Några äldre grå gravstenar med en grön åker och en orange himmel i bakgrunden.
Li gravfält. Foto: (CC BY)

6. Arkeologiska lämningar

Arkeologiska lämningar finns på många platser på landsbygden, i naturområden och i städer. De kan vara synliga ovan jord eller vara dolda under marken. Klimatförändringarna får konsekvenser för hur vi kan bevara dem.

Lämningar ovan jord är sådana som har skapats genom mänsklig aktivitet och som är belägna ovan mark, otäckta, potentiellt utan tak och exponerade för väder och vind. Lämningar ovan jord kan omfatta förhistoriska resta stenar och begravningsplatser och medeltida strukturer såsom slott och kloster och senare strukturer såsom ödelagda industriområden.

Lämningar under jord är sådana som skapats genom mänsklig aktivitet eller artefakter som visar på mänsklig aktivitet, av vilka vissa kan ha dokumenterats och/eller grävts ut tidigare. Arkeologiska lämningar under jord inkluderar förhistoriska begravningsplatser, fornborgar, växtlämningar och föremål från mänsklig aktivitet.

I Skandinavien har vi också exempel på platser där lämningar blottläggs i och med smältning av glaciärer och snölegor. Det ger ny kunskap i de fall fynden kan tas om hand men framför allt stora utmaningar när det gäller att bevara dem under nya klimatmässiga förhållanden.

Så påverkar klimatet arkeologiska lämningar

Högre temperatur och ändrade fuktförhållanden i luft och mark samt havsnivåhöjning är exempel på faktorer kopplade till klimatförändringarna som påverkar bevarandet av arkeologiska lämningar.

Klicka på symbolen eller på länken nedan för att ladda ner tabellen över klimatpåverkan på arkeologiska lämningar.

Bilden visar symbol för fornlämningar
Symbol för Fornlämningar.
Foto:
(CC BY)

 

Tillbaka till handbokens startsida