Hamling av gammal lind i Bråbygden, Kalmar län. Foto: ( CC BY)

Trädvård i kulturlandskapet

Träd är kännetecknande och bärande delar i de flesta kulturlandskap, såväl i odlingslandskapet som i stadslandskapet.

Kulturpåverkade träd finns i olika former i hela landet. Det kan till exempel röra sig om fruktträd, alléträd, stads- och parkträd, hamlade träd eller hagmarksträd i odlingslandskapet. Många av dessa träd har höga kulturhistoriska, biologiska och sociala värden.

Läs mer om träd i kulturlandskapet och träd som biologiskt kulturarv här.

Kulturpåverkade träd kräver vård

Gemensamt för de allra flesta kulturpåverkade träden är att de kräver någon form av återkommande vård för att kunna finnas kvar i landskapet under lång tid. Om vårdinsatserna uteblir finns det stor risk att träden dör i förtid eller skadas, till exempel på grund att deras livsmiljö växer igen. Olika typer av trädvårdsinsatser är därför en viktig del av den praktiska landskapsvården.

Vilka vårdinsatser som behövs varierar utifrån trädslag, trädets historia och platsens förutsättningar. De flesta kulturpåverkade träden missgynnas om miljön kring dem blir för skuggig. Återkommande röjningsåtgärder alternativ betesdrift eller slåtter kring träd är därför vanliga skötselåtgärder.

Träd som kontinuerligt hamlats eller på annat sätt beskurits, till exempel många frukt- och alléträd, mår oftast bra av att den traditionella beskärningen fortsätter. Träd som regelbundet beskurits, hamlats eller som brukats som stubbskottsträd riskerar att fläkas sönder om skötseln upphör och deras krona därmed blir för stor.

Du kan läsa mer om trädskötsel och hamling i kunskapsbanken på Nätverket svenska kulturlandskaps hemsida.

Gammal hamlad sälg som dött till följd av beskuggning och upphörd hamling. Kläberget, Dalarna.Foto: Fabian Mebus/RAÄ (CC BY)