Insamling, förvärv och accession

Vid förvärv övertar museet äganderätten till ett objekt eller föremål från någon annan. Genom accession införlivas objektet i museets accederade samlingar. Accession är det formella åtagandet för ledningen för den organisation som museet tillhör att förvalta objekt på lång sikt.

Alla förvärv och accessioner bör göras utifrån en förvävspolicy och enligt museets rutiner för förvärv och accession. Policyn och rutiner bör om möjligt offentliggöras, förslagsvis på webben. Detta för att tydliggöra för alla vad som gäller och för att museets ska kunna hänvisa dit vid erbjudanden och förfrågningar.

Innan förvärv och accession bör objektet bedömas, gärna av en grupp bestående av flera personer med olika kompetenser. Bedömningen görs med stöd av förvärvspolicyn och bör bland annat omfatta bedömning av tillstånd och betydelse samt konsekvens för samlingarna och museet.

Det är viktigt att ta reda på så mycket som det går om objektet redan vid förvärvstillfället och dokumenterar detta så att informationen kan hittas vid ett senare tillfälle. Information kan skrivas ned i en ankomsthandling som också kan fungera som ett mottagningskvitto.

Det kan vara viktigt att genomföra grundliga proveniensefterforskningar, speciellt om man planerar att förvärva och accedera objekt som skulle kunna ha en komplicerad bakgrund.

Det är bra om det också finns rutiner för registrering, fotografering, skadedjursskydd och dokumentation av skador.

Dokumentation vid förvärv

När ett objekt kommer in bör museet dokumentera vad det är för ett objekt och syftet med att museet tar emot det. Objektet bör märkas med ett tillfälligt nummer, men inte direkt på objektet, för att inte sammanblandas med andra objekt. Ha gärna en följesedel med ankomstinformation, som följer med objektet så att man vet vad det är och vad som ska göras med det.

Olika typer av förvärv

Förvärv kan bland annat ske genom inköp, gåva och byte. Förvärv kan antingen ske till den accederade samlingen eller för att till exempel ingå i en rekvisitasamling eller annan stödsamling.

Ibland kan förvärv göras till ett visst projekt eller till en utställning. Tänk igenom hur objekt ska hanteras efter det att projektet eller utställningen tar slut.

Ibland finns depositioner på museer. En deposition är inte ett förvärv utan bör, om möjligt göras om till ett inlån som måste omförhandlas emellanåt. Då blir det inga tveksamheter kring vem som äger objekt eller andra ansvarsförhållanden.

Hur nya förvärv kan påverka museet

  • De nya föremålens storlek och antal har betydelse för hur stora förvaringsutrymmen som museet behöver planera för.
  • Typ av föremål har betydelse för i hur stor grad befintlig personal kan använda föremålet till sin fulla potential
  • Föremålets vård- och konserveringsbehov påverka vilken kompetens och vilka resurser som behövs för vård i framtiden.
  • Eventuella villkor från givaren påverkar museets möjligheter att använda objekt i framtiden. Vanligtvis tas föremål emot villkorslöst.
  • Lagar och regler, till exempel kring arbetsmiljö, påverkar sättet att arbeta.