Fjärilssamling i utdragbar låda
Insektssamling med fjärilar Foto: ( CC BY)

Magasin

Ett bra magasin skyddar museernas samlingar samtidigt som det gör föremålen tillgängliga under tiden de inte är utställda.

Eftersom den största delen av museernas samlingar finns i magasin är magasinering en av museets viktigaste aktiviteter i förvaltningen av samlingarna. Objekten förvaras i magasinet under en lång tid och därför bör både byggnaden och inredningen vara anpassade för ändamålet. Magasinet bör skydda objekten mot nedbrytning men även mot inbrott, skadegörelse, vattenskador, brand, vibrationer, luftföroreningar, damm och skadedjur. Lika viktigt är det att museet har en organisation och bemanning med tillräcklig kunskap för att ställa funktionskrav på magasinen eller för att själva sköta drift och tillsyn.

Det finns en europeisk standard, ”Nybyggnation för förvaring och användning av samlingar” (SS-EN 16893:2018), som ger vägledning inför ny- och ombyggnation av byggnader och lokaler där samlingar förvaras och används. För arkiv finns viss vägledning i Riksarkivets föreskrifter om planering, utförande och drift av arkivlokaler. Dessa föreskrifter har stöd i arkivlagen och gäller för arkiv, men kan användas som vägledning även för föremålsmagasin.

Byggnaden

Ett bra magasin är byggt med hållbara och stabila material som inte avger emissioner till luften. Byggnaden bör reagera långsamt på klimatvariationer och ge ett stabilt inomhusklimat. Läs mer om inomhusklimat här.

Vid nybyggnation eller val av befintlig byggnad till magasin bör man undvika områden där det finns risk för översvämningar eller vibrationer. Undvik även byggnader med risk för brand- och vattenskador och tänk också på att närliggande verksamheter kan öka denna risk samt risken för skadedjur.
Luftföroreningar i form av smuts eller damm kan vara skadliga för objekten och utgör en grogrund för skadedjur och mögel. I byggnader med ventilations- eller klimatsystem kan man använda partikel- och gasfilter för att rena tilluften. Läs mer om risker för brand och vattenskador i magasin här.

Att ha magasinen i nära anslutning till övrig museiverksamhet innebär i allmänhet stora fördelar. Tillsynen underlättas, transporter undviks och personalen hålls samlad. Det blir dock allt vanligare att museer av ekonomiska skäl väljer att flytta ut magasin från museibyggnaden till områden med lägre hyra. Magasinsanläggningar som är gemensamma för flera museer har också blivit vanligare. Det är viktigt att överväga konsekvenserna av att flytta ut magasinen och vad resvägen kan komma att innebära för verksamheten. Den förebyggande förvaltningen av byggnaden och tillsynen av samlingarna är viktig för att undvika stora kostnader vid till exempel en vattenskada eller ett skadedjursutbrott.

Tänk på att i anslutning till magasinet bör det också finnas:

  • Rum med punktutsug, för arbeten med objekt
  • Rum för sanering av skadedjur, frys samt karantän
  • Rum för städmaterial
  • Personal- och forskarrum
  • Packrum inför transport eller annan förvaring
bild på papper,plast,bubbelplast i smart förvaring på rullar upphängda på väggen
Smart förvaring av olika sorters packmaterial.Foto: Alissa Andersson (CC BY)

I magasinet är det också viktigt att tänka på logistik och arbetsmiljö, som till exempel vagnar att transportera föremål på, så att förflyttning av objekt underlättas. Tänk även på eventuell förekomst av ohälsosamma ämnen. Det kan handla om objektet i sig såsom en spegel som innehåller kvicksilver eller en blyhammare. Dessutom kan det finnas rester av äldre bekämpningsmedel efter saneringar mot skadedjur. I och med att det ofta finns stor osäkerhet om vilka farliga ämnen som kan finnas i ett magasin ska personlig skyddsutrustning och utsug användas vid all hantering av objekt. Tänk även på detta vid städning av lokalerna. Läs mer om ohälsosamma ämnen i samlingar här.

När magasin hyrs är det viktigt att både ägaren och förvaltaren har en förståelse för museets verksamhet och att det i hyreskontraktet tydligt framgår vem som ansvarar för vad. Det kan gälla yttre och inre underhåll, inomhusklimat, skadedjurssanering, brandsäkerhet och byggnadens skalskydd. Byggnaden behöver ett tillfredsställande skalskydd men kanske även ett utökat skydd för specifika föremål. Museet bör ha en säkerhetsplan för byggnaden som innehåller en analys av alla hot och risker samt en strategi för att förstärka säkerheten. Läs mer om detta i Statens kulturråds publikation “En strategi för museisäkerhet”.

Det finns även en del råd om säkerhet i kravspecifikationen för den statliga utställningsgarantin

Inredning

Magasinets inredning ska vara anpassad till de objekt som ska förvaras där. Därför finns inte heller någon standardlösning för inredningen, utan ofta behövs olika speciallösningar. Eftersom föremål förvaras i magasin under mycket lång tid är det viktigt att de inredningsmaterial och förpackningsmaterial som används inte avger ämnen som är skadliga för föremålen. Det är speciellt viktigt när förpackningsmaterial kommer i direktkontakt med föremålen eller när föremål förvaras i utrymmen med begränsad ventilation, såsom i en monter eller i ett magasin med låg luftväxling. Läs mer om material för inredning här.