Egyptisk mumie, Nationalmuseum Köpenhamn Foto: (CC BY)

Stöddokument för hantering av mänskliga kvarlevor

Mänskliga kvarlevor kan för många individer och grupper ha en personlig, kulturell, symbolisk, andlig eller religiös betydelse. Det finns därför ett speciellt ansvar för museer som förvaltar denna typ av samlingar. Ett stöddokument finns som kan användas av museer som vill ta fram egna policyer.

Dokumentet Stöd i hantering av mänskliga kvarlevor i museisamlingar kan vara en utgångspunkt för museer i att ta fram egna policyer.

Stöddokumentet i engelsk översättning: Good collections management: Guidance for handling human remains in museum collections.

Stöddokumentet togs fram av Riksantikvarieämbetet på uppdrag av regeringen och redovisades i samband med årsredovisningen 2019. Mer om regeringsuppdraget.

Bakgrund

Många av de mänskliga kvarlevor som finns i museisamlingar kommer från arkeologiska undersökningar, insamlade med stöd av kulturmiljölagen. Andra kategorier av samlingar som innehåller mänskliga kvarlevor kommer från medicinsk forskning, samt från etnografisk eller etnologisk insamling.

Samlingar som har byggts upp i ett syfte kan ha använts i andra syften genom historien och fram till i dag. Anledningen till att mänskliga kvarlevor har hamnat i museisamlingarna har varierat över århundradena och hör till viss del samman med vilka vetenskapliga discipliner som har varit dominerande vid insamlingstillfället.

Att ta fram en kontext kring kvarlevorna är väsentligt för att förstå i vilket sammanhang de har samlats in, hur man sett på detta genom århundradena och hur man fortsatt ska hantera kvarlevorna. Mänskliga kvarlevor i museisamlingar används i dag framförallt till forskning, undervisning och utställning. För forskare inom exempelvis arkeologi och osteologi är tillgång till museernas samlingar ofta en förutsättning för arbetet. Forskningen är en viktig källa till den kunskap som förmedlas i utställningar och undervisning.

Alla museer bör sätta upp egna policydokument och rutiner som är anpassade för det egna museets behov och villkor.

 

Se även stöddokumentet God samlingsförvaltning. Stöd för museer i återlämnandeärenden.