En gul herrgårdsbygnad i tre våningar speglas i en vattendamm.
Lövsta bruk i Uppland. Foto: (CC BY)

Klimatpåverkan på kulturarv: Strandnära kulturmiljö

Vattnet har varit en förutsättning för var människor valt att leva och verka genom historien, vilket medfört att många kulturmiljöer har strandnära läge. Klimatförändringarna får konsekvenser för hur vi kan bevara strandnära kulturmiljöer.

Kulturmiljöer vid vatten utgörs av platser i skärgård och kust- och sjönära miljöer, områden som påverkas av både havs- och landprocesser. Strandnära kulturmiljöer kan omfatta alla delar av den historiska miljön som definieras i övriga teman samt mer specifika delar som enbart rör närheten till vatten (till exempel hamnar, pirar, slipar och havsvallar).

Men det omfattar också kulturmiljöer längs med och i vattendragen, som har haft stor betydelse för människan genom tiderna. Här finns tusentals kulturmiljöer i form av forn- och kulturlämningar från de äldsta skedena i Sveriges historia och fram till idag. En kulturmiljö kan också vara en miljö där verksamheten fortfarande pågår och där merparten av byggnader och anläggningar finns kvar. Exempel på det kan vara en kvarn eller såg.

Se även: Kulturmiljöer vid vatten | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Se även: Förvaltning av kulturmiljöer | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Klimatpåverkan på strandnära kulturmiljöer

Havsnivåhöjning samt ökad erosion längs strandlinjer är exempel på faktorer kopplade till klimatförändringarna som påverkar bevarandet av strandnära kulturmiljöer. Klicka på symbolen nedan för att ladda ner tabellen över klimatpåverkan på strandnära kulturmiljö.

Klimatpåverkan på kulturarv: Strandnära kulturmiljö

Här kan du ladda ner alla tabeller samlade i ett dokument

Mer information om hur du läser tabellerna hittar du här.