Barnteckning föreställande ett vikingaskepp med hissat segel och sköldar i olika mönster.
Vikingaskepp, teckning gjord av åk 3 Gamla Uppsala skola vid besök på Gamla Uppsala museum. Foto: (CC BY)

Återblick seminarier Tema Skola och kulturarv, 2020

Under hösten 2020 arrangerade Riksantikvarieämbetet tre seminariedagar om hur samverkan mellan skola och kulturarv kan stärkas. En presentation av slutrapporten från  ”Skoluppdraget” inledde evenemanget.

Riksantikvarieämbetet kartlade i ett regeringsuppdrag, i samverkan med RiksarkivetStatens kulturråd och Statens skolverk,  hur samarbetet mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutioner fungerar och har utvecklats över tid. Kartläggningen utgör grund för förslag på hur samarbete mellan kulturarvsinstitutioner och skolan ska kunna stärkas. Läs uppdragets slutrapport.

I denna digitala seminarieserie med fokus på skola och kulturarv, presenterades och kommenterades resultatet av arbetet och vi fördjupade oss i några ämnen som rapporten behandlar. Vidare fick vi ta del av erfarenheter från våra nordiska grannländer och vi samtalade om hur det fortsatta främjandearbetet kan utformas.

Dagarna dokumenterades och här nedan kan du ta del av filmerna.

DAG 1

Resultatet presenterades och kommenterades

  • Presentation av resultatet: Charlotte Ahnlund Berg, utredare på Riksantikvarieämbetet, lyfter de viktigaste slutsatserna från arbetet. Inslaget spelades in i Väla skola på Skansen.
  • Kommentarer från huvudaktörerna: Riksantikvarie Lars Amréus, Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, riksarkivarie Karin Åström Iko samt generalsekreteraren för Riksförbundet Sveriges museer Jeanette Gustafsdotter reflekterar kring betydelsen av samverkan mellan kulturarv och skola.

Filmer från dagens föreläsningar (Youtube)

DAG 2

Utmaningar och potential – fördjupningar kring teman i rapporten

  • Världsarven och skolan. Riksantikvarieämbetet presenterar kartläggningen av världsarven och skolan samt det pågående arbetet med en handlingsplan för världsarvsarbetet i Sverige. Vi får ta del av goda exempel på hur världsarv kan arbeta med skolan. Medverkande: Julia Lodén, Svenska Unescorådet, Lena Landström, föreningen Världsarv i Sverige, Emma Rydnér, Södra Ölands odlingslandskap, Sven Skoog, Hälsingegårdarna, samt Mathilda Fält Zaar, Riksantikvarieämbetet.
  • Kulturarv som resurs för skolan. Riksantikvarieämbetets rapport följer tre centrala teman gällande kulturarvsaktörernas samverkan med skolan. Det handlar om vikten av att nå ut, om att arbeta tätt tillsammans med skolan och om betydelsen av stödjande strukturer. Seminariet bjuder på en rad goda exempel på verksamhet från större och mindre aktörer. Medverkande: Per Agius, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Helene Andersson, Kalmar länsmuseum, Lars Berglund, Hälsinglands museum, Caisa Lindfors, Region Skåne, Louise Magnusson, Tierps kommun, Nicklas Malmsjö, Uppsala stadsarkiv, Olof Tiderman, Världskulturmuseerna, Maine Wallentinsson, Västerbottens museum och Susanna Zidén, Statens historiska museer.

Filmer från dagens föreläsningar (Youtube)

DAG 3

Det här tar vi med oss

  • Nordisk utblick: Representanter från våra grannländer, Danmark, Finland och Norge, presenterar sina lösningar för att underlätta samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner. Det blir inledningen till ett samtal om vad vi kan inspireras av i Sverige. Medverkande: Bente Aster, ämnesansvarig för kulturarv på Kulturtanken, Dorte Villadsen, pedagogisk utvecklingschef hos Skoletjenesten, Åsa Thunström, ordförande i FUISM – Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer samt Maiju Tuisku, museilektor på Åbo museicentral.
  • Framtidens lärande: I oktober 2020 presenterades en ny rapport från Kairos Future och Tekniska museet om framtidens lärande. Vad kan detta innebära för kulturarvsaktörernas framtida arbete med skolan? Medverkande: Peter Skogh, museidirektör på Tekniska museet och Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet.
  • Främjande framåt – lärande utanför väggarna: vi samlar in resultatet av en workshop med seminariedeltagarna om möjliga vägar i Riksantikvarieämbetets fortsatta främjandearbete. Dagen avslutas med en reflektion av Marja-Leena Pilvesmaa, avdelningschef på Kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet.

Filmer från dagens föreläsningar (Youtube)