Lästips – ortnamn

Allmänna handböcker och översikter:

 • Pamp, Bengt, Ortnamnen i Sverige. 5 uppl. Lund 1988.
 • Ståhl, Harry, Ortnamn och ortnamnsforskning. 2 uppl. Stockholm 1976.

Två läroböcker som har använts länge inom kurser i namnforskning, såväl vid universitet och högskolor som i studiecirklar och liknande. Böckerna berättar översiktligt hur man gör när man tolkar ortnamn, vilka redskap och hjälpmedel som behövs, vilka begrepp och termer som används, och naturligtvis vad de vanligaste namnen och namntyperna står för. Man får kortare översikter över utbredning, ålder, betydelse samt ganska omfattande listor med litteratur (fram till 1988 resp. 1976) kring olika geografiska områden och kring olika typer av namn.

 • Strid, Jan Paul, Kulturlandskapets språkliga dimension. Ortnamnen. 2 uppl. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 1999.

Den här boken ger också en bred och allmän införing i ortnamnens värld. Man får inte lika många namntyper eller enskilda namn förklarade som i Pamps och Ståhls böcker, men i gengäld sätter framställningen in ortnamnen i sitt kulturhistoriska sammanhang på ett mycket tydligare sätt. Man får en djupare insikt i hur namn kommer till, hur de fungerar och används. Fokuseringen på sambandet mellan olika ingredienser i kulturlandskapet (namnens livsmiljö) och ortnamnen är den här bokens styrka: hur har bebyggelsestrukturen, kommunikationerna, jakt, fångst, jordbruk, lövtäkt, röjningsbruk, svedjande m.m. satt spår i fr.a. det äldre namnskicket.

 • Nyström, Staffan, Smånamn och andra ortnamn. Riksantikvarieämbetet. Stockholm 2003.

En populärt hållen monografi som kretsar kring de otaliga lokalt brukade namn som skapades med det gamla bondesamhället som grund, namn som ofta förbigås i andra böcker. Boken är rikt illustrerad och tematiskt ordnad i korta kapitel, där exempel från hela landet får vittna om hur jordbruk, djur, jakt, fiske, folktro, yrken, samfärdsel, personer m.m. har fastnat i fr.a. de lite yngre namnen. I inledningen kommenteras termen smånamn, och själva grunden för bokens tillkomst presenteras: behovet av nya uppteckningar till arkiven. Allra sist finns en utförlig instruktion för icke-professionella upptecknare, som visar hur man gör och vad man ska tänka på om man själv vill samla in ortnamn.

 • Svenskt ortnamnslexikon. Utarbetat inom Språk- och folkminnesinstitutet och institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Red. Mats Wahlberg. Uppsala 2003.

Ett lexikon över ortnamn i Sverige från A-Ö. I boken behandlas ca 6000 namn, de flesta svenska, men också många samiska och finska. Efter namnets uppslagsform följer en lokalisering av orten, äldre namnbelägg samt namntolkning. 6000 namn innebär förvisso ett starkt urval, och många läsare kommer givetvis att sakna ”sitt” namn i lexikonet, men åt detta är inte mycket att göra. Alla namn på socknar, städer, kommuner, län, landskap och landsdelar har tagits med liksom de flesta tätorter och ett urval naturnamn. Dessutom finns särskilda artiklar om de vanligaste efterlederna och en mycket omfattande litteraturförteckning.

Regionala ortnamnsserier:

Ortnamnsarkiven bearbetar och publicerar sedan början av 1900-talet Sveriges ortnamn i fyra olika bokserier: Sveriges ortnamn (SO), Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB), Skånes ortnamn (SkO) samt Övre Norrlands ortnamn (ÖNO).

Dessa serier är långsiktiga grundforskningsprojekt med syfte att publicera samtliga Sveriges ortnamn i vetenskapliga utgåvor. Här finner man t.ex. äldre namnbelägg, uttalsuppgifter och förslag till tolkning. Hittills har mest bebyggelsenamnen behandlats (med undantag för OGB), men i några fall även naturnamnen. För mer detaljer om utgivningen, se Språk- och folkminnesinstitutets webbplats.

 • SO: Ortnamnen i Blekinge län. Utges häradsvis. Hittills har endast Bräkne härad (1950) utkommit.
 • SO: Ortnamnen i Dalarnas län (tidigare: Ortnamnen i Kopparbergs län). Utges kommunvis. Hittills har två kommuner (Leksand och Mora) kommit ut.
 • SO: Ortnamnen i Hallands län. Utges häradsvis. Hela länet utgivet.
 • SO: Ortnamnen i Jämtlands län. Utges kommunvis. Hittills har två kommuner (Bräcke och Ragunda) utkommit.
 • SO: Ortnamnen i Jönköpings län. Utges häradsvis. Hittills har endast Mo härad (1974) utkommit.
 • SO: Ortnamnen i Skaraborgs län. Utgavs häradsvis i drygt 20 delar under åren 1950-1981.
 • SO: Ortnamnen i Uppsala län. Utges kommunvis. Endast en kommun (Uppsala) har hittills behandlats.
 • SO: Ortnamnen i Värmlands län. Utgavs häradsvis i knappt 20 delar under åren 1922-1984.
 • SO: Ortnamnen i Västernorrlands län. Fyra delar från Ångermanland kom ut tingslagsvis under åren 1955-1972.
 • SO: Ortnamnen i Västmanlands län. Utges kommun(dels)vis. Endast en kommun (Heby) har hittills behandlats.
 • SO: Ortnamnen i Östergötlands län. Hittills har sex härad utkommit.
 • Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB). Utges häradsvis. Hittills har ett tjugotal volymer färdigställts.
 • SkO: Skånes ortnamn. Utges häradsvis. Hittills har ett tjugotal volymer färdigställts, den senaste 2010 (Gärds härad).
 • ÖNO: Ortnamnen i Norrbottens län. Hittills har åtta volymer publicerats.
 • ÖNO: Ortnamnen i Västerbottens län. Utges kommunvis. Hittills har två kommuner (Vännäs och Skellefteå) kommit ut.

Andra regionala och lokala översikter:

Här följer ett urval arbeten om ortnamn, fr.a. landskapsöversikter, men också en del annat. Många gånger är det bäst att börja med något av dessa arbeten och därifrån söka sig vidare till mer detaljerad eller specialiserad litteratur om så behövs. Flera av böckerna innehåller utförliga listor över litteratur om ortnamn inom det behandlade området. Med hjälp av dessa kan man oftast hitta vidare till enskilda socknar eller bygder, till en viss typ av namn (t.ex. namn som slutar på -säter, -vin, -lösa) eller till en viss typ av objekt (t.ex. namn på sjöar, namn på gator, namn på åkrar och ängar). Se också hänvisningarna i de böcker som nämns under ”Allmänna handböcker och översikter” här ovanför.

 • Baum, Greta, Göteborgs gatunamn 1621 t o m 2000. Göteborg 2001.
 • Brink, Stefan, Ortnamn i Hälsingland. Stockholm 1984.
 • Calissendorff, Karin & Larsson, Anna, Ortnamn i Närke. Örebro 1988.
 • Calissendorff, Karin, Ortnamn i Uppland. Stockholm 1986.
 • Edlund, Lars-Erik, Gamla ortnamn i Medelpad. I: Sundsvalls historia 1, s. 45-63. Sundsvall 1996.
 • Flemström, Bertil, Jämtländska ortnamn. Östersund 1972.
 • Flemström, Bertil, Ortnamn i Jämtland. Stockholm 1983.
 • Flemström, Bertil, Ortnamn i Medelpad. En översikt. Sundsvall 1960.
 • Flemström, Bertil, Sockennamnen. I: Härnösands stift i ord och bild, s. 105-120. Stockholm 1953. [om Härjedalen]
 • Franzén, Gösta, Ortnamn i Östergötland. Stockholm 1982.
 • Fries, Sigurd, Våra ortnamn. I: Västerbotten 1991, s. 182-227.
 • Gator i Malmö. Gator, parker och stadsdelar i Malmö från 1300-talet till vår tid. Red.: Birgit Bender. Malmö 1999.
 • Hallberg, Göran, Ortnamn i Blekinge. Uppsala 1990.
 • Hallberg, Göran, Ortnamn i Småland. Stockholm 1983.
 • Hallberg, Göran, Ortnamn på Öland. Stockholm 1985.
 • Hallberg, Göran, Skånes sockennamn. I Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1997, s. 45-87.
 • Hedblom, Folke, Gästriklands äldre bebyggelsenamn. En förberedande undersökning. Gävle 1958.
 • Hellberg, Lars, Kommunens och häradernas namn. I: Ett stycke Sörmland. Flens kommun i tiden och historien, s. 378-400. Nyköping 1985.
 • Hellberg, Lars, Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse. Kumla 1967.
 • Holm, Gösta, Nordiskt och lapskt i Lapplands ortnamn. I: Ortnamn och språkkontakt, s. 28-62. (NORNA-rapporter 17.) Uppsala 1980.
 • Holm, Gösta, Norrbottens bebyggelsehistoria i ortnamns- och dialektgeografisk belysning. I: Tre kulturer 4 (1988), s. 84-112.
 • Jönsson, Fridolf, Ortnamn i Kronobergs län. 3 uppl. Växjö 1994.
 • Linde, Gunnar, Ortnamn i Västergötland. 2 uppl. Vänersborg 1997.
 • Lindstam, Carl Sigfrid, Göteborgs gatunamn. 3 uppl. Utg. genom Göteborgs kommuns namnberedning. Göteborg 1986.
 • Ljunggren, Karl Gustav, Hallands ortnamn. I: Hallands historia 2, s. 1053-1112. Halmstad 1959.
 • Modin, Erik, Härjedalens ortnamn och bygdesägner. 3 uppl. Sveg 1949.
 • Olsson, Ingemar, Gotländska ortnamn. Visby 1994.
 • Olsson, Ingemar, Ortnamn på Gotland. Stockholm 1984.
 • Pamp, Bengt, Ortnamn i Skåne. Stockholm 1983.
 • Pamp, Bengt, Skånska orter och ord. Malmö 1988.
 • Rosell, Erland, Ortnamn i Dalsland. Stockholm 1983.
 • Rosell, Erland, Ortnamn i Värmland. Stockholm 1984.
 • Rosell, Erland, Värmländsk medeltid i ortnamnsperspektiv. Karlstad 1981.
 • Rosell, Erland, Värmländsk medeltid i ortnamnsperspektiv. Karlstad 1981.
 • Stockholms gatunamn. Av Nils-Gustaf Stahre m.fl. Tredje, utökade och reviderade upplagan, bearbetad av Staffan Nyström. Stockholm 2005.
 • Strandberg, Svante, Sockennamn i Sörmland, Uppland och Västergötland. En översikt. I: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 1995, s. 31_58.
 • Strandberg, Svante, Sörmländska sockennamn. I: Ortnamn i språk och samhälle. Hyllningsskrift till Lars Hellberg, s. 267_285. Uppsala 1997.
 • Ståhl, Harry, Ortnamn i Dalarna. Stockholm 1982.
 • Ståhl, Harry, Ortnamn i Västmanland. Stockholm 1985.
 • Wadström, Roger, Ortnamn i Bohuslän. Stockholm 1983.

Om ortnamnsvård och ortnamnsplanering:

 • Behövs en ortnamnslag? Handlingar från ett endagssymposium i Uppsala den 20 april 1994. Red. av Eva Brylla. Uppsala 1995.
 • God ortnamnssed. Ortnamnsrådets handledning i namnvård. Gävle 2001. (LMV-rapport 2001:4. Ortnamn och namnvård 6.)
 • Helleland, Botolv, Place-name care and standardization in the Nordic countries. I: Onoma 37 (2002), s. 325-356.
 • Nyström, Staffan, Ortnamnen och kulturminneslagen. Om tolkning och tillämpning av begreppet god ortnamnssed. Riksantikvarieämbetets förlag. Stockholm 2001.
 • Nilsson, Leif, Current trends in Swedish place-name standardization. I: Onoma 35 (2000), s. 279-287.
 • Nilsson, Leif & Ringstam, Hans, Ortnamnen i fastighetsregistret. Om ortnamn i administrativ användning och i allmänt bruk. Gävle 2000. (LMV-rapport 1992:18.Ortnamn och namnvård 5.)
 • Ortnamn, fastighetsbildning och fastighetsregistrering. Gävle 1992, rev. 1997. (LMV-rapport 1991:20, 1997:9. Ortnamn och namnvård 1.)
 • Ringstam, Hans, Standardisering av geografiska namn. Om FN:s ortnamnsarbete. (LMV-rapport 2005:1. Ortnamn och namnvård 7.)
 • Skyddet av kulturmiljön. En översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn. (SOU 1996:128). [Om ortnamn särskilt s. 197-260.]