Omprövning av vissa riksintressen för kulturmiljövården

Riksantikvarieämbetet ska ompröva de riksintressen för kulturmiljövården som länsstyrelserna har identifierat som områden av riksintressen med brister avseende aktualitet eller utbredning (se Fi2021/02423). Myndigheten ska i genomförandet av uppdraget samråda med länsstyrelserna och Boverket. Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska hållas informerat om hur arbetet fortlöper. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2023.