Foto: ( CC BY)

Om bidrag, anslag och fonder

Riksantikvarieämbetet delar ut olika typer av bidrag inom kulturarvsområdet. Alla bidrag söks direkt hos Riksantikvarieämbetet utom kulturmiljövårdsanslaget som söks hos länsstyrelserna.

Kulturmiljövårdsanslaget

Årligen fördelas cirka 270 miljoner kronor till kulturmiljövårdande insatser runt om i landet genom kulturmiljövårdsanslaget. Målet med bidraget är att uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet förfogar över och fördelar huvuddelen av bidraget till länsstyrelserna som i sin tur fördelar det till olika insatser. Kallas ibland för 7:2-anslaget.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av exempelvis enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.

Så söker du

Ansökan görs till kulturmiljöfunktionerna vid respektive länsstyrelse. Kontakta länsstyrelsen i ditt län för mer information.

Läs mer om kulturmiljövårdsanslaget här.

 

Bidrag till forskning och utveckling – FoU

Riksantikvarieämbetet delar ut cirka 20 miljoner kronor varje år till forskning och utveckling. Målet med bidraget är att kulturmiljö och kulturarv ska vara ett levande forskningsområde i akademiska miljöer. Från och med 2018 fördelar Riksantikvarieämbetet även FoU-medel till de centrala museernas forskning.

Vem kan söka?

Disputerade som är verksamma vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, museer eller andra kulturarvsinstitutioner. Samarbeten över institutions- och/eller disciplingränser premieras.

Så söker du

Ansökan görs direkt till Riksantikvarieämbetet under en ansökningsperiod som meddelas på www.raa.se.

Läs mer om bidrag till forskning och utveckling.

 

Bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen 4,75 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till ideella organisationer. Bidraget ska stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Det ska också främja att kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Verksamheten ska vara riksomfattande eller av nationellt intresse.

Så söker du

Ansökan görs direkt till Riksantikvarieämbetet under en ansökningsperiod som meddelas här på www.raa.se.

Läs mer om bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet.

 

Bidrag till kulturarvsarbete

Riksantikvarieämbetet delar varje år ut 16 miljoner kronor till insatser med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Hälften av pengarna är öronmärkta till arbetslivsmuseerna.

Vem kan söka?

Arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella. Verksamheten ska vara tillgänglig för allmänheten, eller avses att bli det.

Så söker du

Ansökan görs direkt till Riksantikvarieämbetet under en ansökningsperiod som meddelas här på www.raa.se.

Läs mer om bidrag till kulturarvsarbete.

 

Bidrag till Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet fördelar årligen cirka 10 miljoner kronor i bidrag till verksamheten Kulturarvs-IT som används till löner för arbetsledare.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av institutioner inom musei- och/eller arkivsektorn.

Så söker du

Ansökan görs direkt till Riksantikvarieämbetet under en ansökningsperiod som meddelas här på www.raa.se.

Läs mer om bidrag till Kulturarvs-IT.

 

Rettigstipendiet

Kungl. Vitterhetsakademien delar ut stipendier till enskilda forskare. Stipendierna riktar sig till projekt som använder sig av de fysiska samlingarna vid Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av juniora forskare (på doktorand- och postdoktornivå) inom arkeologi, historia, konsthistoria, arkitektur, idéhistoria, bokhistoria, kulturarvsstudier, numismatik och besläktade ämnen. Den sökande måste ha en anknytning till en nordisk forskningsinstitution.

Så söker du

Ansökan görs via mail till Riksantikvarieämbetets arkiv och Vitterhetsakademiens bibliotek. Ansökningsperiod: 1 september till 15 oktober 2023.

Läs mer om Rettigstipendiet.

 

Fonder

Insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads fond

Insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads fond delar ut resestipendier till internationella engagemang inom kulturmiljövården

Stipendier avsedda för studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården genom att delta i kurser och andra slag av programlagda studier utomlands. Läs mer på Kungliga Vitterhetsakademiens hemsida.