FoU för kulturarv och kulturmiljö

Av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, delas minst 15 miljoner kronor ut varje år till projekt inom FoU-programmet för kulturarv och kulturmiljö. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Det femåriga programmet, som sträcker sig åren 2017–2021, innehåller fyra teman. Den årliga utlysningen kan innehålla särskilda prioriteringar inom respektive tema för att under programperioden kunna fånga upp nya uppdrag till kulturarvsområdet.

Utlysning inför 2020

Ansökningstid: 28 maj – 18 september 2019

Foto: (CC BY)

Nu öppnar den fjärde anslagsutlysningen inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö. Riksantikvarieämbetet utlyser 16,5 miljoner kronor till kulturarv och kulturmiljö.

Fortsättningsprojekt
Alla fleråriga pågående projekt som beviljats av Riksantikvarieämbetet kan söka enligt plan.

Nytt projekt
Det går att söka inom alla teman. Det går som längst att söka för 2-åriga projekt i och med att programperioden sedan tar slut.

Nätverk
Det går att söka inom alla teman, men för att erhålla medel för ett nätverk, så måste man i sin ansökan kunna visa att nätverket kommer ha stor spridning och stor kulturarvsnytta. Dessutom bör man kunna visa hur detta är tänkt att göras och vad som är den vetenskapliga potentialen i nätverket.

Förstudier
Det går att söka förstudier i syfte att förbereda en större forskningsansökan.

Ansökan och anvisningar

Information om ansökningsförfarandet finns i Anvisningar för sökande av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag till kulturarv och kulturmiljö. Projektansökan görs online. Det finns praktiska anvisningar till varje flik i online-systemet.

Öppna/starta din ansökan i god tid före ansökningstidens utgång!

Den 18 september 2019 kl. 23:59 är sista dag för den elektroniska ansökan och ansökningssystemet stänger. Ansökan skickas endast in elektroniskt.

Mer information om FoU för kulturarv och kulturmiljö: