Grafik som beskriver hur information om bebyggelse med identifierade kulturvärden kommer in så tidigt som möjligt i samhällsbyggnadsprocessen där projektets uppdrag visas med orange färg.
Grafik som beskriver hur information om bebyggelse med identifierade kulturvärden kommer in så tidigt som möjligt i samhällsbyggnadsprocessen där projektets uppdrag visas med orange färg. Foto: (CC BY)

Om Bebyggelseinformationsprojektet

Bebyggelseinformationsprojektet ska ta fram ett nytt register som på sikt kan innehålla information och kunskapsunderlag om all bebyggelse med identifierade kulturvärden i Sverige.

Visionen är att:

”År 2030 finns det samlad, digital information om det byggda kulturarvet i Sverige. Informationen ger en samlad överblick och främjar att bebyggelsens kulturvärden tas tillvara. Informationen ska vara aktuell, kvalitetssäkrad och angelägen”.

Bebyggelseinformationsprojektet startades 2020 och pågår till och med 2025.

Därför behövs ett nytt digitalt register för bebyggelse med kulturvärden

Aktörer inom samhällsbyggnad behöver på ett enkelt sätt få en överblick av vilka kulturvärden som finns inom bebyggd miljö för att agera rätt i samhällsbyggnadsprocessen. Dagens bebyggelseregister är föråldrat och kvaliteten på informationen behöver höjas genom samlade och strukturerade informationsflöden.

Genom att tillgängliggöra samlad digital information om det byggda kulturarvet kan aktörerna få den överblick de behöver för att göra de kvalificerade avvägningar som processen kräver. På så sätt kan vi främja att bebyggelsens kulturvärden tas tillvara och inte riskerar att gå förlorade.

Det nya registret bidrar till samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer i samhällsbyggnadsprocessen genom att göra informationen tillgängliga via söktjänster, datauttag och API.

Bevarandet av det byggda kulturarvet bidrar till ett hållbart samhällsbyggande

Bebyggelse med kulturvärden är en kraft i utvecklingen av ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer.
I samhällsbyggandet bidrar den till stärkt tillväxt genom att skapa attraktiva platser. Attraktiva platser ger välbefinnande och skapar engagemang och social gemenskap som i sin tur har betydelse för delaktighet och identitet.

Återanvändning och återbruk av befintlig bebyggelse bidrar till cirkulär ekonomi, vilket är nödvändigt för att minska miljöpåverkan. Kulturhistoriska värden är därför en stor tillgång i samhällsplanering och klimatomställning.

Läs mer om miljömålet God bebyggd miljö.

Användning av det nya registret för bebyggelse

På sikt är det tänkt att bebyggelseinformationen i registret ska tillgängliggöras via Nationella geodataplattformen. Informationen om bebyggelse med kulturvärden blir ett viktigt komplement till andra informationsmängder  som detaljplaner och andra byggnadsobjekt, och bidrar på så sätt till att underlätta och effektivisera utbyte av information i samhällsbyggnadsprocessen.

En helt digital samhällsbyggnadsprocess skapar nytta för medborgare och företag, och även för alla andra aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadsprocessen.

Frågor och svar Visa eller stäng

Vill du veta mer om Bebyggelseinformationprojektet finns det detaljerad information på sidan ”Frågor och svar”. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter på sidan.