Förändringar av lämningsinformationen

I samband med utvecklingen av Kulturmiljöregistret (KMR) och migreringen av information från det gamla Fornminnesinformationssystemet (FMIS) genomfördes såväl kvalitetshöjande rättningar som förändringar av informationens struktur. Här beskriver vi de förändringar som vi har gjort samt listar de objekt som blivit förändrade.

 

 

Kvalitetshöjande rättningar

Maskinella rättningar

I uppdraget att utveckla KMR ingick även att se över kvaliteten på lämningsinformationen, i synnerhet på de antikvariska bedömningarna. Målet är att den antikvariska bedömningen ska överensstämma med Kulturmiljölagen (KML) och rekommendationerna i lämningstypslistan. I samband med att informationen i FMIS skulle migreras över till det nya systemet KMR gjordes därför maskinella rättningar av den.

Tillvägagångssätt

Arbetet med att höja kvaliteten på informationen är planerat att utföras i flera steg, där de maskinella rättningar som gjordes sommaren 2018 utgör det första steget. Vi började med att göra en analys av informationen i FMIS. Utifrån resultatet av analysen kunde vi sedan ta fram ett urval av de poster som var lämpade att göra maskinella bulkändringar på.

Först sorterade vi alla poster i FMIS utifrån lämningstyp samt antikvarisk bedömning. Då fick vi fram antalet lämningar per lämningstyp där den antikvariska bedömningen skilde sig från rekommendationen i lämningstypslistan. Som ett exempel fanns det 330 fyndplatser registrerade i FMIS bedömda som fornlämning. Enligt lämningstypslistan så kan en fyndplats aldrig ha den antikvariska bedömningen fornlämning.

För vissa lämningstyper (exempelvis de som beskriver bebyggelselämningar) gjorde vi även ytterligare en filtrering på om objektet var registrerad efter 2014-01-01. De objekt som är registrerade mellan 2014-2018 är nämligen bedömda enligt den nya versionen av KML.

Objekt som registrerats som fornlämning

Vi beslutade att inte ändra den antikvariska bedömningen maskinellt på objekt som registrerats med den antikvariska bedömningen fornlämning trots att rekommendationen för lämningstypen är en annan (undantaget sådana objekt med uppenbara registreringsfel). Det finns dock fem lämningstyper (Fornlämningsliknande lämning, Fyndplats, Fyndsamling, Kraftindustri och Plats med tradition) som enligt lämningstypslistan aldrig kan utgöra en fornlämning. Lämningstyperna Fyndplats och Fyndsamling hann vi med att kontrollera manuellt och därmed justera förekommande felaktigheter innan informationen migrerades över till KMR. När det gäller lämningstyperna Fornlämningsliknande lämning, Kraftindustri och Plats med tradition återstår arbete med att kontrollera dessa manuellt.

Objekt som registrerats som övrig kulturhistorisk lämning

Vi undersökte möjligheten att sortera ut de objekt som registrerats med antikvarisk bedömning övrig kulturhistorisk lämning bland de lämningstyper som enligt lämningstypslistan alltid ska bedömas vara fornlämning, och sedan ändra dessa maskinellt till fornlämning. Vi insåg dock att en sådan stor byråmässig förändring av informationen antagligen skulle resultera i sämre kvalitet. De flesta registreringarna av denna typ är gjorda under fornminnesinventeringarna och markerades i det analoga fornminnesregistret med benämningen ”inprickas ej” (med mening att den inte skulle markeras på ekonomiska kartan). Vid konverteringen till FMIS översattes ”inprickas ej” till den då nyskapade antikvariska bedömningen övrig kulturhistorisk lämning. Vi vet också av erfarenhet att det bland dessa poster även förekommer fel uppkomna i samband med olika inskrivningsprojekt före FMIS tillkomst. Det finns till exempel många registrerade stensättningar och rösen med antikvarisk bedömningen övrig kulturhistorisk lämning som egentligen skall vara registrerade som fornlämningsliknande lämning.

För några lämningstyper gjorde vi ändå maskinella ändringar. Genom att ändra den antikvariska bedömningen från övrig kulturhistorisk lämning till bevakningsobjekt kunde vi förbättra informationens kvalitet för vissa lämningstyper, till exempel Lägenhetsbebyggelse.

Den enda ändringen från övrig kulturhistorisk lämning till fornlämning gjorde vi för de objekt med lämningstypen Boplats som har ett fyndmaterial innehållande mer än bara skärvsten och som var registrerade i fornminnesregistret före 1974 (från och med 1974 fanns det möjlighet att markera ut fornlämningar med parantes-R på ekonomiska kartan).

Nedan finns en länk till excel-fil där samtliga lämningar som ändrades maskinellt är listade per lämningstyp (se flikar i nederkant) och är sorterade efter län samt RAÄ-nummer i bokstavsordning. Allt som allt uppdaterade vi den antikvariska bedömningen på 64 636 objekt.

Maskinella rättningar i FMIS år 2018 inför migrering till KMR (excel)

 

Manuella rättningar

Inför migreringen av information från FMIS till KMR gjorde vi en genomgång av lämningar som hade värden som inte var förenliga med varandra, till exempel antikvarisk bedömning fornlämning och läge uppgift om. Denna genomgång gjorde vi manuellt vilket innebar att informationen för varje lämning granskades och rättades efter de uppgifter som fanns i FMIS, ibland kompletterad med annan information från exempelvis ATA. Nedan finns en länk till excel-fil där samtliga lämningar som granskades är listade per län (se flikar i nederkant) och efter RAÄ-nummer i bokstavsordning. Orsaken till granskning är angett efter varje lämning.

Manuella rättningar i FMIS år 2018 inför migrering till KMR (excel).

 

  Migrering av information från FMIS till KMR

  Objekt som inte har förts över till Kulturmiljöregistret

  Vid migreringen valde vi att inte föra över ett antal lämningstyper. Vilka dessa är ser du nedan.

  Byggnader som fortfarande är i bruk

  I FMIS fanns ett antal byggnader registrerade som fortfarande är i bruk. De var registrerade med lämningstyperna Byggnad annan, Byggnadsminne, Hembygdsgård och Statligt byggnadsminne. Inför migreringen av informationen i FMIS till KMR beslutades att dessa lämningstyper inte skulle föras över eftersom de inte utgör några lämningar.Innan migreringen har vi dock gått igenom alla dessa objekt manuellt. I de fall en arkeologisk undersökning skett i anslutning till någon av de registrerade byggnaderna i FMIS, och ny information hade lagts till, har vi ändrat lämningstypen på objektet till en lämningstyp som bäst överensstämde med de kulturlager som byggnaden står på. De kan nu återfinnas under till exempel lämningstyperna Slott/herresäte och Fästnings/skans. Lämningstypen Byggnad annan innehöll i många fall uppgifter om lägenhetsbebyggelser.Nedan finns en länk till excel-fil där de objekt som inte har migrerats till KMR är listade utifrån lämningstyp och per län (se flikar i nederkant) samt efter RAÄ-nummer i bokstavsordning. För att se eventuella beskrivningar av dessa objekt hänvisar vi till inventeringsböckerna som finns arkiverad på Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA).Byggnader som fortfarande är i bruk (excel)

  Förlisningsuppgifter utan geometri

  De förlisningsuppgifter (ursprungligen uppgifter härstammande från  databasen SjöMIS) i FMIS som saknade geometri förde vi inte över till KMR. Orsaken är att det måste finnas minst en geometri kopplad till varje lämning i KMR. Nedan finns en länk till excel-fil där de förlisningsuppgifter som inte har migrerats till KMR är listade utifrån RAÄ-nummer i bokstavsordning.Förlisningsuppgifter utan geometri (excel)

  Lämningstyperna Utgår och Överförd som saknar geometri

  Alla lämningar som i FMIS hade lämningstypen Utgår eller Överförd saknade geometrier och därför har vi inte migrerat dessa till KMR. Orsaken är att det måste finnas minst en geometri kopplad till varje lämning i KMR.Nedan finns en länk till excel-fil där lämningstyperna Utgår och Överförd som inte har migrerats till KMR är listade utifrån län och RAÄ-nummer i bokstavsordning.Utgår och Överförd (excel)

  Objekt registrerade utanför rikets gräns samt angränsande zon

  Alla objekt i FMIS som har registrerats utanför rikets gräns mot Norge och Finland samt i vattnet utanför angränsande zon har vi inte migrerat till KMR. Anledningen är att dessa objekt inte faller in under svensk lag. Undantaget är gränsmärken i anslutning till riksgränsen mot Norge. I excel-filen är dessa lämningar listade utifrån RAÄ-nummer i bokstavsordning.Utanför gräns och angränsande zon (excel)

   

  Lämningstyper som har ändrats vid migreringen

  I samband med migreringen till KMR justerade vi lämningstypslistan för att förenkla och förtydliga lämningsinformationen. Nedan ser du vilka förändringar som har gjorts.

  Förlisningsuppgift och Trålfäste/nätfäste

  Lämningstyperna Förlisningsuppgift och Trålfäste/nätfäste härrör från databasen SjöMIS som slogs samman med FMIS år 2008. De var tidigare egna lämningstyper, men har vid migreringen till KMR ändrats till lämningstypen Fartygs-/båtlämning, eftersom de anger positionen för möjliga fartygs- eller båtlämningar.Förlisningsuppgift och Trålfäste/nätfäste ska alltid registreras med registreringsstatusen Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält. Om det vid en marinarkeologisk undersökning skulle konstateras att det finns en lämning på platsen kan det bli aktuellt att ändra den antikvariska bedömningen. I de fall det visar sig vara en naturbildning eller något som inte är en kulturhistorisk lämning ändras lämningstypen till Fornlämningsliknande bildning eller Fornlämningsliknande lämning.

  Sammanförda lämningar

  Lämningstypen Sammanförda lämningar bestod i FMIS av helt skilda lämningar som i det analoga fornminnesregistret hade registrerats med en gemensam geometri. Inom ett område kan det till exempel ha registrerats, en härd, en strandskoning och en torplämning, utan egna undernummer eller geometrier. Vid konverteringen till FMIS under åren 2004-2006 kunde dessa inte passas in i någon av de sammansatta lämningstyper som finns i lämningstypslistan, utan de fick därmed ingå i en konstruerad sammansatt lämningstyp, Sammanförda lämningar.Vid migreringen till KMR har vi delat upp de objekt som ingått i den Sammanförda lämningen. De ingående lämningarna utgör därmed egna nya objekt i KMR. De nya objekten har dock samma geometri som tidigare, vilket innebär att de kan ligga på varandra. De kan sökas fram med det gamla RAÄ-numret i Fornreg och Fornsök.I listan nedan ser du vilka nya lämningsnummer som har skapats av de Sammanförda lämningar som fanns i FMIS. Listan är sorterad utifrån RAÄ-nummer i alfabetisk ordning.Nyskapade lämningar i KMR utifrån Sammanförda lämningar i FMIS (excel)

  Lämningstypen Obestämbar

  Lämningstypen Obestämbar användes för de objekt som inte maskinellt kunde sorteras in under någon annan lämningstyp vid konverteringen till FMIS under åren 2004-2006. Tanken var då att dessa efter hand skulle kontrolleras manuellt och föras till rätt lämningstyp.Vid tiden för migrering av informationen från FMIS till KMR fanns 3106 objekt med lämningstypen Obestämbar i FMIS. Dessa ändrades då till lämningstypen Övrigt. Objektets RAÄ-nummer har inte ändrats och går att söka fram i KMR.

  Lämningstypen Hällbild

  Lämningstypen Hällbild var den enda lämningstyp i den tidigare informationsstrukturen för FMIS som endast skulle användas som en ingående lämning. Syftet med denna lämningstyp var att kunna ange ett antal för varje enskild figurtyp under lämningstyperna Hällmålning och Hällristning.I den nya informationsmodellen för KMR fungerade inte denna struktur. Därför beslutade vi att dessa figurtyper istället skulle utgöra en egenskapstyp för lämningstyperna Hällmålning och Hällristning. Lämningstypen Hällbild finns därmed inte längre som en aktiv lämningstyp i lämningstypslistan.

   

  Förändrad struktur på lämningsinformationen

  När KMR utvecklades togs en ny informationsmodell fram för lämningsinformationen. Den största delen av informationen kvarstår oförändrad, men en del har strukturerats om, ersatts eller tagits bort helt. Här beskriver vi en del av de förändringar som har gjorts.

  Sammansatta lämningar

  De så kallade sammansatta lämningstyperna bestod i FMIS av ett huvudobjekt och minst en så kallad ingående komponent. Vid registreringen kopplades dessa objekt ihop så att de hade en relation till varandra. Eftersom registreringsförfarandet var relativt komplicerat förenklades strukturen för de sammansatta lämningarna i informationsmodellen för KMR.

  I KMR består de sammansatta lämningarna av ett (1) objekt, precis som de enkla lämningstyperna gör. De lämningar som ingår i den sammansatta lämningen listas istället under attributet ”Ingående lämningar” med lämningstyp, egenskaper och antal.

  Vid migreringen från FMIS till KMR fördes informationen om lämningstyp, egenskapstyp och antal över från de ingående komponenterna till huvudobjektet. De eventuella geometrier som fanns på den ingående komponenten fördes också över till huvudobjektet.

  Förändringar av attribut

  Den nya informationsmodellen för KMR har medfört att vissa attribut och värden som fanns i FMIS har tagits bort eller har ändrats. Attributet ”Skadestatus” i FMIS heter till exempel ”Grad av skada” i KMR och består av en del nya värden. Ett annat exempel är den antikvariska bedömningen ”Uppgift om” i FMIS numera återfinns i KMR under Registreringsstatus som ”Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält”.I tabellen nedan ser du hur attribut i FMIS har mappats mot de nya i KMR, vilka attribut och värden som är helt nya och vad som inte har migrerats till KMR överhuvudtaget.Förändringar av attribut och värden (excel)

   

  Nya arkivobjekt

  På varje objekt i FMIS fanns information relaterad i form av så kallade händelser, referenser och bilder. Eftersom strukturen för den nya informationsmodellen ser något annorlunda ut har vi inte kunnat placera in all den historiska informationen i KMR. Vi beslutade att lagra denna information i Forndok och tillgängliggöra den som pdf-dokument via lämningskortet under balken Dokument och bilder i Fornreg och Fornsök. Därför skapades tre nya så kallade arkivobjekt i Forndok. 

  Händelselogg före 2018

  I arkivobjektet ”Händelselogg före 2018” visar vi hur beskrivningarna såg ut för varje lämning vid tillfället för migreringen från FMIS till KMR, vilket även omfattar de texter som fanns i kombination med de ”Tillägg” och ”Komplettering” som i FMIS har registrerats i samband med handläggning av arkeologiska undersökningar. Denna information finns inte återgiven under Beskrivning i Fornreg/Fornsök utan kan endast läsas i händelseloggen.Händelseloggen innehåller även all så kallad händelse- och registreringsinformation för en lämning, exempelvis de attribut som var kopplade till arkeologiska undersökningar. I händelseloggen finns även den information som fanns registrerad på referenstyperna Extern identitet och Artefaktsamling sparad.

  Maritim dokumentation före 2018

  I detta arkivobjekt samlar vi all maritim specialdokumentation som lades till i FMIS i samband med migreringen av data från SjöMIS år 2008. Den maritima specialdokumentationen var specifik data som endast fanns angiven på enstaka lämningstyper med koppling till maritima miljöer.

  Bilder

  Alla de bilder som fanns lagrade i FMIS har förts över till Forndok. De tillgängliggörs i Fornreg och Fornsök under Dokument och bilder på lämningskortet.