Antikvarisk medverkan

Det finns sedan 2009 en vägledning om antikvarisk medverkan som bör tillämpas då länsstyrelsen, i sina villkor för tillstånd enligt 3 och 4 kap KML eller vid bidragsgivning, anger att arbetet ska utföras under antikvarisk medverkan.

De viktigaste ändringarna i vägledningen är att:

  •  Begreppet ”antikvarisk kontroll” ersätts med antikvarisk medverkan.
  •  En klar skiljelinje dras mellan länsstyrelsens myndighetsutövning och byggherrens/fastighetsägarens ansvar.
  •  Krav på kompetens för antikvarisk medverkan.
  •  Upphandling av antikvarisk medverkan bör göras av byggherre/fastighetsägare.

 

Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpning av kulturmiljölagen