Vy över Karlstad med en kyrka i mitten och vatten i förgrunden.
Karlstads stadskärna är riksintresse för kulturmiljövården. Foto: (CC BY)

Uppdrag om omprövning av vissa riksintressen för kulturmiljövården

Riksantikvarieämbetet fick i regleringsbrevet för 2022 ett regeringsuppdrag om att ompröva ett antal områden som är utpekade som riksintresseanspråk för kulturmiljövården. Nu har samtliga dessa anspråk omprövats, och i många fall fått uppdaterade riksintressebeskrivningar.

Urvalet av riksintresseanspråk som skulle omprövas identifierades av länsstyrelserna i ett tidigare regeringsuppdrag, som redovisades vid årsskiftet 2021/2022. I det uppdraget listade länsstyrelserna anspråk med ett prioriterat behov av översyn. Bakgrunden var att det skulle kunna uppstå konflikter med bostadsbyggande i anspråken.

Tydliga riksintressen underlättar fysisk planering

Riksantikvarieämbetet betonar att det viktigaste resultatet från regeringsuppdraget om omprövning är att ett stort antal anspråk revideras och får uppdaterade riksintressebeskrivningar. Det behövs för att beskrivningarna av anspråken ska ge tydliga underlag för den fysiska planeringen. När det blir tydligt vilka kulturhistoriska värden det är som behöver tas om hand, blir det lättare att planera för till exempel ny – och ombyggnation av bostäder i riksintressena.

Riksintresseanspråk som är aktuella till innehåll och urval är en resurs i samhällsplaneringen. Befintliga värden i miljön kan tas till vara och utvecklas för att skapa attraktiva livsmiljöer och bidra till klimatbesparingar och cirkulär ekonomi. Riksantikvarieämbetet konstaterar att det oftast går att bygga om bostäder i riksintresseanspråk för kulturmiljövården, förutsatt att man utgår från det specifika anspråkets förutsättningar, till exempel vid lokalisering och utformning av byggnationen.

Resultat av omprövningarna

Länsstyrelsernas redovisning innehöll en lista med cirka 350 riksintresseanspråk, där aktualitet och utbredning behövde ses över. Riksantikvarieämbetet har i sitt regeringsuppdrag granskat samtliga anspråk på listan.

Resultatet av omprövningarna är att 11 anspråk avstås, 71 anspråk revideras när det gäller deras beskrivning eller areella omfattning och cirka 270 anspråk kan finnas kvar i befintligt skick. Totalt sett finns cirka 1 480 riksintresseanspråk för kulturmiljövården i Sverige.

Vid revideringarna uppdateras riksintressenas beskrivningar, till exempel genom att motiveringen till varför området är av riksintresse renodlas, eller att utbredningen anspråket har i landskapet justeras.

Så genomfördes omprövningarna

Alla berörda riksintresseanspråk granskades först genom en aktualitetsprövning. Riksantikvarieämbetet bedömde då om anspråken uppfyller de nya kriterierna för riksintresseanspråk för kulturmiljövården.  Aktualitetsprövningen baserade sig på skriftligt material och digitala verktyg.

De anspråk som inte uppfyller kriterierna för riksintresseanspråk för kulturmiljövården har sedan tagits upp för diskussion vid samråd med berörda länsstyrelser. Vid samråden har länsstyrelserna kunnat berätta om i vilket tillstånd anspråken är, baserat på kunskap från fältbesök och lokalkännedom. Viktiga frågor vid samråden är om anspråken har blivit förvanskade av igenväxning eller ovarsam exploatering, hur synliga anspråkens helhetsmiljöer är i landskapet, med mera.

Omprövningarna av anspråken har delats in i tre nivåer. Nivå 1 (avståenden) och nivå 2 (revideringar exklusive avståenden) fattar Riksantikvarieämbetet nya beslut om. För en del anspråk fortsätter samråden under 2023. Nivå 3 omfattar de anspråk som efter aktualitetsprövningen kan finnas kvar i befintligt skick, och som det inte fattas nya beslut om.

Läs mer

Läs redovisningen av uppdraget
Omprövning av vissa riksintresseanspråk för kulturmiljövården (Diva)

Läs nyhetsartikel
Tydligare riksintressen underlättar för bostadsbyggande (raa.se)

Läs länsstyrelsernas regeringsuppdrag om identifiering av anspråk
Identifiering av riksintresseanspråk för kulturmiljövård och naturvård som behöver aktualitetsprövas (länsstyrelsen.se)

Läs mer om tidigare regeringsuppdrag för riksintressen
Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse | Riksantikvarieämbetet (raa.se)