På bilden syns ett djupt schakt med en stege för att komma ner. Nere i botten står en arkeolog som dokumenterar kulturlagren. Längst fram i bild syns provpåsar och hjälpmedel för inmätning.
En av de nya standarderna rör dokumentation av olika kulturlager. Foto: (CC BY)

Ny standard om arkeologiska kulturlager

I september publicerades en ny standard om metoder för att övervaka enligt standardens definition, arkeologiska kulturlager in situ på land, i våtmarker eller under vatten. Detta görs genom att bedöma kulturlagrens tillstånd som till exempel att utvärdera dess miljöförhållanden och bevarande.

Arkeologiska kulturlager är avsatta kulturpåverkade jordlager som bär spår av mänsklig aktivitet över tid. Standarden, Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ, beskriver olika metoder att planera, övervaka, utvärdera och följa upp bevarandet av kulturlagren, till exempel genom fotografering och olika typer av provtagning av jord, vatten eller organiskt material. Systematisk och regelbunden övervakning gör det även enklare att jämföra data och resultat över tid och mellan olika platser.

Målgrupper för standarden

Standarden är utformad som ett möjligt stöd för myndigheter, arkeologer, konsulter, markägare med flera för att säkerställa bästa resultat för bevarande och uppföljning.

Standarden bygger på den norska Riksantikvarens strategi och vägledning för övervakning av arkeologiska kulturlager.

Standarden är på engelska och har tagits fram av en internationell arbetsgrupp med experter från hela Europa. Idag finns det cirka 50 standarder att fritt ta del av, både på engelska och svenska. Standarderna har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage, i samarbete med den svenska kommittén SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv.

Läs standarden utan kostnad

Riksantikvarieämbetet och SIS, Svenska Institutet för standarder, har slutit ett avtal som innebär att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga fram till år 2023. Standarden kan läsas utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige.

Genom att fylla i formuläret nedan får du inloggningsuppgifterna till SIS webbtjänst där du har tillgång till de aktuella standarderna.

Till SIS inloggningsformulär

Den nya standarden:

Bevarande av kulturarv – Bedömning och övervakning av arkeologiska kulturlager för bevarande in situ SS-EN 17652:2022

Ta även del av följande kompletterande standarder

Riktlinjer för hantering av vattendränkt trä i landarkeologisk kontext

Tillståndsbedömning av fast kulturarv

Upphandling av varor, tjänster och entreprenader inom kulturvård

Generella termer och definitioner

Mer information

Läs mer om standarder inom kulturarvsområdet