Kimono Fusion, Göteborg 2011. Foto: (CC BY)

Offentlig konst som kulturarv – kunskapshöjande insatser

Regeringen gav 2017 Statens konstråd i uppdrag att, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten. Uppdraget återrapporterades till Kulturdepartementet i juni 2019.

Inom ramen för uppdraget Gestaltad livsmiljö skulle Statens konstråd vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling inom området. I uppdraget ingick även att göra en internationell jämförelse av hur andra länder hanterar bevarandet av offentlig byggnadsanknuten konst. En särskild rapport lämnades till Regeringskansliet/Kulturdepartementet den 1 juni 2019.

Den byggnadsanknutna offentliga konsten avser konstverk, exempelvis väggmålningar, skulpturer eller textilier, som är integrerade interiört alternativt exteriört med byggnadskroppen i olika typer av offentliga byggnader eller anläggningar. Den statliga byggnadsanknutna konsten har haft en framträdande roll i det offentliga 1900-talets Sverige och omfattar cirka 1 600 konstverk. Därtill kan räknas de flera tusen byggnadsanknutna konstverk beställda av kommuner, landsting samt ett antal regioner.

Många konstverk har idag kommit till skada på grund av att förvaltningsfrågorna har varit ett nedprioriterat område och på grund av att tillsyn av konstverken, ur ett antikvariskt perspektiv, har saknats. Det är därför viktigt att stärka förutsättningarna för att bevara den offentliga byggnadsanknutna konsten som en del av det moderna kulturarvet.