Upphovsrätt vid arbete med digitalisering

Att göra digitalt material tillgängligt syftar i första hand på att publicera det på internet. Innan man gör det måste man veta lite om upphovsrätt. Man måste veta att man får publicera materialet och dessutom hjälpa allmänheten att förstå vad de i sin tur får göra med materialet.

Att arbeta med frågor om upphovsrätt är en del av kärnverksamheten i en digital omställning hos kulturarvsinstitutioner.

Vad är upphovsrätt?

Patent och registreringsverket (PRV), den statliga myndighet som arbetar med upphovsrättsfrågor i Sverige, skriver följande på sin webbplats:

”Upphovsrätt skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur. Skyddet går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt när verket kommer till.”

Riksantikvarieämbetet har under 2023 samarbetat med PRV för att ta fram en speciell vägledning för dig som arbetar med frågor om digitalisering på ett museum. Den förväntas bli publicerad under 2024.

Ett öppet kulturarv

Den nationella strategin för digitalt kulturarv förespråkar ett så öppet kulturarv som möjligt. Det innebär att göra material som har allmänintresse tillgängligt, men naturligtvis inte material som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Och man ska vara försiktigt med material som innehåller personuppgifter eller till exempel av etiska skäl är olämpligt att sprida.

För ökad användbarhet och samhällsnytta bör informationen publiceras i form av öppet licensierade data. Det är något som bland andra Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, förordar, se länk längst ner på sidan.

Den vanligaste licensmodellen, vilken rekommenderas i den nationella strategin för digitalt kulturarv, är Creative Commons. Det är en modell som tydligt visar vad man får lov att göra med material som skyddas av upphovsrätt.

Logotyp samt sex cymboler med olika ikoner i svartvitt.
Creative commons-licenser anges med olika symboler som beskriver vad upphovspersonen valt för upphovsrättskydd på sitt material. (CC0)

Det viktigaste är att digitalt kulturarv publiceras med information om vad som gäller upphovsrättsligt, till exempel genom en licensmärkning eller en upplysning i en bildtext. Det gör det tydligt vad som gäller för den som vill använda materialet.

En stor del av kulturarvet är äldre material som inte längre skyddas av upphovsrätt men det är bra om detta tydligt framgår för den som vill använda det.

Vem har ansvaret?

Det är den institution som publicerar data på internet som ansvarar för att inte kränka upphovsrätten. Upphovspersonen är alltid en person, inte en institution, även om verket är skapat under arbetstid. Därför är det viktigt att ha tydliga interna riktlinjer och att säkerställa ett objekts upphovsrättsliga status innan man använder det.

Det underlättar mycket att arbeta systematiskt med upphovsrätt i det dagliga arbetet. Den nationella strategin för digitalt kulturarv rekommenderar institutioner att anta en egen strategi och handlingsplan. Detta stöd sparar tid både vid insamling och produktion av nytt material samt vid publicering av befintliga samlingar.

Nätverk för frågor och erfarenhetsutbyte

Riksantikvarieämbetet ska under 2024 lansera ett nationellt nätverk för digitalt kulturarv. Det kommer att underlätta utbyte av erfarenheter och att lära av varandra.

Redan i dag finns det möjlighet att gå med i Europeana Network Association som är ett gratis nätverk öppet för personer som arbetar med kulturarv. Här finns bland annat Europeana Copyright Community som samlar både personer och verktyg för att arbeta med upphovsrätt.

Riksantikvarieämbetet får däremot inte hjälpa till med att tolka lagstiftningen om upphovsrätt – vi kan inte svara på frågor om hur lagen ska tillämpas eller ge vägledning i sakfrågor. Riksantikvarieämbetet kan av konkurrens- och ansvarsskäl inte heller rekommendera leverantörer av juridiska tjänster.

Här finns mer om upphovsrätt och licenser

På internet finns mycket information om upphovsrätt. Här är några vi rekommenderar att ta del av:

PRV:

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning:

Creative Commons CC, Sweden:

Europeana PRO:

Läs även den vägledning som f.d. Digisam tog fram 2017. (Den uppdateras inte längre)