Lärande

Under denna rubrik samlar Riksantikvarieämbetet nu sitt erbjudande om lärande insatser riktade till olika målgrupper. Erbjudandet kommer till uttryck på hemsidor, i publikationer (tryckta och/eller på webben), genom seminarier, möten och utbildningar samt genom FoU-verksamheten som sådan, men även genom mottagande av praktikanter och stipendiater. De professionella står i fokus, men det finns även insatser som riktar sig till politiker, ideellt aktiva och allmänhet.

Myndigheten vill vara pådrivande och stödjande genom lärande. Syftet med lärandet är att bidra till utvecklingen av andras förmåga att bevara använda och utveckla kulturarvet och kulturmiljön på olika sätt. Insatserna för lärande är ett komplement inte minst till satsningen på öppna data och tjänster och ökar ytterligare medborgarvärdet. Alla som vill ska ha möjligheter att använda kulturarvs- och kulturmiljökunskaper för att agera i de samhällsfrågor man själv väljer. De kulturmiljöprofessionella ska också enkelt, och när de anser sig ha tid, kunna välja inom vilka aktuella områden som man vill fördjupa sina kunskaper.

Informationen om lärande är under uppbyggnad. När den är fullt utbyggd ska användarna kunna få information om hur vi undersöker förutsättningarna för och behoven av lärande, men framför allt information om aktuella insatser som erbjuds av myndigheten. Vårt erbjudande fokuserar på områden där vi har ett utpekat ansvar enligt vår instruktion exempelvis rörande den antikvariska praktiken kopplad till lagstiftningen – hur ska man som tjänsteman tänka och göra för att det ska bli rätt, vara effektiv och uppnå önskade effekter?

Vår strategi för lärande är dock bredare och utgår från samverkan med andra. Vi vill utveckla relationen till såväl universiteten i deras roller som utbildningsanordnare respektive uppdragsutbildare, som till andra myndigheter och organisationer som arbetar för och med lärande om kulturarv och kulturmiljö. Exempel på samverkansfrågor är: hur göra det attraktivt för universiteten att ta en roll för vidareutbildning- och kompetensutveckling och ta fram aktuella och angelägna kurser? Hur ska gapet mellan utbildning och yrkesverksamhet överbryggas? Hur vet jag som medborgare eller politiker vad jag kan göra för eller med kulturmiljö? Lärandeverksamheten vid Riksantikvarieämbetet kan alltså även inbegripa att utveckla och pröva idéer och metoder, t.ex. med nygamla aktörer som folkhögskolorna. Därefter får de aktörer som vill ta arbetet vidare.

Läs mer

Kontakt: Birgitta Johansen, Staben

Dela sidan på