Lav på sten
Lav får lättare fäste på grövre ytor jämfört med släta. Ju mer man rengör sten, desto grövre ytor får man och desto mer påväxt. Foto: ( CC BY)

Att tänka på när man väljer produkter och metoder vid rengöring av sten

Värna genom varsamhet och minsta möjliga åtgärd

Denna text är tänkt att ge beställare stöd inför val av produkter och metoder lämpliga för kulturarvsobjekt av sten, till exempel runstenar, hällristningar, gravvårdar, sjömärken och milstenar.

Varsamhet ska prägla hela rengöringen och alla åtgärder på objekt med kulturhistoriska värden. Stenen ska förändras eller skadas så lite som möjligt av rengöringen. Rengöring är inte en reversibel åtgärd, det vill säga den kan inte kan göras ogjord. En rengöring innebär borttagning av något oönskat. Beställare och utförare måste komma överens om vad som är det önskade.

Borttagning av påväxt, som vanligen ingår vid rengöring, innebär ofta materialförlust, alltså att lite av stenen försvinner. Därför är det bra att i första hand arbeta förebyggande – tänk på vilka förbättringar du kan göra av stenens närmiljö för att förhindra att påväxt på stenen sker. Arbeta hellre förebyggande än reaktivt.

Om en rengöringsinsats ger fler negativa effekter, (som till exempel påskyndad vittring), än den uppnådda nyttan, är det ingen bevarandeåtgärd och kan inte betraktas som konservering.

Att tänka på vid val av produkter och metoder

 1. Titta i Artportalen eller ta kontakt med en lichenolog (expert på lavar) eller biolog först, för att säkerställa att inga fridlysta (rödlistade) arter kommer att påverkas av åtgärderna.  
 2. Produkten ska inte skada användare eller djur. För mer info om biocider, se Kemikalieinspektionen.
 3. Produkten ska inte inverka på den omgivande miljön. (Om man avser att rengöra en häll bör man vid användandet av kemikalier tänka på att det svårt att avgränsa en häll. Risken finns alltid för fukt- och vattentransport och att ett långtidsverkande medel kommer ut till omgivningen.)
 4. Produkten ska inte påverka stenen så att det fräter eller lämnar skadliga ämnen som lättlösliga salter kvar på stenytan.
 5. Produkten eller metoden får inte skapa skarpa kanter mellan rengjorda och icke-rengjorda områden på stenen.
 6. Beställare och utförare bör diskutera placering av rengöringskanten innan borttagning av påväxt påbörjas.
 7. Produkten eller metoden får inte missfärga stenen.
 8. Produkten ska gärna förhindra alltför snabb återkolonisation av växtlighet. (Observera att vi står inför blötare vintrar och längre växtsäsonger i Sverige. Återkolonisation kan därför komma att ske fortare än vad vi har varit vana vid under 1900-talet. Vissa sorters lav tycker också om ren luft. Det kan därför bli så att vi får vänja oss vid snabbare eller mer påväxt än tidigare eller måste finna nya arbets- och förhållningssätt till påväxt.) 
 9. Metoden får inte rispa eller orsaka ökad vittringstakt eller ge materialbortfall. 
 10. Metoden ska vara lättarbetad och inte innebära tunga lyft eller svåra arbetsställningar. För mer info om arbetsställning och belastning, se Arbetsmiljöverket.
 11. Produkten och metoden ska oftast ha en rimlig prisnivå. (Vad som är ”rimligt” är en förhandlingsfråga mellan beställare och utförare och bör alltid diskuteras igenom innan utföraren startar arbetet. Beställaren bör vara beredd på att när en sten har blivit rengjord kan det uppstå behov av flera åtgärder, till exempel att äldre lagningar behöver åtgärdas eller göras om, att fläckar som inte märkts tidigare blir synliga, att förgyllningar behöver göras om, m.m.)

(Dessa råd är en uppdatering av sidan 38 i skriften ”Vård av hällristningar” av Cecilia Strömer, utgiven av Riksantikvarieämbetet 1997.)

Förbättra närmiljön först!

Som beställare eller förvaltare bör man alltid ha en plan för markvården innan man beställer borttagning av påväxt, annars blir det meningslöst och oekonomiskt att åtgärda stenen. Mossa och alger indikerar till exempel fuktproblem. Åtgärda då orsaken till fukten först innan du åtgärdar symptomet, det vill säga påväxten på stenen.

Med de pågående klimatförändringarna ser vi snabbare igenväxning av landskapet och ökad påväxt. Desto viktigare blir att se över hur stenens omgivning eller miljö kan förbättras (dränering, borttagning av buskar eller träd som kan orsaka påskyndad påväxt eller skador på stenen, omläggning av gångvägar så att inte hundar rastas på stenarna osv). Ta hjälp av experter på markvård, beskärning av träd och liknande yrkesgrupper.