Modernt kulturarv

Vår moderna historia i form av höghus, industrier, fotbollsplaner och torg är också ett kulturarv på samma sätt som fornlämningar, kyrkor och gamla ortnamn är det. Frågan är vad av det som finns runt omkring oss i dag som ska dokumenteras eller bevaras för framtiden. Redan nu avgör vi vad som blir historia.

Våra liv styrs och påverkas till stor del av de miljöer som vi lever, bor och verkar i. Det moderna samhälle som finns runt omkring oss är i hög grad uppbyggt av människor men samhället formar på samma gång de människor som ingår i det. Parkeringsplatser, radhus, förskolor, köpcentra och kontor utgör ett kulturarv som rymmer en mångfald av berättelser om samtiden.

Det är en svår uppgift att ta sig an ett kulturarv som ligger så nära nuet. Den moderna tiden ser vi ännu inte i historiens backspegel, och vi har heller inte någon efterföljande epok att reflektera den emot. Vad är det egentligen som är typiskt och särskilt intressant? Och vems perspektiv är det som avgör?

De moderna miljöerna finns runt om kring oss i vardagen och vi tänker inte på dem som kulturarv, men det som inte uppmärksammas riskerar att förfalla, rivas och försvinna när det ersätts av något annat. Därför måste vi med hjälp av historiska termer förhålla oss till vår samtid och redan nu bestämma vad som ska bli historia i framtiden.

Samtidigt är de materiella lämningarna så omfattande att valet av dokumentation, värdering och urval lätt kan framstå som fragmentariskt och slumpartat. Urvalet måste göras utifrån berättelserna om det moderna för att på så sätt fånga det som är utmärkande för det moderna samhällets miljöer.

I dialogen med boende och brukare kommer kulturmiljövården i kontakt med grupper vars kulturarv hittills inte är särskilt väl uppmärksammat och synliggjort. Här möts perspektiv från människor av olika etniskt ursprung, olika ålder, erfarenheter och social bakgrund. Generations- och genusfrågor får en stor betydelse och miljöerna har i det perspektivet olika innebörder för människorna beroende på grupptillhörigheter och motiven till att man befinner sig i dessa miljöer. Kulturmiljövårdens uppgift blir här att lyfta fram alla dessa innebörder och relatera dem till en kulturhistorisk diskussion om värden och mening.

Kontakt: Ove Bengtsson, tfn. 08-5191 8026ove.bengtsson@raa.se

Dela sidan på