Tre bilder i rad. Till vänster en föreläsningssal med människor. I mitten Vasamuseet i snö och solnedgång. Till höger två personer som samtalar medans de deltar i en webbsändning. Foto: (CC BY)

Samlingsforum 2023

Tema: Hållbar samlingsförvaltning i praktiken

På årets Samlingsforum tar vi ett brett grepp kring hållbarhetsfrågan, men med fokus på praktiskt arbete. Med utgångspunkt i Statens maritima och transporthistoriska museers (SMTM:s) hållbarhetsarbete diskuterar vi komplexa frågeställningar om kulturarvets värden i tider av omställning och funderar på samlingsförvaltningens koppling till klimatmässig och till social hållbarhet.

Samlingsforum 2023 arrangeras som en hybridkonferens av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Statens maritima och transporthistoriska museer samt branschorganisationen Sveriges museer.

När: Onsdag och torsdag, den 6–7 december 2023
Var: På Vasamuseet eller digitalt

Anmälan

För att delta digitalt kan du anmäla dig ända fram till konferensen startar. Anmälan för att delta på plats är stängd.

Registera din anmälan för digitalt deltagande här

Program

Preliminärt program, med reservation för ändringar.
Observera att samtliga programpunkter som inte specifikt betonar att de enbart är till för antingen deltagare på plats eller deltagare som deltar digitalt, är till för båda deltagarkategorierna, det vill säga att du antingen kan delta vid dem på plats eller se dem digitalt.

Onsdag 6 december kl. 09.30–17.00 | Samlingsforum dag 1

Plats: Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14 eller digitalt.

08.30–09.30 | Registrering och fika

För deltagare som deltar på plats.

09.00 | Försnack i Samlingsstudion (digitalt)

Lisa Berg, Riksantikvarieämbetet, samtalar med inbjudna gäster. För deltagare som deltar digitalt.

09.30 | Välkommen

Lars Amréus, överintendent Statens maritima och transporthistoriska museer hälsar välkommen tillsammans med moderator Lisa Nilsen.

09.40 | SMTM:s hållbarhetspolicy

Lisa Nilsen samtalar med Jan Naumburg, hållbarhetsstrateg på Statens maritima och transporthistoriska museer.

09.50 | Sustainable collections care for people, planet and objects

Caitlin Southwick, Ki Culture.
Caitlin Southwick är grundare för den internationella organisationen Ki Culture, vars syfte är att främja kultursektorns hållbarhetsarbete. I presentationen får vi en introduktion till begreppet hållbarhet, hur begreppet kan tillämpas i samlingsförvaltningen i praktiken och vilken roll kultursektorn i stort har för en hållbar utveckling. Vi kommer få en koppling mellan miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och hur kultur genomsyrar alla hållbarhetsaspekter.

Föredraget sker på engelska.

10.30 | Nöden har ingen lag – om återbruk av material vid samlingsflytt

Susanne Nickel och Susanne Granlund, Eskilstuna stadsmuseum.
Eskilstuna stadsmuseum har sedan 2018 flyttat sina föremålssamlingar till nya förvaringslokaler som till viss del anpassats för ändamålet.  Det nya magasinet har både bidragit till en bättre förvaringsmiljö och mindre klimatpåverkan, samt till en avsevärt mer hållbar arbetsmiljö för personalen. En snäv budget för samlingsflytten resulterade i ökad återanvändning av både förpackningsmaterial och inredningsdetaljer från tidigare magasinslokaler. Susanne och Susanne visar exempel på transportlösningar och förpackningar samt berättar om de fördelar de upptäckt med att återbruka material.

10.45 | Hållbara transporter

Lisa Swedberg, Cecilia Isaksson och Elisabeth Geijer från NKF-S transportgrupp.
Nordiska konservatorsförbundet Sveriges (NKF-S) arbetsgrupp för hållbara transporter har fått indikationer som tyder på att det kan finnas ett behov av olika nivåer för hållbara transporter i samlingsförvaltning. Arbetsgruppen kommer att berätta om sitt sitt arbete med kravspecifikationer som syftar till att föremål och samlingar ska kunna tillgängliggöras på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

11.00 | Hållbar utveckling(sledare)

Vivian Smits, utvecklingsledare på Förvaltningen för kulturarvsutveckling, Västra Götalandsregionen.
På Förvaltningen för kulturutveckling finns utvecklingsledare som arbetar med frågor som går på bredden, exempelvis samlingsförvaltning, utställningar eller MIK (medie- och informationskunnighet). Utvecklingsledarna är ett nytt sätt att samordna resurser – personella och ekonomiska –, cementera gemensamma mål, och öka samverkan mellan avdelningar och medarbetarna sinsemellan. I presentationen berättar utvecklingsledaren Vivian Smits hur hennes arbete med samlingsförvaltning bidrar till en hållbar utveckling av museiverksamheter inom Västra Götalandsregionen.

11.15 | Grön omställning av museibilden

Gunnar Ardelius, Riksförbundet Sveriges museer
Sveriges museers generalsekreterare Gunnar Ardelius gör en spaning kring hållbarheten och museernas trovärdighet som samhällsaktörer. Sveriges Museer, mångårig medarrangör av Samlingsforum, släpper nu rekommendationer om museernas väg till ekologisk hållbarhet. I rekommendationerna summeras erfarenheter som dragits av museikollegor både i Sverige och internationellt. Varför är de extra viktiga just nu och vad kan det betyda att museerna agerar klimatsmart?

11.30–13.00 | Lunch på Vasamuseet

För deltagare som deltar på plats.

12.45 | Lunchsnack i Samlingsstudion (digitalt)

Lisa Berg, Riksantikvarieämbetet, samtalar med inbjudna gäster. För deltagare som deltar digitalt.

13.00 | Hållbara magasin – en återblick med framtidsperspektiv

Yvonne Magnusson, Malmö museer.
Johanna Hermansson, Kulturen i Lund.
Robert Flood, Regionarkivet i Vänersborg.
Föremålsmagasin behöver planeras i ett långsiktigt perspektiv, till exempel rörande energifrågor, klimatanpassning och bevarande av kulturarv. Flera intressanta exempel finns i Sverige, och i denna programpunkt får vi ta del av erfarenheterna hos tre verksamheter som varit i drift länge. Hur har det gått med ”jordkällaren” hos kulturen i Lund, hamnmagasinet hos Malmö museer och det energieffektiva arkivet i Vänersborg?

Presentationerna följs av ett panelsamtal med deltagarna.

13.45 | Climate2Preserve: Development of a Protocol for Energy reduction in Culture Heritage Institutions

Estelle de Bruyn och Annelies Cosaert, KIK-IRPA.
Minskad energianvändning hos kulturarvsinstitutioner är ett hett ämne. Att åstadkomma detta är dock lättare sagt än gjort, då det kan vara fråga om olika typer av byggnader, samlingar och utomhusklimat. Projektet Climate2preserve har till syfte att ta fram ett protokoll som kan hjälpa kulturinstitutioner att undersöka olika strategier för energibesparing, som tar hänsyn till deras samlingar, byggnader, system och annat. Projektet bidrar till den pågående internationella utvecklingen inom förebyggande konservering och hållbarhet.

Presentationen sker på engelska.

14.00 | Vägen till ändamålsenliga och hållbara arkiv och magasin hos SMTM

Cecilia Marnetoft och Johan Löfgren, Statens maritima och transporthistoriska museer.
SMTM har antagit en magasinsstrategi och tagit de första stegen på resan mot nya magasinlösningar på tre av fyra museer. Här berättar myndigheten om hur strategin ser ut och vilka lösningar vi jobbar mot för en hållbar samlingsförvaltning.

14.45–15.15 | Fika

För deltagare som deltar på plats.

15.00 | Mellansnack i Samlingsstudion (digitalt)

Lisa Berg, Riksantikvarieämbetet, samtalar med inbjudna gäster. För deltagare som deltar digitalt.

15.15 | Anpassning till ett förändrat klimat – vad händer i Sverige?

Anna Blomqvist, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
SMHI:s mätningar visar att årsmedeltemperaturen i Sverige ökat med 1,9 grader C på 150 år. Framtiden innebär ytterligare förändringar av klimatet. Därför är arbete med klimatanpassning både nödvändigt och brådskande. Anna Blomqvist berättar om den nationella klimatanpassningsstrategin, kunskapsportalen klimatanpassning.se, om samhällets utmaningar – och om hur muséerna kan bidra.

15.40 | Samlingsförvaltning – en meningsfull sysselsättning i alla tider

Gunilla Lagnesjö, Riksantikvarieämbetet.
Samlingsförvaltning är sannolikt en av de viktigaste verksamheterna inom museerna som över tid medverkat till samhällets sociala hållbarhet. Detta genom att erbjuda sammanhang och förutsättningar till anpassat arbete för personer som av en eller annan anledning haft svårt att hitta anställning. Är det dags att på allvar undersöka och utforska hur museernas samlingsförvaltning kan vidareutveckla sådan verksamhet för 2000-talet utifrån ett socialt hållbarhetsuppdrag?

15.55 | Social hållbarhet i samlingsförvaltning

Pia Edqvist, Historisk museum i Oslo och ansvarig för frågor om social hållbarhet inom Ki Culture.
Människor utgör kärnan i allt hållbarhetsarbete. Social hållbarhet sätter människans välmående, hälsa och jämställdhet i fokus och kräver ett holistiskt perspektiv där folk, platser och planeten är i centrum. I denna presentation vill Pia betona vikten i att anamma ett socialt hållbarhetsperspektiv i allt arbete vi gör. En aspekt som ska genomsyra en verksamhet från det interna till externa. En utgångspunkt där folk alltid är den största tillgången och resursen. Ett perspektiv som kommer göra museer och kulturinstitutioner och därmed samhället hållbart långsiktigt.

16.15 | Nätverksarbete, rörligt kulturarv & hållbarhet

Karolina Matts och Fredrik Blomqvist, Statens maritima och transporthistoriska museer.
SMTM samverkar med många aktörer – ideella, rederier och andra som håller det rörliga kulturarvet rörligt, till exempel fartyg, båtar och tåg. Vår samverkan med nätverken bidrar till att uppfylla regeringsuppdraget att stödja och verka för bevarande och brukande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg, järnvägsfordon och de andra fordonstyper som finns inom myndighetens verksamhetsområde. En viktig aspekt bland nätverkens många aktörer är den sociala hållbarheten. Det rörliga kulturarvet engagerar människor. Att diskutera Sveriges hållbarhetsmål med dessa aktörer kan vara källa till erfarenhetsutbyte och samtal om förändringar. I nätverken det finns stor kunskap och erfarenheter kring bland annat drivmedel. På grund av ökade kostnader för exempelvis stenkol diskuteras idag alternativa bränslen hos aktörer inom både sjöfart och tågtrafik.

16.35 | Summering av dagen

Lisa Nilsen, moderator sammanfattar dagen.

16.45–17.00 | Bevare mig väl – pris för bästa kulturvårdsgärning

Prisutdelningen arrangeras av Nordiska konservatorsförbundet Sverige som delar ut pris för bästa kulturvårdsgärning #BevareMigVäl2023

17.30 | Valbara visningar

Möjlighet att gå på visning på Vasamuseet eller Vrak. För deltagare som deltar på plats.

18.30 | Middag på Vasamuseet

För deltagare som deltar på plats.

 

Torsdag 7 december 9.00–11.30 | Samlingsforum dag 2

Valbara programpunkter, ett val per deltagare. Plats: Se respektive programpunkt.
Observera att endast ett alternativ sänds digitalt.

Connecting the dots between collections management and sustainable development

José Luiz Pedersoli, ICCROM Our Collections Matter.
Plats: Enbart digitalt. 9.00–11.30. Workshoppen hålls på engelska.
Länk finns i välkomstmejlet som skickats ut till alla deltagare. Samma Zoom-länk som till konferensen dag 1.

I denna workshop, som sker digitalt, får deltagarna tillsammans utforska hur arbete med samlingar kan bidra till samhällets hållbara utveckling. Deltagarna får en ökad kännedom om de 17 globala målen och de 169 delmålen i FN:s Agenda 2030. De får även ökad kunskap om konceptet ”hållbar utveckling”.  Tillsammans med workshopledaren få deltagarna träna på att koppla ihop hållbarhetsmålen med sitt eget arbete för att på så sätt få syn på hur samlingsarbete bidrar till hållbarhet, samt hur arbetet kan stärkas och förbättras.  Utgångspunkten är Iccrom:s verktygslåda Our Collections Matter, som innehåller verktyg som kan stötta i hållbarhetsarbetet. Deltagarna får också utbyta tankar kring att mäta och följa upp samlingsförvaltningen utifrån hållbarhetsmålen, samt diskutera hur arbetet med samlingar kan stärkas som en viktig del av samhällets hållbara utveckling.

Collections care: who are we collecting for anyway?

Caitlin Southwick, Ki Culture.
Plats: Historiska museet, hörsalen. 9.00–11.30. Endast på plats. Workshoppen hålls på engelska.
Obs! Ingång via Riksantikvarieämbetet. Adress: Storgatan 41.

En workshop som fokuserar på de sociala aspekterna inom samlingsförvaltning, från dekolonisering, repatriering och kulturella narrativ till tillgänglighet, storsäljande utställningar och ”museihoarding”. Deltagarna får med kritisk blick fundera på vad vi som samlingsförvaltare gör, varför vi gör det och vem vi gör det för. Workshopledaren går övergripande igenom centrala begrepp inom social hållbarhet med koppling till kulturområdet och exemplifierar med verkliga scenarier. I mindre grupper får deltagarna sedan diskutera och analysera de utmaningar som kan finnas i scenarierna.

Handling collections – att bruka samlingarna

Sophie Nyman och Johan Löfgren, Statens maritima och transporthistoriska museer.
Plats: Vasamuseet.  9.00–11.30. Endast på plats.

SMTM har under året arbetet med att ta fram riktlinjer för Spectrums process Användning av samlingar. Hur vill vi se på begreppet användning? Hur gör vi på olika museer runt om i landet? En workshop om användning av samlingarna i det bredaste perspektivet.

Nivåer för beställning av transporter

Lisa Swedberg, Cecilia Isaksson och Elisabeth Geijer från NKF-S transportgrupp.
Plats: Riksantikvarieämbetet, lokal Stora Sessionssalen. 9.00–11.30. Endast på plats.

NKF-S arbetsgrupp för hållbara transporter har fått indikationer på att det finns behov av
kravspecifikation på olika nivåer för transporter i samlingsförvaltning. Arbetsgruppen
håller en workshop med gruppdiskussion kring olika nivåer på transporter. Målet med workshopen är att tillsammans, genom att dela erfarenheter och iakttagelser, bygga på ett kunskapsunderlag där olika nivåer identifieras och kopplas till praktiska kravspecifikationer. Syftet med kravspecifikationerna är att de ska kunna användas av konst- och kulturarvsutövare för att tillgängliggöra föremål och samlingar på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Arbetsgruppen kommer även kortfattat berätta om den praktiska information som löpande tillgängliggörs genom NKF-S hemsida.

På vilka sätt bidrar samtidsinsamling till social hållbarhet?

Patricia Monroy och Minja Hjorth, DOSS; Frida Starck Lindfors, Sveriges museum om Förintelsen; Karolina Hedström, Stockholms läns museum; Pia Laskar, Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek samt Elina Nygård, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum.
Plats: Sjöhistoriska museet, hörsalen. 9.00–11.30. Endast på plats.

Samtidsinsamling ger ofta effekter som sträcker sig längre än det insamlade materialet. Den bygger relationer mellan människor och museer och kan fungera som en brygga till samhällets aktuella frågor. Med utgångspunkt i några projekt diskuterar vi dokumentationens roll i strävan efter ett hållbart samhälle med människan i fokus. I seminariet kommer vi att bekanta oss med några av de teman och sätt som samtidsdokumentation bidrar till social och kulturell hållbarhet. Vi försöker oss också på att utifrån just samtidsdokumentation definiera och diskutera dessa hållbarhetsbegrepp. Frida Starck Lindfors, Sveriges museum om Förintelsen inleder med ett insamlings- och utställningsperspektiv på social hållbarhet. Karolina Hedström från Stockholms läns museum diskuterar hur man kan ta hjälp av policyer och riktlinjer i ett projekt. Pia Laskar lyfter arbetet med QRAB: Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek. Elina Nygård, Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum berättar om projektet Identity on the line. Efter presentationerna blir det diskussion i smågrupper. Ta gärna med funderingar eller frågor utifrån ditt arbete. Moderatorer från nätverket DOSS (Dokumentation av samtida Sverige) är Patricia Monroy från Jönköpings läns museum och Minja Hjorth från Stadsmuseet i Stockholm. Fler exempelprojekt kan tillkomma i programmet.

Climate2Preserve Energy savings in collection environments

Annelies Cosaert och Estelle de Bruyn, KIK-IRPA.
Plats: Hallwylska museet. 9.00–11.30. Endast på plats. Workshoppen hålls på engelska.

Minskad energianvändning hos kulturarvsinstitutioner är ett hett ämne. Att åstadkomma detta är dock lättare sagt än gjort, då det kan vara fråga om olika typer av byggnader, samlingar och utomhusklimat.  Projektet Climate2preserve har till syfte att ta fram ett protokoll som kan hjälpa kulturinstitutioner att undersöka olika strategier för energibesparing, som tar hänsyn till deras samlingar, byggnader och annat. I den här workshopen undersöks dokumentationsfasen i Climate2Preserve (C2P) på plats i Hallwyllska museets interiörer. Deltagarna får veta mer om vilken typ av information som kan behöva samlas in för att man ska kunna starta ett projekt för  energibesparing och hur olika yrkesgrupper kan arbeta tillsammans för att effektivt samla in information om byggnaden, samlingarna och klimatanläggningar. Genom att använda några av frågeformulären från Climate2Preserve kommer deltagarna att lära sig ta fram relevant information till ledningen, kollegor och ingenjörer för att kunna starta energibesparingsprojekt.

Smart packning för en hållbar ekonomi, miljö och arbetsmiljö

Kajsa Håkansson Bolve och Pär Lindblom från Nationalmuseum samt Ellen Cronholm från Moderna museet.
Plats: Nationalmuseum. 9.00–11.30. Endast på plats.

Tillsammans med konsthanterare och museitekniker från Nationalmuseum och Moderna museet kommer deltagarna få lära sig om smarta sätt att packa objekt. Fokus kommer vara på enklare, effektivare och mindre resurskrävande packlösningar än de traditionella transportlådorna för ramad konst, samt på specialpackning av konst på papper. Deltagarna kommer ta del av museernas senaste packmetoder för kostnadseffektiv och platseffektiv transport och förvaring, till exempel skåppackningar, transportramar, wellpappkassetter. Workshopen är också ett tillfälle för diskussion om utmaningar med samt utveckling av packmetoder för minskad påverkan på klimat och miljö.

Torsdag 7 december 13.30–16.00 | Bonusprogram

Tre av programmets workshoppar kommer ges en gång till på eftermiddagen dag två, som ett bonusprogram. Om du är intresserad av att gå en extra workshop anmäler du det vid registreringen till konferensen. Först till kvarn gäller! Dessa workshoppar är med i bonusprogrammet:

  • Collections care: who are we collecting for anyway?
  • Climate2Preserve Energy savings in collection environments
  • Smart packning för en hållbar ekonomi, miljö och arbetsmiljö