Lillhärjåbygget hässjning
Lillhärjåbygget hässjning Foto: (CC BY)

Hantverkslaboratoriet 2021

2021 är länsstyrelserna i Gävleborg, Kalmar, Dalarna och Västerbotten värdar för samarbetsprojektet Hantverkslaboratoriet. Projekten bekostas delvis av Riksantikvarieämbetets kulturmiljövårdsanslag. Nedan följer en kort presentation av varje projekt.

 

”Förstudie Träkunskap för kulturmiljövården genom Hantverkslaboratoriet”

Värdlän: Gävleborg

Syfte: Förstudien syftar till att utveckla ett treårigt kunskapshöjande projekt. För att ta fram kunskapsunderlag och beställarstöd om ved- och virkeslära för restaurering och byggnation med traditionella träbyggnadsmetoder. Underlagen ska också ge stöd för att bedöma byggmaterialet ur olika hållbarhetsaspekter och byggsektorns kommande krav på klimatdeklarationer.

Målet är att projektet och beställarstöden ska tillhandahålla kunskap och fakta som visar på vilket sätt äldre trähus är ekonomiskt cirkulära både vad gäller råvara, livslängd, underhållsbarhet, återbruksgrad, flyttbarhet mm. Målet är också att visa på hur dessa hållbarhets aspekter kan komma samhället tillgodo också i framtiden genom att det småskaliga och lokala hantverksföretagandet stärks.

 

”Utvecklande skötsel av Svenska kulturlandskap 2020-2022, etapp 2”

Värdlän: Kalmar

Syfte: Projektets mål är att stärka och samordna verksamheterna vid kulturreservat och andra viktiga kulturlandskapsavsnitt, och visa på hur dessa kan användas som laboratorium för att utveckla praktisk kunskap om metoder för skötsel och uppföljning. Målet är också att, med utgångspunkt i erfarenheter och dokumenterade försök, ta fram kunskapsunderlag och främja informationsspridning och erfarenhetsutbyte kring skötsel av kulturlandskap.

 

”Kunskap som växer”

Värdland: Dalarna

Syfte: Syftet är kunskaps- och metodutveckling inom hantverksmässig skötsel av gröna kulturmiljöer, framför allt mindre anläggningar. Insatserna avser dokumentation, planering av skötselinsatser, arbete med fruktträd, prydnadsplanteringar och jord/gödsel/kompost samt kommunikation med besökare.  Fyra anläggningar utgör laboratorier där problem identifieras och lösningar utvecklas.

 

”Småskalig framställning och förmedling av furutjära”

Värdlän: Dalarna

Syfte: Projektet ska utveckla kunskapsunderlag som stimulerar inhemsk småskalig framställning av furutjära för kulturmiljövårdens behov och är samfinansierat av KAE-medel. Furutjäran är förutsättningen för hållbar förvaltning av byggnader med trätak. Projektet ska dessutom bidra till kunskapsuppbyggnaden om vad som är kännetecknande för tjära av god kvalitet samt utveckla beställarstöd för att stödja användandet.

 

”Hantverkslaboratoriets informationsprojekt 2021-2023”

Värdlän: Västerbotten

Syfte: Hantverkslaboratoriet fortsätter sitt informationsprojekt som främst riktar sig till hantverkare i hela landet. Under 2021 planeras 15 aktiviteter som bland annat; kalkseminarium, kurser om medeltida träbyggnader och murverk.

 

För mer information om hantverkslabbet.