Järle kvarn nedströms dammen, senhöst Foto: (CC BY)

Järle kvarn uppfyller inte kriterierna för att bli statligt byggnadsminne

Artikeln införd i Nerikes Allehanda 5 december 2018 för att förtydliga skälen till att Riksantikvarieämbetet inte ansökt hos regeringen om att få Järle kvarn skyddad som statligt byggnadsminne.

Riksantikvarieämbetet har beslutat att inte föreslå för regeringen att Järle kvarn förklaras som ett statligt byggnadsminne. Detta är något som Örebro läns museum önskat att Riksantikvarieämbetet ska göra.

Det fattade beslutet beror inte på att Järle kvarn saknar skyddsvärden, tvärtom: Järle kvarn ligger i ett naturreservat och i ett område med överlappande riksintresse för såväl naturvården som kulturvården. Dammen, kvarnen och de kvarvarande resterna av äldre järnindustri i Järle, med anor från 1500-talet, har höga kulturhistoriska värden. Delar är också skyddade som fornlämningar.

Typisk och hotad kulturmiljö

Järle kvarn utgör en typ av kulturmiljö vid vatten som är hotad då det råder ett förändringstryck på landskapet i form av naturintressen som går mot ett öppnande av vattendrag. Många kulturmiljöer riskerar att skadas eller försvinna i den processen.

För svag statlig anknytning

Riksantikvarieämbetet har dock gjort bedömningen att frågan om en byggnadsminnesförklaring inte stämmer överens med bestämmelserna om statliga byggnadsminnen. Statliga byggnadsminnen ska spegla statens egen historia och vid Järle kvarn finns en bristande anknytning till hur staten organiserat och manifesterat sig genom historien.

När det gäller hotet mot kulturmiljöer vid vatten för Riksantikvarieämbetet en dialog med andra berörda myndigheter för att finna lösningar som tar hänsyn till både natur- och kulturvärden.

Solveig McKenzie
Enhetschef för förvaltningsärenden och bidrag
Riksantikvarieämbetet

Mer om Järle kvarn: Se Riksantikvarieämbetets yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt 2020-08-17 angående Naturvårdsverkets rivningsansökan.