Ansök om att bli gästkollega

Du kan när som helst skicka in en ansökan om samarbete med oss. En gång om året har vi en särskild utlysning för nästkommande års planering. Aktuell utlysning hittar du här.

Beskriv din frågeställning enligt nedan och skicka in till: registrator@raa.se

Bifoga gärna tillståndsbedömning och bilder om tillämpligt.

För mer information se: Att vara gästkollega och Vanliga frågor

Namn och organisation:

Ange kontaktperson och organisation samt eventuella andra parter. Berätta också gärna kort om dig själv, din arbetsplats och vad du jobbar med.

Frågeställning:

Beskriv behovet och frågan. Har du egna förslag på undersökningar så får du gärna ange dessa. (max 150 ord)

Bakgrund:

Beskriv kort bakgrunden för arbetet och frågeställningen, samt tidigare undersökningar av liknande objekt. Relevanta referenser. (max 250 ord)

Syfte:

Vad hoppas du kunna uppnå med resultaten? (max 100 ord)

Nytta:

Vilken nytta eller relevans kan arbetet innebära för kulturarvssektorn eller andra? (max 100 ord)

Möjlighet till spridning av resultat:

Har du egna förslag till hur resultaten skulle kunna spridas vidare?

Tidpunkt:

När skulle du vilja utföra undersökningarna med oss? Finns det något kritiskt slutdatum?

Kostnader:

Ange om du har information gällande förbrukningsmaterial, resor, befintlig eller sökt finansiering.

Samarbetspartners:

Ange eventuella andra deltagare i projektet, interna och externa.

Referenser:

Ange eventuella publikationer med relevans för projektet.

 

Skicka din ansökan via e-post: registrator@raa.se

Hur sker urvalet för att bli gästkollega?

Gästkollegeprojektet bedöms utifrån ett antal kriterier:

  • Att ansökan gäller ett arbete som är knutet till en offentlig institution.
  • Frågans relevans för andra aktörer inom kulturarvsområdet
  • Samarbetets praktiska genomförbarhet samt ekonomiska och tidsmässiga ramar.
  • Möjligheterna för spridning och förmedling av resultat och erfarenheter

Vad kostar det att vara gästkollega?

Inom gästkollegekonceptet erbjuder vi utan kostnad de personalresurser som krävs för att ni skall få handledning till specifika instrument eller till att använda avancerade dokumentationsmetoder, samt för och efterarbete för gästkollegeprojektet

Gästkollegans institution ansvarar för ytterligare kostnader så som:

  • gästkollegans arbetstid, resor och boende,
  • transport för föremålen,
  • eventuella resor och boende för Riksantikvarieämbetets personal samt transport av analysinstrument om ett gästkollegeprojekt kräver analys utanför Kulturarvslaboratoriet,
  • eventuella förbrukningsmaterial.