Informationsskylt med beskrivningar, bild samt punktskrift
Informationsskylt vid Himmelstalund med beskrivningar av besöksmålet, bild samt information i punktskrift.

Fysisk tillgänglighet

Genom informationsinsatser och att undanröja enkelt avhjälpta hinder kan det fysiska kulturarvet göras tillgängligt för alla.

Platser som erbjuder allmänheten kulturella aktiviteter ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott. Det kan gälla till exempel biografer, idrottsanläggningar, museer, turistattraktioner och andra platser.

När det handlar om att skapa tillgänglighet i äldre kulturmiljöer har utvecklingen gått starkt framåt på senare år. Kulturmiljölagen förbjuder inte åtgärder för ökad tillgänglighet.

Sedan 2014 har Riksantikvarieämbetet ökat fokus på tillgänglighet i byggd miljö. Denna hemsida kommer löpande att uppdateras med verktyg och exempel inom området.

Viktig handbok

Riksantikvarieämbetet arbetar med att utveckla förvaltningen av landets kulturreservat. Som ett led i detta arbete har en handbok för Tillgängliga natur- och kulturområden tagits fram i ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet,  Naturvårdsverket och Handisam. Handboken omfattar kultur och naturreservat samt nationalparker. Målgrupp är tjänstemän, förvaltare och planerare. Inom projektet ska även en kortare praktisk handbok tas fram som framförallt riktar sig till praktiska utförare.

Utbildning

Som ett led i myndigheternas arbete att uppnå målen inom svensk funktionshinderspolitik och verka för att Sveriges natur- och kulturarv blir mer tillgängligt för alla, erbjöd myndigheterna under 2013-2015 en gemensam utbildning med utgångspunkt från ovan nämnda handbok. Utbildningen har nu arbetats om till en digital utbildning (e-kurs). Utbildningen riktar sig i första hand till länsstyrelsernas och kommunernas naturvårds- och kulturmiljövårdshandläggare. Här kan du registrera dig och gå kursen.

Goda exempel kan visa vägen

Statens Fastighetsverk har tagit fram flera innovativa lösningar på att anpassa kulturhistorisk bebyggelse. I deras arbete strävar Statens Fastighetsverk att de verksamheter som bedrivs i fastigheter som de förvaltar ska vara tillgängliga för alla besökare och anställda med funktionshinder så långt det är praktiskt möjligt. I publikationen Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer finns tips och råd om hur statliga byggherrar och myndigheter kan arbeta med tillgänglighet.

Västra Götalandsregionen har tagit fram Sveriges enda databas som erbjuder information om fysisk tillgänglighet – Tillgänglighetsdatabasen – som vänder sig till länsstyrelser, kommuner och företag att marknadsföra sina tillgängliga besöksmål. Det handlar om allt från fornlämningar, slott och hotell till vårdcentraler och bibliotek. Databasen växer år från år med nya besöksmål.

 

Att arbeta med fysisk tillgänglighet

Det finns även ett norskt processverktyg för avvägningen mellan bevarande av kulturmiljö och “universell utformning”.