Ansökan FoU

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, för kulturmiljöområdet uppgår till ca 20 miljoner kronor per år. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år i ansökningssystemet online. Som underlag för ansökningar hänvisas Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö. Från och med 2018 fördelar även Riksantikvarieämbetet FoU-medel till centrala museer.

Årets utlysning

Den 30 maj öppnar tredje anslagsutlysningen inom vårt program för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö.

Bidrag till nya projekt är ytterst begränsat för 2019. En stor del av FoU-anslaget är uppbundet i pågående fleråriga projekt. Det finns cirka tre miljoner kronor för nya projekt/nätverk 2019. Därför kommer begränsningar göras när det gäller vem som kan söka och vilka projekttyper som är öppna att söka inom. Däremot kommer inga prioriteringar göras mellan teman inom programmet. Ansökningstiden pågår från den 30 maj till den 18 september 2018.

 • Alla fortsättningsprojekt kan söka enligt plan

Nytt projekt

 • Alla teman hålls öppna
 • Endast slutredovisade förstudier och interna projekt hos Riksantikvarieämbetet kan söka.

Nätverk

 • Alla teman hålls öppna
 • Alla får söka

Förstudier

 • Inga förstudier kan söka

Den 18 september 2018 kl. 23:59 är sista dag för den elektroniska ansökan och ansökningssystemet stänger. Välkommen med din ansökan!

Ansökan och anvisningar

Information om ansökningsförfarandet finns i Anvisningar FoU-anslag . Projektansökan görs online. Det finns praktiska anvisningar till varje flik i online-systemet.

Ansökan är öppen, välkommen att logga in i ansökningssystemet.

Ansökan och anvisningar centrala museer

Läs mer här

Vem kan söka?

Behöriga att söka är forskare med doktorsexamen som är verksamma vid universitet och högskolor, forskningsinstitut eller inom kulturmiljöområdet. Den sökande ska också vara projektledare för projektet med en tjänstgöringsgrad om minst 10% av heltid. En förutsättning för att erhålla bidrag är att minst två olika institutioner eller discipliner inkommer med en gemensam ansökan. En av institutionerna måste dock stå som sökande och ansvarig medelsförvaltare. Med institutioner avses här såväl universitetsinstitutioner som institutioner inom kulturarvssektorn. Med discipliner avses vetenskapsgrenar eller fackområden. Riksantikvarieämbetet vill med detta tillvägagångssätt uppmuntra tvär- och mångvetenskapligt samarbete över institutions- och sektorsgränserna. Stor vikt kommer att läggas vid att resultaten sprids inom myndigheten, kulturarvsområdet och universiteten.

Beredningsprocess FoU

Ansökningarna bereds inom Riksantikvarieämbetet med hjälp av en beredningsgrupp, relevansgranskare samt externa vetenskapliga granskare. Här värderas projektens relevans för kulturmiljöområdet, projektets anknytning till gällande FoU-program samt den vetenskapliga kvalitén. Bedömning görs även av projektets bidrag till nyorientering för såväl forsknings- som kulturmiljöområdet. Beredningstiden är cirka tre månader. Under denna period måste de sökande vara beredda att vid begäran inkomma med förtydliganden till inlämnad ansökan. Beslut tas i regel i december och publiceras på www.raa.se/fou samt meddelas de sökande per brev. Dock är tidpunkten för beslut beroende av när regleringsbrevet för anslaget tillkännages.

Hantering av jäv

Ett grundläggande krav på arbetet inom beredningen är att det präglas av opartiskhet. Bestämmelser om jäv finns i 11-12 §§ Förvaltningslagen (1986:23). Jäv anses föreligga exempelvis i följande fall:
• Saken angår granskaren eller någon närstående till denna eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för granskaren eller någon denne närstående.
• Granskaren eller någon denne närstående är ställföreträdare för eller arbetar vid samma institution eller företag som sökanden eller är ställföreträdare för annan som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.
• Granskaren har ett pågående eller nyligen avslutat nära samarbete med sökanden.
• Jäv föreligger också om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till en granskares opartiskhet i ärendet. Som exempel kan nämnas vänskap, fiendskap och ekonomiskt beroende.

Granskare är skyldig att beakta jäv och på eget initiativ redovisa om det finns eventuella omständigheter som kan tänkas påverka dennes ställningstaganden. Vid jäv ska granskaren avstå från att delta i handläggningen och bedömningen av den aktuella ansökan och lämna möteslokalen vid diskussioner där ansökan berörs. Vid beredningsgruppens möte skall jävsprotokoll föras.

Formaliagranskning av ansökningarna

Alla ansökningar granskas, så att de uppfyller alla formella krav för att tas upp till beredning. Det gäller saker som att projektledaren har doktorsexamen, att projektmedarbetarna är namngivna med CV, att det inte är en ansökan om finansiering av doktorandtjänst, eller att ansökan gäller finansiering av utbildningsverksamhet, finns beskrivning av etiska överväganden etc.

Vetenskaplig granskning

En vetenskaplig bedömning görs av ansökningarna. En forskare utan kopplingar till ansökan tillfrågas av FoU-kansliet om att bedöma den. Denna bedömning görs av forskare som är kunniga inom det forskningsfält en ansökan gäller, men forskaren får ej tillhöra samma institution som den sökande.

Relevansgranskning

Ansökans relevans för kulturmiljöområdet granskas också genom beredningsgruppen, där hjälp tas av medarbetare inom Riksantikvarieämbetet. Stor vikt läggs vid relevansen och att projektet har en tydlig koppling till det gällande FoU-programmet.

Projekttyper FoU

Det går att söka FoU-medel inom fyra projekttyper:

 • Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt
  Ansökan görs med utgångspunkt i de fyra forskningsteman som presenteras i FoU-program 2017-21 för kulturarv och kulturmiljö.
 • Fortsättningsprojekt
  Behöriga att söka är pågående fleråriga projekt som har tilldelats medel inom ramen för FoU-programmet 2017-2021.
 • Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier
  Bidrag kan här sökas för olika former av nätverksarbete såsom forskarnätverk, anordnandet av konferenser, symposier, seminarier och workshops samt till olika former av utveckling av utbildningar inom kultur¬arvs¬området. Utbildningarna ska ha en tydlig tvärvetenskaplig karaktär. Utvecklingsarbetet ska dessutom vara av en sådan art att det inte inryms inom utbildningsanordnarens ordinarie verksamhet. Också denna typ av ansökningar ska hänföras till något av de fyra forskningsteman som anges i FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö. Denna projekttyp kan endast sökas för ett år. Vill man återkomma med en ansökan nästkommande år räknas den inte som en fortsättningsansökan.
 • Förstudier
  Bidrag kan sökas för förstudier inför större projekt. En förstudie kan inte vara flerårig och den sökta summan ska stå i proportion till en eventuell kommande ansökan om nytt projekt. Tidigare beviljade förstudier måste ha slutredovisat innan en ansökan för nytt projekt kan lämnas in.

FoU-utlysningar hos andra aktörer

Vetenskapsrådet:Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar  ansök mellan 18 april – 22 maj 2018

Frågor och svar ansökan FoU

Här har vi samlat några av de återkommande frågor avseende vår verksamhet inom FoU. Bläddra ner för att se alla frågor och svar.

 • Vem kan söka?
 • Vad kan jag söka?
 • Hur ska jag söka?
 • Vilka regler gäller för ekonomin?
 • Vart vänder jag mig för hjälp?
 • Vad händer efter att jag har sökt?

Vem kan söka?
Svar: Behöriga att söka är forskare med doktorsexamen som är verksamma vid universitet och högskolor, forskningsinstitut eller inom kulturmiljöområdet. Den sökande ska också vara projektledare för projektet med en tjänstgöringsgrad om minst 10% av heltid. En förutsättning för att erhålla bidrag är att minst två olika institutioner eller discipliner inkommer med en gemensam ansökan. En av institutionerna måste dock stå som sökande och ansvarig medelsförvaltare. Med institutioner avses här såväl universitetsinstitutioner som institutioner inom kulturarvs¬sektorn. Med discipliner avses vetenskapsgrenar eller fackområden.

Riksantikvarieämbetet vill med detta tillvägagångssätt uppmuntra tvär- och mångvetenskapligt samarbete över institutions- och sektorsgränserna. Stor vikt kommer att läggas vid att resultaten sprids inom myndigheten, kulturarvsområdet och universiteten.

Krävs doktorsexamen för att kunna söka?
Svar: Ja, det krävs att projektledaren har en doktorandexamen för att kunna söka våra bidrag.

Får en doktorand medverka i projektet?
Svar: Riksantikvarieämbetet finansierar inte forskarutbildning. En forskarstuderande kan dock ingå som projektmedarbetare i ett projekt och genomföra begränsade forskningsuppgifter.

Var ska jag vara anställd?
Svar: Projektledaren för ett beviljat bidrag ska vara anställd av medelsförvaltaren (vanligen universitet och högskolor, forskningsinstitut eller inom kulturmiljöområdet) när bidragsperioden börjar, om inte Riksantikvarieämbetet, medelsförvaltaren och eventuell annan arbetsgivare kommer överens om något annat. Du som projektledare behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Det krävs att både projektledaren och behörig firmatecknare för den tänkta medelsförvaltaren skriver under ansökan.

Vad kan jag söka? För vilka typer av projekt kan jag söka?
Svar: Man kan söka för fyra olika sorters projekttyper:
• Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt
• Fortsättningsprojekt
• Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier
• Förstudier
Se beskrivning på projekttyper på hemsidan.

Kan jag beviljas flera bidrag?
Svar: Ja, det är möjligt.

Om jag har ett pågående bidrag från Riksantikvarieämbetet, kan jag söka ändå?
Svar: Medel tilldelas för ett budgetår i taget och får endast disponeras under det år för vilket det är beviljat. Det är inte möjligt att spara medel till kommande anslagsår. För fleråriga projekt kan Riksantikvarieämbetet förklara sin avsikt att även för kommande budgetår bevilja medel för projektet. En sådan avsiktsförklaring gäller endast under förutsättning att Riksantikvarieämbetet erhåller erforderliga medel samt att projektet fortlöper enligt plan. Ansökan om fortsättningsanslag måste dock alltid inlämnas för prövning vid den årliga utlysningen.
Därutöver kan man även söka för andra nya projekt, även om man har ett fortsättningsprojekt hos Riksantikvarieämbetet.

För hur många år kan jag söka bidrag?
Svar: Medel tilldelas för ett budgetår i taget och får endast disponeras under det år för vilket det är beviljat. Det är inte möjligt att spara medel till kommande anslagsår.  Man kan dock förklara sin avsikt att söka medel för upp till tre år.

Hur ska jag söka?
Svar: Ansökningsförfarandet sker i ett onlinesystem via Riksantikvarieämbetets hemsida. Du måste skapa ett personligt konto i onlinesystemet innan du ansöker. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid och tänk på att ansökningssystemet kan ha hög trafik i anslutning till sista ansökningsdag.
Dessutom måste ett underskrivet original inkommit med post till Riksantikvarieämbetet, senast en vecka efter att ansökningssystemet stängt. Pappersoriginalet ska vara undertecknat av projektledare/sökande och medelsförvaltaren/institutionsföreträdare. Endast fullständiga ansökningar tas upp till beredning.

Måste ansökan göras färdig vid ett tillfälle?
Svar: Nej, du kan logga in och ut och arbeta med din ansökan i ansökningssystemet fram till sista ansökningsdag då din ansökan slutregistreras.

Hur ska ansökan signeras?
Svar: Ett underskrivet original måste ha inkommit med post till Riksantikvarieämbetet senast en vecka efter att ansökningssystemet stängt. Pappersoriginalet ska vara undertecknat av projektledare/sökande och medelsförvaltaren/institutionsföreträdare.

Vilket språk ska jag använda?
Svar: I de flesta fall ber vi dig skriva din ansökan på svenska, men engelska går också bra.

Vad händer om ansökan är ofullständig?
Svar: Du ansvarar för att ansökan är fullständig, det vill säga att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt och att all efterfrågad information är angiven enligt instruktioner. Är din ansökan ofullständig eller inte följer instruktionerna kan detta antingen vägas in i bedömningen eller medföra att din ansökan avvisas och inte behandlas.

Ska särtryck, avhandling eller manuskript bifogas?
Svar: Nej

Ska rekommendationsbrev bifogas?
Svar: Nej

Hur stor chans är det att min ansökan beviljas?
Svar: Beviljandegraden skiftar från år till år. Vanligtvis lämnas ca 60-80 ansökningar in och ca 20 ansökningar beviljas.

Vilka regler gäller för ekonomin?
Vilka typer av kostnader kan bidraget täcka?
Svar: Statliga forskningsfinansiärer har sedan 2010 inskrivet i sina regleringsbrev att de ska ge full kostnadstäckning för de projekt som får bidrag.

Vilka regler gäller för indirekta kostnader/OH-kostnader?
Svar: Indirekta kostnader (OH-kostnader) är det administrativa påslag som de deltagande institutionerna tar ut.
OH-kostnader ska specificeras per deltagare och institution i ansökan. Medel kan normalt inte sökas extra för datorer, litteratur eller utrustning. De ingår i OH-kostnaderna.
Indirekta kostnader anges separat i budgetdelen i formuläret. För frågor om vad som räknas som indirekta och direkta kostnader, kontakta din medelsförvaltare.

Vad räknas som direkta respektive indirekta kostnader?
Svar: Riksantikvarieämbetet anger ingen modell för denna beräkning utan överlåter till medelsförvaltarna att enligt sina modeller beräkna indirekta kostnader. Du som söker ska få uppgifter om vilka indirekta kostnader som ska adderas direkt från din prefekt och inte behöva beräkna dessa själv.

Vad gäller för medfinansiering?
Svar: Sökande vid myndigheter med FoU-anslag 1:4 måste bidra med samfinansiering till ansökt projekt. I annat fall ses medfinansiering som något positivt, men inte nödvändigt.

Vad gäller för tryckkostnader och open access?
Svar: Projektets resultat ska spridas till kulturarvs- och kulturmiljöområdet genom publikationer, seminarier och konferenser samt i vetenskapliga tidskrifter. Inom projektets anslagsram ska manus till projektpublikation arbetas fram. Publiceringsbidrag kan sedan erhållas från Riksantikvarieämbetet efter särskild ansökan som sker fortlöpande. Tryckkostnad ska därför inte ingå i projektansökan. Inte heller kostnader för open access ska tas med i projektansökan utan söks separat från Riksantikvarieämbetet. Forskning finansierad helt eller delvis av Riksantikvarieämbetet ska publiceras med open access, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från Internet i enlighet med nationella riktlinjer som utarbetas av Vetenskapsrådet.

Vart vänder jag mig för hjälp?
Svar:  Bäst är att kontakta Fou handläggare via epost: jennifer.martin.schuch@raa.se

Hur får jag veta att min ansökan är registrerad?
Svar: Du får ett svar när du skickat in din ansökan online, där du även påminns om att en underskriven ansökan måste ha kommit in till Riksantikvarieämbetet inom en vecka efter sista ansökningsdatum. Har Riksantikvarieämbetet inte fått in någon underskriven ansökan kontaktas projektledaren dagen innan detta datum. Riksantikvarieämbetet rekommenderar att du skannar din underskrivna ansökan. Utifall den skulle bli försenad med posten eller komma bort med posten har du då möjlighet att skicka den digitalt. Riksantikvarieämbetet föreslår också att du skickar ansökan med A-post.

Vad händer om ansökan kommer in för sent?
Svar: Om vi får in din ansökan för sent kommer ansökan att avvisas, dvs. inte behandlas.

Hur gör jag om jag vill ändra i en redan registrerad ansökan?
Svar: Fram till dess utlysningen har stängt kan en registrerad ansökan avregistreras och vid behov ändras och registreras på nytt.

Är min ansökan allmän handling?
Svar: Ja, när den är slutregistrerad.

Vad händer efter att jag har sökt?
Hur får jag reda på om min ansökan har beviljats?
Svar: Beredningsprocessen är ca 3 månader. Beviljade bidrag publiceras på vår webbplats kort efter att fördelningsbeslut har fattats, vanligen strax för jul. Du kommer också få skriftligt besked i början av januari.

Kan jag överklaga beslut om avslag?
Svar: Nej