Det här kommer du kunna registrera

På den här sidan hittar du de preliminära attribut- och kategorilistorna över vilken information som du kommer kunna registrera i det nya Bebyggelseregistret.

Bebyggelseinformationsprojektet har tillsammans med externa och interna referensgrupper arbetat fram listan. Listan kan komma att ändras så länge utveckling av det nya Bebyggelseregistret pågår. Så håll koll här för nya uppdateringar av listorna.

Har du synpunkter så tar vi gärna emot dessa via projektets e-post bip@raa.se. Tänk på att vi inte har möjlighet att göra ändringar i detta skede, utan vi dokumenterar alla synpunkter och utvärderar för eventuella framtida ändringar.

Länk till preliminär lista över valbara kategorier

Version 2024-04-11.

 

1. Registrera objekt (Byggnad, plats, anläggning)

 * = obligatoriskt uppgift

Grundinformation  

 • Objektets namn
 • Alternativnamn
 • Ursprungligt huvudändamål (valbara kategorier, se preliminär lista) *
 • Annat ursprungligt ändamål (valbara kategorier, flera går att välja)
 • Nybyggnadsår (Exakt årtal för färdigställande. Vid osäkerhet intervall från ÅÅÅÅ-ÅÅÅÅ, i sista hand kryssbox “okänt årtal”) *

 Förifyllt vid registrering

 • Bebyggelsenummer (Riksantikvarieämbetets unika nummer för registrerade byggnader)
 • Fastighet
 • Geometri/yta (kopplas från lantmäteriet, alternativt ritas in/laddas upp av registrerare om saknas) *
 • Husnummer
 • Nuvarande ändamål
 • Socken, kommun, län

   Identifierat kulturvärde  

 • Motivering (fritext)
 • Karaktärsdrag (fritext)
 • Lokal klassning (fritext, tex: Grön, 1, A)

  Beskrivning   

Beskrivning i fritext, samt flera valbara kategorier för:

 Stomme 

 • Aluminium
 • Betong
 • Bly
 • Jord
 • Järn
 • Koppar
 • Lera
 • Lättbetong
 • Murverk
 • Natursten
 • Silikatsten
 • Slaggsten
 • Stål
 • Tegel
 • Trä
 • Zink

Fasadmaterial 

 • Aluminium
 • Betong
 • Bly
 • Fibercement
 • Glas
 • Järn
 • Keramik
 • Koppar
 • Papp
 • Plast
 • Plåt
 • Puts
 • Sten
 • Tegel
 • Torv
 • Trä
 • Zink

 Takform  

 • Hjälmtak
 • Huv
 • Korstak
 • Kupol
 • Kägeltak
 • Mansardtak
 • Motfallstak
 • Plantak
 • Pulpettak
 • Sadeltak
 • Sågtak
 • Säteritak
 • Torntak
 • Tälttak
 • Välvt tak

 Taktäckningsmaterial  

 • Aluminium
 • Betong
 • Bly
 • Fibercement
 • Glas
 • Grus
 • Järn
 • Koppar
 • Näver
 • Papp
 • Plast
 • Plåt
 • Sten
 • Stråmaterial
 • Takpannor
 • Tegel
 • Torv
 • Trä
 • Zink

Historik  

Fritext.

 Signifikanta händelser   

 •  Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Restaurering
 • Flyttning
 • Rivning
 • Brand

Valbart att fylla i för respektive händelse: 

 • Upphov: Roll. Valbar kategori för roll: Arkitekt, byggherre, byggmästare, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt.
 • Namn: person/organisation
 • Kommentar (fritext)

Fotografier  

 • Titel*
 • Bildtext
 • Licens. Valbara licenser: CC BY, CC BY NC, CC BY-ND, CC BY-SA, Public Domain, CC0*
 • Fotograf efternamn och förnamn (Ej vid Public Domain och CC0) *
 • Fotodatum xxxx-xx-xx (från fotografiets metadata eller manuellt uppskattat) *

Referenser  

(Fritext) Källhänvisning till artiklar och publikationer som informationen hämtats från.

 

2. Registrera område

Grundinformation 

 • Objektets namn
 • Geometri/yta (koppling från lantmäteriet, ritas in/laddas upp av registrerare om saknas)*
 • Områdeskategori* (Se preliminär lista)
 • Ytterligare områdeskategori
 • Tillkomstår*

Identifierat kulturvärde  

 • Motivering
 • Karaktärsdrag
 • Lokal klassning (fritext, tex: Grön, 1, A)

Historik

Fritext.

Fotografier  

 • Titel*
 • Bildtext
 • Licens. Valbara licenser: CC BY, CC BY NC, CC BY-ND, CC BY- SA, Public Domain, CC0*
 • Fotograf efternamn och förnamn (Ej vid Public Domain och CC0) *
 • Fotodatum xxxx-xx-xx (från fotografiets metadata eller manuellt uppskattat) *

Referenser  

(Fritext) Källhänvisning till artiklar och publikationer som informationen hämtats från.

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
 • Kategorier: Bebyggelse