Kulturreservatet Äskhult, Halland. Foto: ( CC BY)

Digital handbok för bildande och förvaltning av kulturreservat

På denna sida presenteras Riksantikvarieämbetets digitala handbok för bildande och förvaltning av kulturreservat. Handboken är under arbete och nya avsnitt publiceras efterhand.

Sidans innehåll är tänkt att ersätta Riksantikvarieämbetets tidigare handbok för bildande, förvaltning och utveckling av kulturreservat enligt 7 kapitlet 9 § Miljöbalken (2005), som till stora delar är inaktuell.

Handbokens innehåll del 1 – process att bilda kulturreservat

Planera för kommande reservat

 (information kommer)
Förberedelser inför beslut (information kommer)
Ersättningsfrågor (information kommer)
Utformning av beslut (information kommer)
Utformning av skötselplaner
Efter beslut om kulturreservat (information kommer)
Hantering av gällande beslut (information kommer)

 

Utformning av skötselplaner

I detta avsnitt tas bland annat upp frågor om

 • hur skötselplanen förhåller sig till andra planer (till exempel byggnadsvårdsplaner) och andra styrdokument
 • vad en skötselplan bör innehålla och hur den bör vara uppbyggd
 • hur detaljerad skötselplanen bör vara
 • hur man går tillväga vid revidering av skötselplanen.

Läs hela avsnittet här: Utformning av skötselplaner för kulturreservat (pdf)

Frågor om handbokens del 1

Kontakt:

Håkan Slotte, se fältet Kontaktperson på sidan.

 

Handbokens innehåll del 2 – process att förvalta kulturreservat

Roller, befogenheter och ansvarSamverkan vid förvaltningFinansiering av skötselåtgärderBeställning av skötselåtgärderInformation, tillgänglighet och service

(information kommer)
Dokumentation och uppföljning (information kommer)
Annan verksamhet i kulturreservatet (information kommer)

 

Roller, befogenheter och ansvar

I detta avsnitt tas upp frågor om

 • förvaltarens roll, befogenheter och ansvar
 • vad man bör tänka på vid överlåtelse av förvaltarskap
 • skötselutförarens roll och mandat i relation till förvaltarens roll
 • säkerhet och ansvar. Här beskrivs bland annat om hur man bör tänka kring skadesståndsskyldighet ifall det skulle uppstå person- eller sakskador i ett kulturreservat.

Läs hela avsnittet här: Roller, befogenheter och ansvar i kulturreservat (pdf)

Samverkan vid förvaltning

I detta avsnitt tas upp frågor om

 • vilka olika intressen förvaltningen behöver ta hänsyn till
 • målbilder för förvaltningen
 • förvaltarens fältbesök i reservatet
 • hur förvaltaren bör samverka inom och mellan myndigheter
 • hur förvaltaren bör samverka med föreningar, stiftelser och allmänheten
 • hur förvaltaren bör samverka med entreprenörer och konsulter
 • skötselråd och nätverk

Läs hela avsnittet här: Samverkan vid förvaltning av kulturreservat (pdf)

Finansiering av skötselåtgärder

I detta avsnitt tas upp frågor om

 • hur man bör tänka kring den långsiktiga ekonomiska planeringen av skötselåtgärder
 • skillnaden mellan intrångsersättning och stöd/ersättning/bidrag för skötselåtgärder
 • om skötselåtgärder ska bekostas av offentliga medel eller av markägaren
 • hur skötselåtgärder kan finansieras med hjälp av olika stöd och ersättningar
 • reservatets långsiktiga ekonomiska bärighet
 • hur man bör tänka kring ideella insatser i kulturreservat och
 • vad man bör beakta inför investeringar och större projekt i kulturreservat

Läs hela avsnittet här: Finansiering av skötselåtgärder i kulturreservat (pdf)

Beställning av skötselåtgärder

I detta avsnitt tas bland annat upp frågor om

 • vilka skötselinsatser som bör ersättas med offentliga medel
 • vem som ska anlitas för att utföra skötselåtgärder
 • hur man beräknar kostnader för skötselåtgärder
 • om man bör välja att ersätta utföraren per timme eller med ett fast belopp för en viss insats
 • hur man beställer skötselåtgärder som finansieras med medel från kulturmiljövårdsanslaget
 • hur man bör utforma skötselavtal, konsultuppdrag och bidragsbeslut
 • vad man bör tänka på vid upphandling.

Läs hela avsnittet här: Beställning av skötselåtgärder i kulturreservat (pdf)

Frågor om handbokens del 2

Kontakt:

Åsa Thorsell, se fältet Kontaktperson på sidan.