Så här fyller du i fälten under Antikvarisk bedömning och lämningens status

Här hittar du information om hur du fyller i fälten under avsnittet Antikvarisk bedömning och lämningens status.

Mer information finns även i handledningen, under avsnittet Antikvarisk bedömning och lämningens status.

Ange antikvarisk bedömning

Fornlämning

Bedömning för lämningar som du bedömer vara skyddade enligt Kulturmiljölagen. Bedömningen kan enbart göras för lämning som kvarligger.

Övrig kulturhistorisk lämning

Bedömning för kulturhistoriska lämningar som enligt rådande praxis inte är fornlämningar. Används även för lämningstyper som inte består av en fysisk lämning, t.ex. Fyndplats, Plats med tradition och Fyndsamling.

Ej kulturhistorisk lämning

Anges enbart för lämningstypen Fornlämningsliknande bildning.

Möjlig fornlämning

Anges för lämningar som kräver vidare utredning för att kunna bedömas som fornlämning. Lämningen ska vara bekräftad i fält och får inte enbart bestå av en uppgift om en lämning. Ett läge i terrängen, exempelvis ett boplatsläge, ska inte registreras som en möjlig fornlämning.

Ingen antikvarisk bedömning

En lämning som är helt undersökt, borttagen utan villkor eller förstörd har inte någon antikvarisk bedömning. Det gäller också om den är registrerad utifrån en uppgift utan att vara bekräftad i fält, om den utgår på grund av felregistrering eller är överförd till en annan lämning. Värdet går inte att välja utan genereras automatiskt om ovanstående undersöknings- eller registreringsstatus använts.

Motivering till antikvarisk bedömning

För en lämning som kan vara tillkommen både före och efter 1850 och som bedöms som fornlämning ska grunden för antagandet om tillkomsttid anges. Denna motivering är obligatorisk.

Antikvarisk kommentar

Förtydligande eller annan kommentar kring den antikvariska bedömningen. Särskilt viktigt om det råder osäkerhet av något slag.

Grad av skada

Beskriver om, och i vilken omfattning, en lämning är skadad. Skadan kan vara orsakad av människan eller av naturen. Välj värde enligt rullisten.

Ej skadad

Anges när lämningen varken är skadad, övertäckt eller förstörd. En arkeologisk undersökning betraktas inte som en skada på lämningen, inte heller en boplats i åkermark. Förvalt värde om inget annat anges.

Ringa åverkan

Lämningen har utsatts för en liten negativ påverkan. Den är fortfarande väsentligen oskadad och synlig, och dess form och karaktär är bibehållen, men kan vara övertäckt av ris. Vissa körspår kan också finnas på ytstora lämningar. Inga åtgärder behöver göras, med undantag för att ta bort eventuellt ris.

Åverkan

Lämningen har utsatts för en skada, som är reversibel. Exempelvis stenar som rubbats i en konstruktion eller djupa körspår. Skadan är tydlig men påverkar inte lämningens vetenskapliga informationsinnehåll. Däremot förändras lämningens upplevelsevärde negativt och den bör därför återställas.

Grov skada

Stor negativ påverkan, som är irreversibel. Exempelvis markberednings- eller körskador som blottlagt kulturlager och anläggningar. Anges om skadan förmodas påverka lämningens, fornlämningsområdets eller villkorsområdes vetenskapliga informationsinnehåll. Grova skador bör undersökas arkeologiskt innan återställning.

Förstörd

Anges om lämningens upplevelse- och arkeologiska värde helt är borta och det bedöms att inget skydd enligt Kulturmiljölagen kvarstår. Den antikvariska bedömningen ändras automatiskt till Ingen antikvarisk bedömning. Enbart tidigare registrerade lämningar kan anges vara förstörda. Förstörda lämningar som inte tidigare har varit registrerade får registreringsstatus Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält.

Skadebeskrivning

Obligatoriskt värde om någon typ av åverkan eller skada finns på lämningen. Med skador avses skador uppkomna i modern tid. Om lämningen har flera skador beskrivs de i tur och ordning, från lämningens mitt och ut mot dess kanter.

Undersökningsstatus

Beskriver om, och i vilken omfattning, en lämning har blivit arkeologiskt undersökt. Välj värde enligt rullisten.

Ej undersökt

Anges för lämningar som inte är undersökta. Värdet är förvalt när du registrerar en ny lämning.

Delundersökt

Anges om en del av lämningen är undersökt. Om lämningen är en fornlämning har återstående del skydd av Kulturmiljölagen. Även en lämning som undersökts i avgränsande syfte skall registreras som delundersökt. Om området enbart är avbanat eller man dragit sökschakt vid en arkeologisk utredning betraktas det inte som delundersökt.

Helt undersökt

Anges för lämningar som är arkeologiskt undersökta och helt borttagna. Inget skydd enligt Kulturmiljölagen kvarstår. Den antikvariska bedömningen ändras då automatiskt till Ingen antikvarisk bedömning.

Borttagen utan villkor

Om länsstyrelsen har fattat ett beslut enligt 2 kap. 12 § kan en fornlämning tas bort utan särskilda villkor. Inget skydd enligt Kulturmiljölagen kvarstår då. När undersökningsstatusen ändras till Borttagen utan villkor ändras den antikvariska bedömningen automatiskt till Ingen antikvarisk bedömning. Registreringen utförs av länsstyrelsen och görs när lämningen har bekräftats som borttagen.

Kommentar till undersökningsstatus

Anges om det behövs en förtydligande kommentar till undersökningsstatusen.