Vanliga frågor om att vara gästkollega

Här kan du läsa mer om hur ansökningsförfarandet går till, vilken utrustning som finns att tillgå samt hur det är att vara gästkollega på Kulturarvslaboratoriet.

Nedan följer ett antal frågor och svar, om du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Vad händer med min ansökan?

Riksantikvarieämbetet har en beredningsgrupp som tar emot och bedömer det projekt som du som gästkollega vill göra. Gör din ansökan här.

  • När en ansökan kommit in samlar vi in mer information och tar ett beslut med utgångspunkt från en rad kriterier.
  • Om beslutet är att gå vidare utformar vi en gemensam frågeställning tillsammans med dig och tar fram ett förslag till genomförande.
  • En överenskommelse om utförandet skrivs mellan Riksantikvarieämbetet och den som förvaltar objektet eller på annat sätt äger den fråga som ska utredas.
  • Projektet genomförs enligt överenskommelse.
  • Om beslutet är att avslå ansökan får du meddelande om detta.

Varför ska frågeställningen vara knuten till en offentlig institution?

Riksantikvarieämbetet är en myndighet som finansieras med statliga medel och vi arbetar därför tillsammans med andra offentligt finansierade institutioner för att stödja kulturarvsarbetet i Sverige. Om du samarbetar med en sådan institution kan du ansöka som gästkollega. Är du osäker på vad som gäller för just dig, kontakta oss.

 

Vilken utrustning finns på Kulturarvslaboratoriet?

På Kulturarvslaboratoriet finns utrustning för grundämnesanalyser, mikroskopering och multispektral och teknisk fotografering, spektroskopiska undersökningar, röntgen, klimatmätning, ljusåldring, ljushärdighet (microfading) samt för att utföra hållfasthetstester, m.m. Här finns även basutrustning för konservering, så som tvättbord, punktsug, mikroblästrar, nebulisator och airbrush, vakuumugnar och frysrum. Laboratorierna är även utrustade för våtkemiskt arbete. Kontakta oss gärna för att få reda på om vi har de instrument som krävs för att lösa din fråga.

Läs mer om Kulturarvslaboratoriet 

Läs mer om vår utrustning

Läs mer om metoder för analys och dokumentation

 

Hur långt är ett gästkollegeprojekt?

Beroende på projektets omfattning kan gästkollegans tid i laboratoriet variera. Vanligt är att en gästkollega arbetar laborativt under en eller två arbetsveckor. Är projektet av mindre slag kan arbetet komprimeras till några enstaka dagar. Vanligen delas arbetet upp i flera åtskilda perioder, där gästkollegan återkommer för kompletterande analyser. Om gästkollegans projekt är omfattande finns inget formellt hinder för att utöka det laborativa arbetet till längre perioder. Arbetstid, resor och boende bekostas av gästkollegan.

 

Vad kostar det att vara gästkollega?

Inom gästkollegekonceptet erbjuder vi utan kostnad de personalresurser som krävs för att ni skall få handledning till specifika instrument eller till att använda avancerade dokumentationsmetoder, samt för och efterarbete för gästkollegeprojektetGästkollegans institution ansvarar för ytterligare kostnader så som:

  • gästkollegans arbetstid, resor och boende,
  • transport för föremålen,
  • eventuella resor och boende för Riksantikvarieämbetets personal samt transport av analysinstrument om ett gästkollegeprojekt kräver analys utanför Kulturarvslaboratoriet,
  • eventuella förbrukningsmaterial.

Vad händer med mina prover?

Du som gästkollega ansvarar för de prover du tar med till och från laboratoriet. Beroende på projektets art kan önskemål finnas om att prover ska registreras i Riksantikvarieämbetets samling av referensprover. För att ingå där ska vissa kriterier om dokumentation vara uppfyllda, och detta kan du som gästkollega få hjälp med av oss.

 

Jag tänker ta med värdefulla objekt – hur fungerar det med säkerhet och försäkringar?

I Kulturarvslaboratoriet finns säkerhetsklassade och klimatstyrda förråd. Riksantikvarieämbetet omfattas av statliga försäkringar via Kammarkollegiet. Om du är osäker vad som gäller just för dig, kontakta oss.

 

Vad händer med mina analysresultat?

Vi bearbetar, diskuterar och utvärderar analysresultaten tillsammans för att få fram ett så heltäckande svar som möjligt. Du som gästkollega har expertkunskap om det objekt eller den frågeställning som du har tagit med dig, och vi kan bidra med kompetens inom kulturarv och naturvetenskap. Alla analysresultat som kan fungera som referenser för andra kommande analyser lagras i Riksantikvarieämbetets databas och blir tillgängliga för andra att använda. Resultat som hör samman med ett forskningsprojekt kan ligga dolda fram till forskningsarbetet publicerats. I sådana fall upprättas en särskild överenskommelse.

 

Jag vill utföra analyser på ett objekt som inte går att flytta, går det?

Riksantikvarieämbetet har vissa portabla instrument för att möjliggöra analyser och mätningar i fält. Som gästkollega finns möjligheten att få analyser genomförda utanför Kulturarvslaboratoriet. Vi har även viss teknik och utrustning som inte kräver provtagning eller på annat sätt skadar objektet som undersöks, så kallade nip-instrument (non-invasive portable instruments). Kontakta oss för att få reda på om vi har de instrument som krävs för att lösa din fråga.

 

Kan jag skicka ett prov för analys till er?

Det är ofta komplicerat att tolka resultaten från en analys. Erfarenhet har visat att frågeställningen behöver formuleras gemensamt mellan den som utför analysen och den som äger frågan. Ofta har den som formulerat ett problem en kunskap om det kulturhistoriska material som ska undersökas.  För att vi ska kunna tolka och förstå frågeställningarna och resultaten på bästa sätt önskar vi att du som gästkollega är med och utför analyserna tillsammans med oss i Visby. Undantag kan ske, till exempel när det gäller samarbete med länsstyrelserna i frågor som gäller inlösen av ädelmetaller enligt Kulturmiljölagen.

Kan jag skicka ett prov för analys till er – om jag betalar?

Nej, vi utför inte analyser mot betalning.

 

Kan jag ansöka om gästkollegeprojekt om jag arbetar i ett annat land?

Vi tar bara emot gästkollegor som arbetar med objekt som förvaltas/finaniseras med offentliga medel i Sverige. Men vi kan också arbeta i och med projekt i andra länder. Då gör vi särskilda överenskommelser om det.

 

Jag är egen företagare, kan jag bli gästkollega?

Ja, om du arbetar med ett objekt som ägs av en offentlig institution eller där arbetet finansieras med offentliga medel. I sådana fall görs ett avtal med ägaren, inte med ditt företag, och det är ägaren som får resultaten. Statens fastighetsverk (SFV) är ett bra exempel. SFV har underentreprenörer som utför såväl åtgärdsprogram som praktiska åtgärder i deras byggnader. Riksantikvarieämbetet och SFV gör en överenskommelse om samarbete kring analyser och SFV uppdrar åt sin underleverantör att vara vår samarbetspartner, det vill säga gästkollega.

 

Jag är student vid ett universitet, kan jag bli gästkollega?

Vi samarbetar gärna med studenter och doktorander. Särskilda överenskommelser om samarbete görs då med berört universitet.

 

Var ligger Kulturarvslaboratoriet och hur hittar jag någonstans att bo?

Kulturarvslaboratoriet ligger i Riksantikvarieämbetets lokaler på Artillerigatan 33 i Visby. Det går färjor och direktflyg till Visby från flera orter på fastlandet. Det finns ett stort antal hotell, vandrarhem och B&B som är öppna året runt. Mer information kan fås genom Gotlands turistbyrå.