Ansök om att bli gästkollega

Beskriv din frågeställning enligt nedan och skicka in till: registrator@raa.se

Bifoga gärna tillståndsbedömning och bilder om tillämpligt.

För mer information se: Att vara gästkollega och Vanliga frågor

Namn och organisation:

Ange kontaktperson och organisation samt eventuella andra parter. Berätta också gärna kort om dig själv, din arbetsplats och vad du jobbar med.

Bakgrund:

Beskriv kort bakgrunden för arbetet och frågeställningen.

Frågeställning:

Beskriv behovet och frågan. Har du egna förslag på undersökningar så får du gärna ange dessa.

Syfte:

Vad hoppas du kunna uppnå med resultaten?

Nytta:

Vilken nytta kan arbetet innebära för dig och för andra?

Möjlighet till spridning av resultat:

Har du egna förslag till hur resultaten skulle kunna spridas vidare?

Tidpunkt:

När skulle du vilja utföra undersökningarna med oss? Finns det något kritiskt slutdatum?

Skicka din ansökan via e-post: registrator@raa.se

 

Hur sker urvalet för att bli gästkollega?

Gästkollegeprojektet bedöms utifrån ett antal kriterier:

  • Att ansökan gäller ett arbete som är knutet till en offentlig institution.
  • Frågans relevans för andra aktörer inom kulturarvsområdet
  • Samarbetets praktiska genomförbarhet samt ekonomiska och tidsmässiga ramar.
  • Möjligheterna för spridning och förmedling av resultat och erfarenheter