveckling, exempel från Västra Götaland

Björn Ohlén, utvecklare, Västra Götalandsregionen, Lisa Lundin, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen.

Björn Ohlén är bebyggelseantikvarie och har de senaste tolv åren fokuserat på hur kultur och kulturarv kan bidra till regional utveckling. Björn har till exempel projektlett regionala och europeiska projekt inom platsutveckling och hållbar besöksnäring. 

Lisa Lundin är statsvetare som under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom Västra Götalandsregionen med en bredd av frågor men där landsbygdsutveckling och socialt entreprenörskap utgjort en röd tråd. Lisa är ansvarig för området kulturella och kreativa näringar och besöksnäring på förvaltningen för kulturutveckling.

Heritage-based urban development

Matthias Ripp, dr, Organisation of World Heritage Cities.

Dr. Matthias Ripp, a historical geographer, is coordinating the “Old Town of Regensburg with Stadtamhof” site. He is specialized in integrated heritage management, heritage communication, governance and resilience of urban heritage, chairing the German Association of World Heritage Cities and member of the European Heritage Panel and the Regional Coordinator for Northwest Europe and North-America in the Organization of Heritage Cities. Dr Ripp believes in a stronger exchange between science and practice.

10.25-10.35 Paus

 

10.35-11.00 Tema Social hållbarhet

Film: Stamnätet  Clara Bodén, filmskapare
Rundabordssamtal med konferensdeltagare om social hållbarhet – digital interaktion.

11.00-12.30 Tema Innovation och företagande


Innovation är ett tänkesätt
Jan Sandred, programledare, Vinnova.

Jan Sandred är ansvarig inom området tjänsteinnovation och konst- och kulturföretag (KKN) på Vinnova. Tidigare gästforskare inom media vid Stanford University i USA. Expert inom “Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society” i Horizon Europe och genomförandet av Digital Single Market -direktivet i Sverige. Ledamot i STIMs valberedning.

Panelsamtal: Kapitalförsörjning i kultursektorn

Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör, Region Gävleborg, Tarja zu dem Berge, fund manager, Almi Invest, Per Filipsson, grundare TrackUBack, Pratik Vithlani, verkställande direktör, AB TYP Kulturkapital. Moderator: Björn Sundberg, Riksantikvarieämbetet.

Katrien Vanhaverbeke, ursprungligen från Brygge, Belgien, har en bakgrund som historiker och gymnasielärare. Lång erfarenhet av tillväxt- och utvecklingsfrågor i gränslandet mellan privat och offentlig sektor från bland annat Västsvenska Handelskammaren, Arena för tillväxt, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner med ansvar för regional utveckling, näringslivsutveckling och företagsklimat, forsknings- och innovationsfrågor samt kultur- och fritidsfrågor. Sektoröverskridande samarbeten har varit en röd tråd i Katriens yrkesuppdrag.

Tarja zu dem Berge har arbetat med finansiering av små och medelstora bolag i drygt 20 år. 2009 medverkade Tarja till att starta Almi Invest. Hon har varit verksam i Västsverige och sedan tio år i Småland och Gotland. Tarja har arbetat med att investera i över 50 bolag och suttit i styrelsen i 25-tal bolag. Idag är Tarja ansvarig för Almi invest verksamhet i Småland och Gotland med 200 msek i kapitalbas och 35 portföljbolag.

Per Filipsson driver Trackuback, studion/skivbolaget Gramtone och en webbproduktionsfirma. Per har byggt Kulturkvarteret Hallarna i Norrköping innan hans nuvarande anställning som intendent för finansieringsfrågor på Arbetets museum. Tidigare var Per webbpedagog på bland annat Skolverket. På fritiden är Per indieparfymör och författare.

Pratik Vithlani har arbetat på Exportrådet i USA med att stötta svenska företag att attrahera riskkapitalbolag i Silicon Valley. Vidare har han bland annat utvecklat Cirkus Cirkörs affärsmodell och har erfarenhet av privata investerares förvärv av bolag. TYP Kulturkapital erbjuder strategisk utveckling och finansieringsfrågor för kulturverksamheter och myndigheter. Pratik arbetar just nu nära med den samiska konstutställningen Arctic Highways som i mars 2022 öppnar på House of Sweden, Washington, med efterföljande treårsturné i Nordamerika.

Discovery Tour – History through Story

Maxime Durand, World-Design Director, Discovery Tour, Ubisoft Entertainment

Maxime Durand graduated in History from Université de Montréal in 2010 and moved directly in at Ubisoft to work as the Assassin’s Creed franchise historian. Making his grand debut with Assassin’s Creed III, he has collaborated on most games and projects of the brand ever since, including the Discovery Tour which he has directed since 2018. His main interest is to give the fans the best historic immersion through all game aspects.

Fråga till konferensdeltagarna på ämnet innovation och företagande – digital interaktion.

Kulturarvet som tillgång i hållbar turismutveckling

Ulrika Nisser, projektledare, Visit Dalarna, Pernilla Nordström, projektledare, Tillväxtverket.

Pernilla Nordström är projektledare på Tillväxtverket med inriktning destinations-/platsutveckling och kulturturism, bland annat med ansvar för projekten Hållbar produktutveckling, Stärka världsarv och Hembygdsturism. Pernilla har tidigare arbetat med utvecklingsfrågor och samverkan i fältet kultur-natur-regional utveckling- fysisk planering på Länsstyrelsen i Stockholms län, Riksantikvarieämbetet och i olika kommuner. Hon tror på sektorsövergripande arbete och får energi av att bidra till nya kontaktytor – mellan samhällsfrågor, aktörer, nivåer.

Ulrika Nisser är projektledare för Stärka världsarv 2019-2021 med Världsarvet Falun som testarena för att utveckla Unescos metod för hållbar turistisk utveckling i världsarv. Ulrika har varit projektledare på Tillväxtverket för projekten Hållbar destinationsutveckling och Hållbar produktutveckling. Ulrika har även en bakgrund som bland annat evenemangschef på Destination Uppsala och projektledare på Uppsala universitet och Vattenfall.

Film: Sápmi Nature – en hållbar samisk reseanledning i världsarvet Laponia

Lennart Pittja, verkställande direktör, Sápmi Nature.

Lennart Pittja är född och uppvuxen inom en renskötarfamilj inom Unna Tjerusj sameby. Lennart är verksam inom samisk besöksnäring sedan 1995 och är en flerfaldigt prisbelönt entreprenör, bland annat med utmärkelsen Sveriges Ekoturismpris 2019.

 

Torsdag 28 oktober

9.00 – 9.55 Introduktion

Välkomna och återblick gårdagen  Joakim Malmström, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Kajsa Ravin, generaldirektör, Statens kulturråd.EU:s regionalfond som verktyg för regional utvecklings- och landsbygdspolitik – Kulturen i fokus

Patrik Sällström, avdelningschef, Tillväxtverket.

Som chef, ledare och strateg har Patrik Sällström mer än 20 års erfarenhet av regionalt tillväxtarbete och näringslivsutveckling på både nationell och regional nivå.

Kulturens och kulturarvets bidrag till samhällsekonomin

Mats Granér, direktör, Myndigheten för kulturanalys.

Mats Granér har en bakgrund som forskare i nationalekonomi, arbetat på Näringsdepartementet och med arbetsmarknadsanalys på dåvarande Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). Mats har många år bakom sig som analyschef inom regional utveckling på Västra Götalandsregionen. I ansvarsområdet ingick bland annat analys och utvärdering av den regionala kulturpolitiken. Sedan mars i år är Mats myndighetschef på Kulturanalys.

Turism- och kulturnäringars betydelse för utveckling på mindre orter i Bergslagen

Max Jakobsson, fil.dr, Örebro universitet.

Max Jakobsson är fil. dr i kulturgeografi. Hans forskning handlar bland annat om utveckling i regioner och på platser utanför storstäder och tillväxtregioner. Hans avhandling handlar om sysselsättningsförändringar inom upplevelseindustrin och dess betydelse för regional och lokal identitet i Bergslagen. Max föreläser om kulturnäringar, kulturarv och upplevelseindustri som faktorer för lokal och regional utveckling. På detta tema har han publicerat studier i rapporter och antologier. Vid sidan om har Max även ägnat sig åt utbildningsfrågor och forskning som handlar om samverkan mellan akademi och praktik.

  9.55-10.35 Tema Tillgänglighet och digitalisering

  Levande bilder – Levande stad

  Annika Wik, fil.dr, egen företagare.

  Annika Wik, fil. dr i filmvetenskap, arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst. Mellan 2016 – 2020 var Annika verksam som följeforskare i det femåriga EU-projektet Smart Kreativ Stad som drevs av Film Capital Stockholm. Bland övriga uppdragsgivare finns Svenska Filminstitutet, Statens konstråd, Skolverket, Kulturförvaltningen Region Stockholm och Partsrådet – Hållbart arbetsliv.

  Panelsamtal: In med digitaliseringen i ledningsrummet!

  Daniel Forsman, stadsbibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek, Karin Nilsson, verksamhetschef och biträdande överintendent, ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, Jan Nordwall, generalsekreterare, Sveriges hembygdsförbund, Roger Norén, konserthuschef, Studio Acusticum. Moderator: Björn Sundberg, Riksantikvarieämbetet.

  Daniel Forsman är stadsbibliotekarie i Stockholm, som är Sveriges största biblioteksorganisation med verksamhet på ett femtiotal platser, inklusive uppdragsverksamhet inom kriminalvård, sjukhus och äldrevård. Daniel har en bakgrund som bibliotekschef på Chalmers tekniska högskola och prefekt för institutionen Vetenskapens kommunikation och lärande. Han har genomgående arbetat med att introducera nya arbetssätt och tjänster med utgångspunkt i förändrade kommunikationsvanor, användarnas drivkrafter och behov.

  Karin Nilsson är verksamhetschef och biträdande överintendent på ArkDes. Hon har 20 års erfarenhet av museer och digitalisering, som verksamhetsutvecklare på Riksantivarieämbetet, chef för det framgångsrika digitaliseringsarbetet på Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och som avdelningschef med ansvar för bland annat digitalisering på Statens historiska museer. Karin har varit ordförande i centralmuseernas samarbetsråd och representerat museerna i arbetet kring Digisam. Hennes arbete har uppmärksammats internationellt, fått pris av American Alliance of Museums och hon föresläser återkommande nationellt och internationellt.

  Jan Nordwall är kulturvetare med 20 års erfarenhet från verksamhetsledning och kulturpolitiskt arbete i ideella riksorganisationer. Jan har en bakgrund som verksamhetschef för Konstnärernas riksorganisation och är sedan 2008 generalsekreterare för Sveriges största kulturmiljöorganisation – Sveriges hembygdsförbund, med drygt 2 000 föreningar och cirka 400 000 medlemmar.

  Roger Norén är sedan starten 2007 konserthuschef vid Studio Acusticum, Piteå. Konstnärlig ledare för Festspelen i Piteå. Roger är musiker med klarinett som huvudinstrument.

  10.35-10.45 Paus


  10.45 – 11.05
  Tema Tillgänglighet och digitalisering

   

  Rundabordssamtal med konferensdeltagare om Tillgänglighet och digitalisering – digital interaktion.

  11.05-11.35 Tema Cirkulär ekonomi


  Styrkor och svagheter för utveckling av en ullindustri – exempel från Gotland

  Lotta Löwhagen Lundberg, projekt- och processledare, Gotlands Grönt Centrum.

  Lotta Löwhagen Lundberg är ekonomagronom med lång erfarenhet från grönt näringsliv såsom livsmedels- och skogsindustri. Lotta har en bakgrund från LRF:s Brysselkontor, kommunikationsansvarig inom Lantmännen och träindustriföretaget Setra. Idag driver Lotta konsultföretaget Lauritze Ord & Handling AB på Gotland och jobbar där främst med olika uppdrag kopplade till utveckling av landsbygdens företagande. Exempelvis har hon tagit fram förstudien ”Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland”, processlett ”Gotland Grey – ett initiativ för utveckling av en hållbar industriell värdekedja för grå kvalitetsull från Gotland” samt varit projektledare för ”Baltic Wool Conference 2020”.

  Miss Miyagi – Alternative development and financing models for the adaptive re-use of cultural heritage

  Michiel Van Balen, arkitekt, Miss Miyagi.

  Michiel Van Balen is a civil engineer and architect. After working as an urban designer in Belgium and South Africa he co-founded Latitude Platform, an international organization for urban and territorial research and design. Simultaneously he started working as the project coordinator for the renovation of the former brewery De Hoorn in Leuven. The project won the EU-price for Cultural Heritage 2016 and led to the co-founding of Miss Miyagi. Miss Miyagi is an alternative real estate developer that focusses on social impact adaptive reuse projects. Miss Miyagi initiated and coordinated the project of Hal5 that won the Leuven Architectural award 2016-2019.

  Fråga till konferensdeltagarna på ämnet cirkulär ekonomi – digital interaktion.

  11.35 -12.30 Avslutning

  Panelsamtal: Det kreativa samhället – Fri och oberoende kultur i den regionala utvecklingen

  Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet, Sara Json Lindmark, senior affärsutvecklare, Luleå Science Park. Moderator: Kajsa Ravin, Statens kulturråd.

  Peter Aronsson arbetar med kunskapsbildning för en hållbar samhällsutveckling. Förmågan att synliggöra och skapa sammanhang kring och med kultur har studerats på både lokal, regional, nationell och global nivå. Peter är professor i historia med inriktning på kulturarv och historiebruk och är idag rektor för Linnéuniversitetet.

  Sara Json Lindmark har doktorandstudier inom konst- och bildvetenskap inom ämnet svenska moderedaktörers design och managementstrategier, som innebar fältstudier i Paris, Rom och New York. Sara har arbetat med strukturfondsprojektet Designlaband med målet att lyfta unga kreatörer och win-win case med företag/organisationer. Det blev Sveriges bästa EU-projekt 2014. I egenskap av publik chef på Norrbottens museum skapades slogan ”Museum för alla” och målet –”ett museum med aktivt deltagande publik” uppfylldes via ett spektrum av utställningar, pedagogiska program och ett kafé för ungdomar. I dagens roll som senior affärsutvecklare på Luleå Science Park är uppdraget att innovera platsen och koppla samman parken med Luleå Tekniska universitet och omvärlden.

  Film: Uddebo – en by med idéer

  Caroline Bergmann, boende i Uddebo.

  Caroline Bergmann har arbetat under 15 år med direktverkande landsbygdsutveckling i form av ideell mäklartjänst, socialt byggande, kulturarrangemang och nya metoder för hur ideellt arbete kan utveckla en plats långsiktigt.

  Panelsamtal: Vad har vi lärt oss och vad gör vi nu?

  Joakim Malmström, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Kajsa Ravin, generaldirektör, Statens kulturråd, Christina Preisler Schedin, avdelningschef, Svenska Filminstitutet, Friedrike Roedenbeck, kanslichef, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Karin Åström Iko, riksarkivarie, Riksarkivet, Patrik Sällström, avdelningschef, Tillväxtverket.

  Videoinstallation: Det luktar höst

  Viktor Lindbäck
  Viktor Lindbäck är verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet Kulturarvsstudion. Viktor är upphovsman till ””Fraktalkonst”” som visas vid avslutningen av denna konferens.

  Tack alla som deltog inför och under Kreativ omstart!