Information tillgänglig för vidareutnyttjande

Riksantikvarieämbetet vill att kulturmiljöinformation sprids och vidareutnyttjas i olika sammanhang. Därför arbetar vi för att vår data ska vara öppen och användbar.

Förutom vårt eget arbete med länkade öppna data finns även lagar som styr hur myndigheter ska göra data tillgänglig för vidareutnyttjande, framför allt den så kallade PSI-lagen och INSPIRE-direktivet. PSI står för Public Sector Information och lagens syfte är att underlätta vidareutnyttjande av myndigheters digitala handlingar i andra syften än de ursprungligen samlats in för. INSPIRE-direktivet är ett EU-direktiv för miljöinformation som bland annat styr hur data struktureras och tillgängliggörs.

Riksantikvarieämbetet hävdar ingen upphovsrätt för våra databaser, men tjänsterna kan innehålla eller länka till information som ägs av någon annan. I sådana fall står det angivet under Villkor i tabellerna nedan. Eftersom datat i flera av tjänsterna uppdateras kontinuerligt uppskattar vi om du anger datum för uttag när du använder våra data. Arbetet med att göra fler datakällor tillgängliga för vidareutnyttjande pågår.

Kontakt: registrator@raa.se

 

Gå direkt till:

Tillgänglig data

NamnBeskrivningUppdateringVillkorFormatKontakt
Aktuell arkeologi
Aktuell Arkeologi är en kartbaserad tjänst som visar aktuella arkeologiska undersökningar.

WFS-tjänst som leverar GeoJSON i UTF-8
Det finns två tjänster:
http://www.aktuellarkeologi.se/api/organisation
http://www.aktuellarkeologi.se/api/undersokning

 KontinuerligCC0 för data, CC BY för bilder. GeoJSON aktuellarkeologi@raa.se
Bebyggelse-registret, datauttagInformation om det byggda kulturarvet i Sverige, med tyngdpunkt på byggnader skyddade enligt Kulturmiljölagen och Förordningen om statliga byggnadsminnen.Varje månadCC0SHP, TABbebyggelseregistret@raa.se
FMIS, datauttagInformation om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är kända och registrerade.Varje veckaCC0SHP, TABfornsok@raa.se
FMIS, visningstjänstInformation om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som är kända och registrerade.DagligCC0WMSfornsok@raa.se
Platsr APISamlingsplats för berättelser och minnen knutna till en plats i landskapet.KontinuerligTexter och bilder är licensierade enligt Platsrs rättighetsmodell.JSONplatsr@raa.se
Riksantikvarie-ämbetets landskapsskiktLandskapsindelningen är en generalisering av Riksantikvarieämbetets sockenskikt.2010 / Uppdateras ejCC0SHPgeodata@raa.se
Riksantikvarie-ämbetets sockenskiktSockenskiktet representerar läget för jordebokssocknarna från 1974-95, då fastighetsregistret datoriserades, med komplettering i form av städernas geometrier.2010 / Uppdateras ejCC0SHPgeodata@raa.se

INSPIRE-data

NamnBeskrivningUppdateringVillkorFormatKontakt
Byggnader, nedladdnings-tjänstNedladdningstjänst med kulturhistoriskt inventerad bebyggelse enligt EU-direktivet INSPIRE.Varje månadCC0WFS, Atomgeodata@raa.se
Byggnader, visningstjänstVisningstjänst med kulturhistoriskt inventerad bebyggelse enligt EU-direktivet INSPIRE.Varje månadCC0WMSgeodata@raa.se
Skyddade områden, nedladdnings-tjänstNedladdningstjänst enligt EU-direktivet INSPIRE för skyddade områden av kulturhistoriskt intresse.Varje månadCC0WFS, Atomgeodata@raa.se
Skyddade områden, visningstjänstVisningstjänst enligt EU-direktivet INSPIRE för skyddade områden av kulturhistoriskt intresse.Varje månadCC0WMSgeodata@raa.se

Länkad öppen data

NamnBeskrivningUppdateringVillkorFormatKontakt
K-samsök APIK-samsök samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner.DagligCC0. Inlänkningsbara mediafiler är licensierade enligt K-samsöks rättighetsmodell.RDF/XML, JSON-LDksamsok@raa.se
Databas för användar-genererad data APIK-samsöks databas för användar-genererad data innehåller länkar mellan olika kulturarvsobjekt i K-samsök samt mellan K-samsök och Wikipediaartiklar, Wikimedia Commons och forsknings-publikationer i Libris.DagligCC0XML, JSONksamsok@raa.se

Auktoriteter

NamnBeskrivningUppdateringVillkorFormatKontakt
Geografisk auktoritet för socknarAuktoritetslista som används i K-samsök. Används inte av övriga av Riksantikvarieämbetets tjänster.2013 / Uppdateras ejCC0RDFksamsok@raa.se
Geografisk auktoritet för kommunAuktoritetslista som används i K-samsök. Används inte av övriga av Riksantikvarieämbetets tjänster.2013 / Uppdateras ejCC0RDFksamsok@raa.se
Geografisk auktoritet för landskapAuktoritetslista som används i K-samsök. Används inte av övriga av Riksantikvarieämbetets tjänster.2013 / Uppdateras ejCC0RDFksamsok@raa.se
Geografisk auktoritet för länAuktoritetslista som används i K-samsök. Används inte av övriga av Riksantikvarieämbetets tjänster.2013 / Uppdateras ejCC0RDFksamsok@raa.se
Resurs för länder som är kopplad till GeonamesAuktoritetslista som används i K-samsök. Används inte av övriga av Riksantikvarieämbetets tjänster.2013 / Uppdateras ejCC0RDFksamsok@raa.se
Resurs för kontinenter som är kopplad till GeonamesAuktoritetslista som används i K-samsök. Används inte av övriga av Riksantikvarieämbetets tjänster.2013 / Uppdateras ejCC0RDFksamsok@raa.se

 

Dela sidan på