Fysisk tillgänglighet

Genom informationsinsatser och att undanröja enkelt avhjälpta hinder kan det fysiska kulturarvet göras tillgängligt för alla.

Platser som erbjuder allmänheten kulturella aktiviteter ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning enligt FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott. Det kan gälla till exempel biografer, idrottsanläggningar, museer, turistattraktioner och andra platser.

När det handlar om att skapa tillgänglighet i äldre kulturmiljöer har utvecklingen gått starkt framåt på senare år. Kulturmiljölagen förbjuder inte åtgärder för ökad tillgänglighet.

Sedan 2014 har Riksantikvarieämbetet ökat fokus på tillgänglighet i byggd miljö. Denna hemsida kommer löpande att uppdateras med verktyg och exempel inom området.

Viktig handbok

Riksantikvarieämbetet arbetar med att utveckla förvaltningen av landets kulturreservat. Som ett led i detta arbete har en handbok för Tillgängliga natur- och kulturområden tagits fram i ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet,  Naturvårdsverket och Handisam. Handboken omfattar kultur och naturreservat samt nationalparker. Målgrupp är tjänstemän, förvaltare och planerare. Inom projektet ska även en kortare praktisk handbok tas fram som framförallt riktar sig till praktiska utförare.

Utbildning

Som ett led i myndigheternas arbete att uppnå målen inom svensk funktionshinderspolitik och verka för att Sveriges natur- och kulturarv blir mer tillgängligt för alla, erbjöd myndigheterna under 2013-2015 en gemensam utbildning med utgångspunkt från ovan nämnda handbok. Utbildningen har nu arbetats om till en digital utbildning (e-kurs). Utbildningen riktar sig i första hand till länsstyrelsernas och kommunernas naturvårds- och kulturmiljövårdshandläggare. Kursen hittar du under Kurser. Där kan du registrera dig och gå kursen.

Goda exempel kan visa vägen

Statens Fastighetsverks arbete i projektet ”Värdig entré” har tagit fram flera innovativa lösningar på att anpassa kulturhistorisk bebyggelse. Ett exempel är Folkoperan i Stockholm med en utvändig så kallad trapphiss. Den ursprungliga stentrappan är bevarad, men under denna har en konstruktion byggts in som sänker ner de olika trappstegen till en och samma nivå; en lyftramp för till exempel rullstolar. Läs mer om projektet Värdig entré på Fastighetsverket webbplats.

Att arbeta med fysisk tillgänglighet

Det finns även ett norskt processverktyg för avvägningen mellan bevarande av kulturmiljö och ”universell utformning”.