Om bidrag, anslag och fonder

Riksantikvarieämbetet fördelar anslag/bidrag främst till länsstyrelserna som i sin tur fördelar ut pengarna i länen. Några anslag/bidrag söks direkt hos Riksantikvarieämbetet.

Kulturmiljövårdsanslaget – anslaget 7:2 är kulturmiljövårdens viktigaste ekonomiska styrmedel och går till länsstyrelserna som sedan fördelar det i länen. Cirka 240 miljoner kronor per år fördelar Riksantikvarieämbetet främst till landets länsstyrelser för kulturmiljöinsatser.

Inom ramen för KMV-anslaget inryms även bidrag till kulturarvsarbete, som fördelas direkt av Riksantikvarieämbetet.

Bidrag till ideella organisationer – ansöks direkt hos Riksantikvarieämbetet

Kulturarvs-IT. Riksantikvarieämbetet fördelar bidrag till lokal eller regional institution inom musei- eller arkivsektorn för anställning av arbetsledare för digitalisering/bearbetning av museisamlingar och arkivmaterial.

Forskning och Utveckling – FoU, ansöks direkt hos Riksantikvarieämbetet

Ansökningar om medel för forskning och utveckling, FoU, kan göras en gång per år från Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.

Forskning och utveckling – FoU vid Riksantikvarieämbetet

Fonder

Insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads fond

Insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads fond delar ut resestipendier till internationella engagemang inom kulturmiljövården

Stipendier avsedda för studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården genom att delta i kurser och andra slag av programlagda studier utomlands. Läs mer på Kungliga Vitterhetsakademiens hemsida.

Övriga bidrag där inte Riksantikvarieämbetet fördelar

När det gäller den Kyrkoantikvariska ersättningen så är det Svenska Kyrkan som fördelar genom stiften. Vi får fördelningen på remiss. Likaså gäller den Kulturrådets bidrag där vi yttrar oss via remiss.