Nyhetsarkiv
Samisk grav med staplade stenar i fjällandskap
Rekonstruktion av samisk grav i Atoklimpen i Tärnaby. Foto: (CC BY)

Aktuellt om regeringsuppdrag för återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor

Riksantikvarieämbetet fick 2023 uppdraget att utreda förutsättningar för återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor av regeringen. Nu pågår samtal med berörda parter för att samla in information om nuläget.

I Sverige, och runt om i världen, pågår det dialoger och nätverksbygganden på många plan om återlämnandefrågor. De senaste 20 åren har flera återbegravningar av samiska mänskliga kvarlevor, som funnits i musei- och universitetssamlingar i Sverige, skett. I början av 2023 överlät också Världskulturmuseerna en samisk föremålssamling till Ájtte- Fjäll- och samemuseum.

Intervjuer och dialog med berörda parter pågår

Just nu genomför Riksantikvarieämbetet intervjuer och samtal med berörda parter i syfte att kartlägga nuläget. De i uppdraget utpekade samarbetsparterna är Sametinget, Svenska kyrkan, länsstyrelserna samt övriga relevanta aktörer eller organisationer inom det civila samhället.

– Samtalen ger oss en bra överblick över nuläget och viktig kunskap som vi tar med oss in i det fortsatta arbetet, säger Kicki Eldh, projektledare för regeringsuppdraget på Riksantikvarieämbetet.

Femte regeringsuppdraget kopplat till återlämnande

Det här är det femte regeringsuppdraget som kopplar till återlämnande som Riksantikvarieämbetet har varit delaktiga i och det andra som handlar om samiska föremål och mänskliga kvarlevor.

Ett av de tidigare regeringsuppdragen resulterade i två stöddokument riktade till museerna. Det ena om hur museerna kan tänka kring rutiner för återlämnande och det andra som ger stöd kring museers hantering av mänskliga kvarlevor i samlingarna. I samband med det gjordes också några fallstudier om olika aspekter kring hantering av mänskliga kvarlevor på museer.

Identifiering och återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor

Riksantikvarieämbetet ska analysera och beskriva hur nuvarande juridiska, ekonomiska och praktiska förutsättningar för identifiering och återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor möjliggör respektive utgör ett hinder för dessa processer.

Riksantikvarieämbetet ska också analysera och beskriva motsvarande förutsättningar för ett så kallat sammanhållet regelverk för identifiering och återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor. Redovisningen ska innehålla en konsekvensanalys.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med bland annat Sametinget, Svenska kyrkan, länsstyrelserna samt övriga relevanta aktörer inklusive organisationer inom det civila samhället.

En delredovisning ska lämnas till Kulturdepartementet senast den 6 oktober 2023. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

Läs mer

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: